地藏经全文网
地藏经全文网
楞严经原文 楞严经译文 楞严经注音 楞严经经典 楞严经视频
主页/ 楞严经注音/ 文章正文

楞严经(卷三)注音

导读:复次。阿难。云何六入。本如来藏。妙真如性。阿难。即彼目精瞪发劳者。兼目与劳。同是菩提瞪发劳相。因于明暗二种妄尘。...

楞严经(卷三)注音ā
nán

yún

liù


běn

lái
zàng
miào
zhēn

xìng

ā
nán
jīng
dèng

láo
zhě

jiān


láo

tóng
shì


dèng

láo
xiàng

yīn

míng
àn
èr
zhǒng
wàng
chén


jiàn

zhōngchén
xiàng

míng
wéi
jiàn
xìng


jiàn


míng
àn
èr
chén


jìng
shì
ā
nán

dāng
zhī
shì
jiàn

fēi
míng
àn
lái

fēi

gēn
chūkōng
shēng

ruò
cóng
míng
lái

àn

suí
miè

yīng
fēi
jiàn
àn

ruò
cóng
àn
lái

míng

suí
miè

yīng

jiàn
míng

ruò
cóng
gēn
shēngmíng
àn


shì
jiàn
jīng
běn


xìng

ruò

kōng
chū

qián
zhǔ
chén
xiàng

guī
dāng
jiàn
gēn

yòu
kōng

guān


guānshì

dāng
zhī
yǎn


wàng

běn
fēi
yīn
yuán

fēi

rán
xìng

ā
nányǒu
rén

liǎng
shǒu
zhǐ

sāi

ěr

ěr
gēn
láo


tóu
zhōng
zuò
shēng

jiān
ěr

láo
tóng
shì


dèng

láo
xiàng

yīn

dòng
jìng
èr
zhǒng
wàng
chén


wén

zhōngchén
xiàng

míng
ting
wén
xìng


wén


dòng
jìng
èr
chén


jìng
shì
ā
nán

dāng
zhī
shì
wén

fēi
dòng
jìng
lái

fēi

gēn
chūkōng
shēng

ruò
cóng
jìng
lái

dòng

suí
miè

yīng
fēi
wén
dòng

ruò
cóng
dòng
lái

jìng

suí
miè

yīng

jué
jìng

ruò
cóng
gēn
shēngdòng
jìng


shì
wén


běn


xìng

ruò

kōng
chū

yǒu
wén
chéng
xìng


fēi

kōng

yòu
kōng

wén


guānshì

dāng
zhī
ěr


wàng

běn
fēi
yīn
yuán

fēi

rán
xìng

ā
nányǒu
rén

chùchù
jiǔ
chéng
láo
zhōng

wén
yǒu
lěng
chù

yīn
chù
fēn
bié
tōng
sāi

shí


shì
nǎi
zhì
zhū
xiāng
chòu


jiān


láo

tóng
shì


dèng

láo
xiàng

yīn

tōng
sāi
èr
zhǒng
wàng
chén


wén

zhōngchén
xiàng

míng
xiù
wén
xìng


wén


tōng
sāi
èr
chén


jìngdāng
zhī
shì
wén
fēi
tōng
sāi
lái

fēi

gēn
chūkōng
shēng

ruò
cóng
tōng
lái

sāi

wén
miè

yún

zhī
sāi


yīn
sāi
yǒu

tōng


wén

yún


míng
xiāng
chòu
děng
chù

ruò
cóng
gēn
shēngtōng
sāi


shì
wén


běn


xìng

ruò
cóng
kōng
chū

shì
wén

dāng
huí
xiùkōng

yǒu
wén


guānshì

dāng
zhīwàng

běn
fēi
yīn
yuán

fēi

rán
xìng

ā
nányǒu
rén


shé
shì
wěn

shú
shì
lìng
láo


rén
ruò
bìng


yǒu

wèi


bìng
zhī
rén

wēi
yǒu
tián
chù

yóu
tián


xiǎn

shé
gēn


dòng
zhī
shí

dàn
xìng
cháng
zài

jiān
shé

láo

tóng
shì


dèng

láo
xiàng

yīn
tián

dàn
èr
zhǒng
wàng
chén


zhī

zhōngchén
xiàng

míng
zhī
wèi
xìng


zhī
wèi
xìngtián


dàn
èr
chén


jìng
shì
ā
nán

dāng
zhī

shì
cháng

dàn
zhī

fēi
tián

lái

fēi
yīn
dàn
yǒu

yòu
fēi
gēn
chūkōng
shēng

ruò
tián

lái

dàn

zhī
miè

yún

zhī
dàn

ruò
cóng
dàn
chū

tián

zhī
wáng


yún

zhī
tián

èr
xiàng

ruò
cóng
shé
shēngtián
dànchén


zhī
wèi
gēn

běn


xìng

ruò
cóng
kōng
chū


kōng

wèi

fēi

kǒu
zhī

yòu
kōng

zhī


guānshì

dāng
zhī
shé


wàng

běn
fēi
yīn
yuán

fēi

rán
xìng

ā
nányǒu
rén


lěng
shǒu
chù


shǒu

ruò
lěng
shì
duō


zhě
cóng
lěng

ruò

gōng
shèng

lěng
zhě
chéngshìjué
zhī
chù

xiǎn


zhī

shè
shì
ruò
chéng

yīn

láo
chù

jiān
shēn

láo
tóng
shì


dèng

láo
xiàng

yīnèr
zhǒng
wàng
chén


jué

zhōngchén
xiàng

míng
zhī
jué
xìng


zhī
jué


wéi
shùn
èr
chén


jìng
shì
ā
nán

dāng
zhī
shì
jué

fēi


lái

fēi
wéi
shùn
yǒugēn
chū

yòu
fēi
kōng
shēng

ruò

shí
lái


dāng

miè

yún

jué


wéi
shùn
èr
xiàng
shì

ruò
cóng
gēn
chū

wéi
shùn

xiàngshēn
zhī

yuán


xìngkōng
chū

kōng

zhī
jué


guānshì

dāng
zhī
shēn


wàng

běn
fēi
yīn
yuán

fēi

rán
xìng

ā
nányǒu
rén

láo
juàn

mián

shuì
shú
biàn
便


lǎn
chénshī

wéi
wàng

shì

diān
dǎo
shēng
zhù

mièzhōng
guī


xiāng

yuè

chēng

zhī
gēn

jiān


láo
tóng
shì


dèng

láo
xiàng

yīn

shēng
miè
èr
zhǒng
wàng
chén


zhī

zhōng


cuō
nèi
chén

jiàn
wén

liú

liú
míng
jué
zhī
xìng


jué
zhī
xìng
mèi
shēng
miè
èr
chén


jìng
shì
ā
nán

dāng
zhī

shì
jué
zhī
zhī
gēn

fēi

mèi
lái

fēi
shēng
miè
yǒugēn
chū


fēi
kōng
shēng

ruò
cóng

lái

mèi

suí
miè

jiāng

wéi
mèi


shēng
shí
yǒu

miè

tóng


lìng
shuí
shòu
miè

ruò
cóng
miè
yǒu

shēng

miè


shuí
zhī
shēng
zhě

ruò
cóng
gēn
chū


mèi
èr
xiàng
suí
shēn
kāi
èrjué
zhī
zhě

tóng

kōng
huá


jìng

xìng

ruò
cóng
kōng
shēng


shì
kōng
zhī


guānshì

dāng
zhīwàng

běn
fēi
yīn
yuán

fēi

rán
xìngā
nán

yún

shí
èr
chù

běn

lái
zàng
miào
zhēn

xìng

ā
nán


qiě
guān


tuó
shù
lín

zhū
quán
chíyúnděng
wéi
shì

shēng
yǎn
jiàn

yǎn
shēng

xiàng

ā
nán

ruò

yǎn
gēn
shēng

xiàng
zhě

jiàn
kōng
fēixìng
yīng
xiāo

xiāo

xiǎn


qiè
dōuxiàngshuí
míng
kōng
zhì

kōng


shì

ruò


chén
shēng
yǎn
jiàn
zhě

guān
kōng
fēi


jiàn

xiāo
wáng

wáng

dōu


shuí
míng
kōng


shì

dāng
zhī
jiàn


kōngchù
suǒ
jiàn

èr
chù

wàng

běn
fēi
yīn
yuán

fēi

rán
xìng

ā
nán


gèng
ting


tuó
yuán
zhōng

shí
bànzhòng

zhuàng
zhong

zhong

yīn
shēng
qián
hòu
xiāng
yúnděng
wéi
shì
shēng
lái
ěr
biān

ěr
wǎng
shēng
chù

ā
nán

ruò


shēng
lái

ěr
biān
shí
shì
luó

chéng

zài

tuó
línyǒushēng

lái

ā
nán
ěr
chù


lián
jiā


yīng


wén


kuàng

zhōng

qiān
èr
bǎi

shí
shā
mén


wén
zhong
shēng

tóng
lái
shí
chù

ruò


ěr

wǎng

shēng
biānguī
zhù

tuó
lín
zhōng

zài
shì
luó
chéng


yǒuwén

shēng


ěr

wǎng


zhī
chù

zhong
shēng

chū

yīng


wén


kuàng

zhōng
xiàng

niú
yáng
zhǒng
zhǒng
yīn
xiǎng

ruò

lái
wǎng
wén

shì

dāng
zhī
ting

yīn
shēngchù
suǒ


ting

shēng

èr
chù

wàng

běn
fēi
yīn
yuán

fēi

rán
xìng

ā
nán


yòu
xiù


zhōng
zhān
tán


xiāng
ruò

rán


zhū

shì
luó

chéng

shí

nèi

tóng
shí
wén
yúnxiāng
wéi

shēng
zhān
tán


shēng
wéi
shēng

kōng

ā
nán

ruò


xiāng
shēng
chēng

suǒ
shēng

dāng
cóng

chū


fēi
zhān
tán

yún


zhōng
yǒu
zhān
tán


chēng

wén
xiāng

dāng

zhōng
chū
xiāng

shuō
wén
fēi


ruò
shēng

kōng

kōng
xìng
cháng
héng

xiāng
yīng
cháng
zài


jiè

zhōng

ruò
ruò
shēng

xiāng
zhì

yīn
ruò
chéng
yān

ruò


wén


méng
yānyān
téng
kōng
wèi

yáo
yuǎn


shí

nèi
yún


wén

shì

dāng
zhī
xiāng


wénchù
suǒ


xiù

xiāng

èr
chù

wàng

běn
fēi
yīn
yuán

fēi

rán
xìng

ā
nán


cháng
èr
shí

zhòng
zhōng
chíjiàn
huòlàomíng
wéi
shàng
wèiyúnwèi
wéi

shēng

kōng
zhōng

shēng

shé
zhōng

wéi
shēng
shí
zhōng

ā
nán

ruò


wèi

shēng


shé

zài

kǒu
zhōng

zhǐ
yǒu

shé


shé
ěr
shí

chéng

wèi


hēi
shí


yīng

tuī


ruò

biànmíng
zhī
wèi

ruò
biàn

zhě

shé
fēi
duō


yún

duō
wèi


shé
zhī
zhī

ruò
shēng

shí

shí
fēi
yǒu
shí

yún


zhī

yòu
shí

zhī


tóng

shí


míng
wèi
zhī
zhī

ruò
shēng

kōng


dàn

kōng

dāng
zuò

wèi
kōng
ruò
zuò
xián
wèi


xián

shé


xián

miànjiè
rén
tóng

hǎicháng
shòu
xián

liǎo

zhī
dàn

ruò

shí
dànjué
xiánsuǒ
zhī

yún

míng
wèi

shì

dāng
zhī
wèi
shé

chángchù
suǒ


cháng

wèi

èr


wàng

běn
fēi
yīn
yuán

fēi

rán
xìng

ā
nán


cháng
chén
zhāo

shǒu

tóuyún
suǒ
zhī

shuí
wéi
néng
chù

néng
wéi
zài
shǒu

wéi

zài
tóu

ruò
zài

shǒu

tóu


zhī

yún

chéng
chù

ruò
zài

tóu

shǒu


yòng

yún

míng
chù

ruò


yǒuā
nán

yīng
yǒu
èr
shēn

ruò
tóu

shǒu

chù
suǒ
shēng


shǒu

tóu

dāng
wéiruò


zhě

chù


chéng

ruò
èr

zhě

chù
shuí
wéi
zài

zài
néng
fēi
suǒ

zài
suǒ
fēi
néng


yīng

kōng


chéng
chù

shì

dāng
zhī
jué
chù

shēnchù
suǒ


shēn

chù

èr


wàng

běn
fēi
yīn
yuán

fēi

rán
xìng

ā
nán


cháng

zhōng

suǒ
yuán
shàn
èsān
xìng

shēng
chéng

wéi


xīn
suǒ
shēng

wéi
dāng

xīn

bié
yǒu
fāng
suǒ

ā
nán

ruò

xīn
zhěfēi
chén

fēi
xīn
suǒ
yuán

yún

chéng
chù

ruò


xīn

bié
yǒu
fāng
suǒ
xìng
wéi
zhī
fēi
zhī

zhī

míng
xīnfēi
chén

tóng

xīn
liàng
xīn

yún


xīn

gèng
èrruò
fēi
zhī
zhě


chén

fēi

shēng
xiāng
wèilěng
nuǎnkōng
xiàng

dāng


zài

jīn


kōng

dōu

biǎo
shì


yīng
rén
jiān

gèng
yǒu
kōng
wài

xīn
fēi
suǒ
yuán

chù
cóng
shuí


shì

dāng
zhīxīnchù
suǒ


èr


wàng

běn
fēi
yīn
yuán

fēi

rán
xìngā
nán

yún

shí

jiè

běn

lái
zàng

miào
zhēn

xìng

ā
nánsuǒ
míng

yǎn

wéi
yuán

shēng

yǎn
shí


shí
wéi

yīn
yǎn
suǒ
shēng


yǎn
wéi
jiè

yīn

suǒ
shēngwéi
jiè

ā
nán

ruò
yīn
yǎn
shēng
kōngfēn
bié

zòng
yǒu

shí


jiāng

yòng


jiàn
yòu
fēi
qīng
huáng
chì
bái


suǒ
biǎo
shì

cóng


jiè

ruò
yīn

shēng

kōng


shí


shí
yīng
miè

yún

shí
zhī
shì

kōng
xìng

ruò

biàn
shíshí


xiàng
qiān
biàn


shí

qiān

jiè
cóngcóng
biàn

biàn

jiè
xiàng
biàn

héng


cóng

shēng

yīng

shí
zhī

kōng
suǒ
zài

ruò
jiān
èr
zhǒng

yǎn

gòng
shēngzhōng
liǎngxìng

luàn

yún

chéng
jiè

shì

dāng
zhī
yǎn

wéi
yuán

shēng
yǎn
shí
jiè

sān
chù
dōuyǎn

jiè
sān

běn
fēi
yīn
yuán

fēi

rán
xìng

ā
nán

yòu

suǒ
míng

ěr
shēng
wéi
yuán

shēng

ěr
shí


shí
wéi

yīn
ěr
suǒ
shēng


ěr
wéi
jiè

yīn
shēng
suǒ
shēng


shēng
wéi
jiè

ā
nán

ruò
yīn
ěr
shēng

dòng
jìng
èr
xiàng


xiàn
qián

gēn

chéng
zhīsuǒ
zhī

zhī
shàng

chéng

shí

xíng
mào

ruò

ěr
wén


dòng
jìng


wén

suǒ
chéng

yún

ěr
xíngchù
chén

míng
wéi
shí
jiè


ěr
shí
jiè


cóng
shuí


ruò
shēng

shēng

shí
yīn
shēng
yǒuguān
wén


wén

wáng
shēng
xiàng
suǒ
zài

shí
cóng
shēng
shēng


shēng
yīn
wén
ér
yǒu
shēng
xiàng

wén
yīng
wén
shí


wén
fēi
jiè

wén

tóng
shēng

shí

bèi
wén

shuí
zhī
wén
shí

ruò

zhī
zhě

zhōng

cǎoyīng
shēng
wén

chéng
zhōng
jiè

jiè

zhōng
wèi


nèi
wài
xiàng


cóng

chéng

shì

dāng
zhī
ěr
shēng
wéi
yuán

shēng
ěr
shí
jiè

sān
chù
dōuěr

shēng

shēng
jiè
sān

běn
fēi
yīn
yuán

fēi

rán
xìng

ā
nán

yòu

suǒ
míng


xiāng
wéi
yuán

shēng


shí


shí
wéi

yīn

suǒ
shēngwéi
jiè

yīn
xiāng
suǒ
shēng


xiāng
wéi
jiè

ā
nán

ruò
yīn

shēngxīn
zhōngwéi


wéi

ròu
xíng
shuāng
zhǎo
zhī
xiàng

wéi

xiù
zhī
dòng
yáo
zhī
xìng

ruò

ròu
xíng

ròu
zhì
nǎi
shēn

shēn
zhī

chù

míng
shēn
fēi


míng
chù

chén


shàng

míng

yún


jiè

ruò

xiù
zhī

yòu

xīn
zhōng


wéi
zhī


ròu
wéi
zhī


ròu
zhī
zhī

yuán
chù
fēikōng
wéi
zhī

kōng


zhī

ròu
yīng
fēi
jué


shì

yīng

kōng
shìshēn
fēi
zhī

jīn

ā
nán
yīng

suǒ
zài


xiāng
wéi
zhī

zhī

shǔ
xiāng


ruò
xiāng
chòu


shēng

xiāng
chòu
èr
zhǒng
liúshēng

lán


zhān
tán


èr


láixiù


wéi
xiāng
wéi
chòu

chòu

fēi
xiāng

xiāng
yīng
fēi
chòu

ruò
xiāng
chòu
èr

néng
wén
zhě
rén
yīng
yǒu
liǎng


duì

wèn
dào

yǒu
èr
ā
nán

shuí
wéiruò

shì


xiāng
chòu

èr

chòu

wéi
xiāng

xiāng

chéng
chòu

èr
xìng

yǒu

jiè
cóng
shuí


ruò
yīn
xiāng
shēng

shí
yīn
xiāng
yǒu


yǎn
yǒu
jiàn


néng
guān
yǎn

yīn
xiāng
yǒu


yīng

zhī
xiāng

zhī

fēi
shēng


zhī
fēi
shí

xiāng
fēi
zhī
yǒu

xiāng
jiè

chéng

shí

zhī
xiāng

yīn
jiè

fēi
cóng
xiāng
jiàn
zhōng
jiàn


chéng
nèi
wài


zhū
wén
xìng


jìng

wàng

shì

dāng
zhī

xiāng
wéi
yuán

shēng

shí
jiè

sān
chù
dōu

xiāng


xiāng
jiè
sān

běn
fēi
yīn
yuán

fēi

rán
xìng

ā
nán

yòu

suǒ
míng

shé
wèi
wéi
yuán

shēng

shé
shí


shí
wéi

yīn
shé
suǒ
shēng


shé
wéi
jiè

yīn
wèi
suǒ
shēng


wèi
wéi
jiè

ā
nán

ruò
yīn
shé
shēng


zhū
shì
jiān

gān
zhè

méi

huáng
lián
shí
yán


xīn
jiāng
guì

dōu

yǒu
wèicháng
shé

wéi
tián
wéi


ruò
shé
xìng


shuí
lái
cháng
shé

shé


cháng

shú
wéi
zhī
jué

shé
xìng
fēi


wèi


shēng

yún


jiè

ruò
yīn
wèi
shēng

shí

wéi
wèi
tóng

shé
gēn

yīng


cháng

yún

shí
zhī
shì
wèi
fēi
wèi

yòu

qiè
wèi
fēi


shēng

wèi

duō
shēng

shí
yīng
duō


shí

ruò
wèi
shēng

xián
dàn
gān
xīnshēng

zhū
biàn

xiàng

tóng
wéi

wèi

yīng

fēn
bié

fēn
bié

míng
shí

yún


míng
shé
wèi
shí
jiè


yīng

kōng
shēng

xīn
shí

shé
wèi

shì
zhōng
yuán


xìng

yún

jiè
shēng

shì

dāng
zhī
shé
wèi
wéi
yuán

shēng
shé
shí
jiè

sān
chù
dōushé

wèi

shé
jiè
sān

běn
fēi
yīn
yuán

fēi

rán
xìng

ā
nán

yòu

suǒ
míng

shēn
chù
wéi
yuán

shēng

shēn
shí


shí
wéi

yīn
shēn
suǒ
shēng


shēn
wéi
jiè

yīn
chù
suǒ
shēng


chù
wéi
jiè

ā
nán

ruò
yīn
shēn
shēng

èr
jué
guān
yuán

shēn

suǒ
shí

ruò
yīn
chù
shēng
shēn

shuí
yǒu
fēi
shēn
zhī


zhě

ā
nánchù
zhī

shēn
zhī
yǒu
chù

zhī
shēn

chù

zhī
chù

shēn


chù
fēi
shēn


shēn
fēi
chù

shēn
chù
èr
xiàng

yuán

chù
suǒ


shēn

wéi
shēn


xìng


shēn

shì

kōng
děng
xiàng

nèi
wài

chéng

zhōng
yúnzhōng
nèi
wài
xìng
kōngshí
shēng

cóng
shuí

jiè

shì

dāng
zhī
shēn
chù
wéi
yuán

shēng
shēn
shí
jiè

sān
chù
dōushēn

chù

shēn
jiè
sān

běn
fēi
yīn
yuán

fēi

rán
xìng

ā
nán

yòu

suǒ
míngwéi
yuán

shēng


shí


shí
wéi

yīn

suǒ
shēngwéi
jiè

yīn

suǒ
shēngwéi
jiè

ā
nán

ruò
yīn

shēng
zhōng


yǒu
suǒmíngruò

qián
suǒ
shēng


yuán

xíng

shí
jiāng

yòng

yòu

shí
xīn


zhū

liàng

jiān
liǎo
bié
xìng

wéi
tóng
wéi


tóng
yún

suǒ
shēng
tóng

yīng

suǒ
shí

ruò

suǒ
shí

yún


shēng

ruò
yǒu
suǒ
shí

yún

shí


wéi
tóngèr
xìng

chéng

jiè
yúnruò
yīn

shēng

shì
jiān
zhū

chén


guān
zhū
shēng


xiāng

wèi
chù


xiàng
zhuàng
fēn
míng


duì

gēn

fēi

suǒ
shè


shí
jué
dìng
shēng

jīn


guān
zhuàng

ruò


kōng

dòng
jìng
tōng
sāishēng
miè

yuè

zhū
xiàng

zhōng

suǒ


shēng


kōng

zhū

děng
shēng

miè


kōng

zhū

děng
miè

suǒ
yīnyīn
shēng
yǒu
shí

zuò

xíng
xiàng

xiàng
zhuàng

yǒu

jiè
yún

shēng

shì

dāng
zhī


wéi
yuán

shēng

shí
jiè

sān
chù
dōu

jiè
sān

běn
fēi
yīn
yuán

fēi

rán
xìng

ā
nán
bái

yán

shì
zūn


lái
cháng
shuō


yīn
yuán


qiè
shì
jiān
zhǒng
zhǒng
biàn
huà

jiē
yīn

míng

yún


lái
yīn
yuán

rán

èr

pái
bìn


jīn

zhī


suǒ
shǔ

wéi
chuí
āi
mǐn

kāi
shì
zhòng
shēng

zhōng
dào
liǎo
lùn


ěr
shí
shì
zūn

gào
ā
nán
yán


xiān
yàn

shēng
wén
yuán
jué
zhū
xiǎo
chéngxīn
qín
qiú

shàng

jīn
shí
wèi

kāi
shì
jiāng
shì
jiān

lùn

wàng
xiǎng
yīn
yuán

ér

chán
rào


suī
duō
wén


shuō
yào
rén

zhēn
yào
xiàn
qián


néng
fēn
bié


lái
shuō
wéi
zhēn

lián
mǐn


jīn

ting


dāng
wèi

fēn
bié
kāi
shì


lìng
dāng
lái
xiū

chéng
zhě

tōng

shí
xiàng

ā
nán

rán

chéng

shèng
zhǐ

ā
nánsuǒ
yánmíng
shì
jiān
zhǒng
zhǒng
biàn
huà

ā
nán

ruò


xìng

fēi

néng

zhū
yóu


kōngzhū


ruò


zhě

tóng

biàn
huà

shǐ
zhōng
xiāng
chéng

shēng
miè
xiāng


shēng


shēng

shēng
shēng
xuán
huǒ
lún

wèi
yǒu
xiū


ā
nán


shuǐ
chéng
bīng

bīng
huán
chéng
shuǐ


guān

xìng


wéi
wéi
wēi
chén

zhì
lín

chén
wēi

biān

xiàng


fēn
suǒ
chéng

gèng

línshí
kōng
xìng

ā
nán

ruò

lín


chéng

kōng

dāng
zhī

kōng
chū
shēng

xiàng


jīn
wèn
yán

yóu
chū
shēng
shì
jiān
zhū
biàn
huà
xiàng


qiě
guān


lín

chén

yòng


kōngér
yǒu


yīng
línchéng
lín


yòu
lín

chénkōng
zhě

yòng


xiàng


chéng

kōng

ruò


shífēi
kōng

ruò
kōng

shí


kōng
fēiyóukōng
yún
yuán

zhī

lái
zàng
zhōng

xìng

zhēn
kōng

xìng
kōng
zhēn


qīng
jìng
běn
rán

zhōu
biàn

jiè

suí
zhòng
shēng
xīn

yìng
suǒ
zhī
liàng

xún


xiàn

shì
jiān

zhī

huò
wéi
yīn
yuánrán
xìng

jiē
shì
shí
xīn

fēn
bié

duó

dàn
yǒu
yán
shuō

dōu

shí


ā
nán

huǒ
xìng

zhū
yuán


guān
chéng
zhōng
wèi
shí
zhī
jiā


chuī
cuàn
shí

shǒu
zhí
yáng
suì


qián
qiú
huǒ

ā
nán

míng


zhě


qiān
èr
bǎi

shí

qiū

jīn
wéi

zhòng

zhòng
suī
wéi


jié

gēn
běnyǒu
shēn

jiē
yǒu
suǒ
shēng
shì

míngshè
luó
mén
zhǒng

yōu
lóu
pín
luó

jiā


zhǒng

nǎi
zhì
ā
nán


tán
zhǒng
xìng

ā
nán

ruò

huǒ
xìng

yīn


yǒu


shǒu
zhí
jìng


qiú
huǒ


huǒ
wéi
cóng
jìng
zhōng
ér
chū

wéi
cóng
ài
chū

wéi


lái

ā
nán

ruò

lái
zhě


néng
shāo

shǒu
zhōng
zhī
ài

lái
chù
lín

jiē
yīng
shòu
fén

ruò
jìng
zhōng
chū


néng

jìng
chū
rán

ài

jìng


róngshǒu
zhí

shàng


xiàng

yún

róng
pàn

ruò
shēng

ài


jiè

jìng
guāng
míng
xiāng
jiē

rán
hòu
huǒ
shēng


yòu

guān
jìng
yīn
shǒu
zhí


cóng
tiān
lái

ài
běn

shēng

huǒ
cóng

fāng
yóu

jìng
xiāng
yuǎn

fēi

fēiyīng
huǒ
guāng

cóng

yǒu


yóu

zhī

lái
zàng
zhōng

xìng
huǒ
zhēn
kōng

xìng
kōng
zhēn
huǒ

qīng
jìng
běn
rán

zhōu
biàn

jiè

suí
zhòng
shēng
xīn

yìng
suǒ
zhī
liàng

ā
nán

dāng
zhī
shì
rén

chù
zhí
jìng


chù
huǒ
shēng

biàn

jiè
zhí

mǎn
shì
jiānbiàn
shì
jiān

níng
yǒu
fāng
suǒ

xún


xiàn

shì
jiān

zhī

huò
wéi
yīn
yuán


rán
xìng

jiē
shì
shí
xīn
fēn
bié

duó

dàn
yǒu
yán
shuō

dōu

shí


ā
nán

shuǐ
xìng

dìng

liú


héng


shì
luó
chéng
jiā

luó
xiān
zhuó
jiā
luó
xiān


tóuduō
děng

zhū

huàn
shī

qiú
tài
yīn
jīng

yòng

huàn
yào

shì
zhū
shī
děng


bái
yuè
zhòu

shǒu
zhí
fāng
zhū

chéng
yuè
zhōng
shuǐ


shuǐ
wéi

cóng
zhū
zhōng
chū

kōng
zhōng

yǒu

wéi
cóng
yuè
lái

ā
nán

ruò
cóng
yuè
lái

shàng
néng
yuǎn
fāng
lìng
zhū
chū
shuǐ

suǒ
jīng
lín


jiē
yīng

liú

liú


dài
fāng
zhū
suǒ
chū


liú
míng
shuǐ

fēi
cóng
yuè
jiàng

ruò
cóng
zhū
chūzhū
zhōng
cháng
yīng
liú
shuǐ


dài
zhōng
xiāo
chéng
bái
yuè
zhòu

ruò
cóng
kōng
shēng

kōng
xìng

biān

shuǐ
dāngcóng
rén

tiān

jiē
tóng
tāo


yún


yǒu
shuǐ

kōng
xíng


gèng

guān
yuè
cóng
tiān
zhì

zhū
yīn
shǒu
chí

chéng
zhū
shuǐ
pán

běn
rén

shè

shuǐ
cóng

fāng
liú
zhùyuè
zhū
xiāng
yuǎn

fēi

fēiyīng
shuǐ
jīng

cóng

yǒu


shàng

zhī

lái
zàng
zhōng

xìng
shuǐ
zhēn
kōng

xìng
kōng
zhēn
shuǐ

qīng
jìng
běn
rán

zhōu
biàn

jiè

suí
zhòng
shēng
xīn

yìng
suǒ
zhī
liàng


chù
zhí
zhū


chù
shuǐ
chū

biàn

jiè
zhí

mǎn

jiè
shēng

shēng
mǎn
shì
jiān

níng
yǒu
fāng
suǒ

xún


xiàn

shì
jiān

zhī

huò
wéi
yīn
yuánrán
xìng

jiē
shì
shí
xīn

fēn
bié

duó

dàn
yǒu
yán
shuō

dōu

shí


ā
nán

fēng
xìngdòng
jìng

cháng


cháng
zhěng
zhòng

sēng
qié

jiǎo

dòng

páng
rén


yǒu
wēi
fēng


rén
miàn


fēng
wéi

chū
jiā
shā
jiǎo
kōng

shēng

rén
miàn

ā
nán


fēng
ruò

chū
jiā
shā
jiǎo


nǎi

fēngfēi
yáo

yīng

jīn
shuō


huì
zhōng
chuíkànfēng

suǒ
zài


yīng

zhōng
yǒu
cáng
fēng


ruò
shēng

kōng
dòng


yīnkōng
xìng
cháng
zhù

fēng
yīng
cháng
shēng

ruò

fēng
shí


kōng
dāng
miè

miè
fēng

jiàn

miè
kōng

zhuàng

ruò
yǒu
shēng
miè


míng

kōng

míng
wéi

kōng

yún

fēng
chū

ruò
fēng

shēng
bèi

zhī
miàn

cóng

miàn
shēng

dāng
yīng

zhěng


yún

dàoshěn

guān

zhěng

zài


miàn
shǔ

rén


kōng

rán


céng
liú
dòng

fēng

shuí
fāng

dòng
lái


fēng
kōng
xìng


fēi

fēiyīng
fēng
xìng

cóng

yǒu


wǎn

zhī

lái
zàng
zhōng

xìng
fēng
zhēn
kōng

xìng
kōng
zhēn
fēng

qīng
jìng
běn
rán

zhōu
biàn

jiè

suí
zhòng
shēng
xīn

yìng
suǒ
zhī
liàng

ā
nán
rén
wēi
dòngyǒu
wēi
fēng
chū

biàn

jiè


mǎn
guó

shēng

zhōu
biàn
shì
jiān

níng
yǒu
fāng
suǒ

xún


xiàn

shì
jiān

zhī

huò
wéi
yīn
yuánrán
xìng

jiē
shì
shí
xīn
fēn
bié

duó

dàn
yǒu
yán
shuō

dōu

shí


ā
nán

kōng
xìng

xíng

yīn

xiǎnshì
luó
chéngyáo
chù

zhū
chà

zhǒngluó
mén


shě
shǒu
tuó

jiān

luó
duò

zhān
tuó
luó
děng

xīn

ān


záo
jǐng
qiú
shuǐ

chū


chǐ


zhōng

yǒu

chǐ

kōng


shì
nǎi
zhì
chū


zhàng

zhōng
jiān
huán


zhàng

kōng


kōng
qiǎn
shēn

suí
chū
duō
shǎo


kōng
wéi
dāng
yīn

suǒ
chū

yīn
záo
suǒ
yǒu


yīn

shēng

ā
nán

ruò


kōng

yīn

shēng

wèi
záo

qián
ài

wéi
jiànjiǒng

tōng


ruò
yīn

chūchū
shí

yīng
jiàn
kōng


ruò

xiān
chū


kōng

zhě

yún


kōng
yīn

ér
chū

ruò

chūyīng
kōng

yuán


yīn
tóngchū
shí

kōng


chū

ruò
yīn
záo
chū


záo
chū
kōng

yīng
fēi
chūyīn
záo
chū

záo

chū


yún

jiàn
kōng


gèng
shěnshěn

guān

záo
cóng
rén
shǒu

suí
fāng
yùn
zhuǎn


yīn
shì

kōng

yīn

suǒ
chū

záo
kōng

shí


xiāng
wéi
yòng

fēi

fēiyīng

kōng


cóng

chū

ruò


kōng
xìng
yuán
zhōu
biàn

běn

dòng
yáo

dāng
zhī
xiàn
qián

shuǐ
huǒ
fēng

jūn
míngxìng
zhēn
yuán
róng

jiē

lái
zàng

běn

shēng
miè

ā
nán


xīn
hūn


yuán

lái
zàng

dāng
guān

kōng

wéi
chū
wéi


wéi
fēi
chūquán

zhī


lái
zàng
zhōng

xìng
jué
zhēn
kōng

xìng
kōng
zhēn
jué

qīng
jìng
běn
rán

zhōu
biàn

jiè

suí
zhòng
shēng
xīn

yìng
suǒ
zhī
liàng

ā
nánjǐng
kōng

kōng
shēng

jǐng

shí
fāng

kōngshì

yuán
mǎn
shí
fāng

níng
yǒu
fāng
suǒ

xún


xiàn

shì
jiān

zhī

huò
wéi
yīn
yuán


rán
xìng

jiē
shì
shí
xīn

fēn
bié

duó

dàn
yǒu
yán
shuō

dōu

shí


ā
nán

jiàn
jué

zhī

yīn

kōng
yǒujīn
zhě
zài

tuó
lín

zhāo
míng

hūn

shè

zhōng
xiāo

bái
yuè

guāng

hēi
yuè
biàn
便
àn


míng
àn
děng

yīn
jiàn
fēnjiàn
wéi


míng
àn
xiàng

bìng
tài

kōng

wéi
tóngwéi
fēihuò
tóng
fēi
tóng

huò

fēi


ā
nán


jiàn
ruò


míng

ànkōng
yuán


zhě


míng

àn
èr

xiàng
wáng

àn
shí

míng

míng
shí
fēi
àn

ruò

àn


míng

jiàn
wáng
míng

àn
shí
dāng
miè

miè

yún

jiàn
míng
jiàn
àn

ruò
míng
àn
shū

jiàn

shēng
miè


yún

chéng

ruò

jiàn
jīng


àn

míng

fēi


zhěmíng
ànkōng

fēn

jiàn
yuán

zuò

xíng
xiàng


míng

ànkōng

shì
jiàn
yuán
tóng
guī
máo

jiǎo

míng
àn

kōng

sān
shìcóng


jiàn

míng
àn
xiāng
bèi

yún

huò
tóng


sān
yuán


yún

huò


fēn
kōng
fēn
jiàn

běn

biān
pàn

yún

fēi
tóng

jiàn
àn
jiàn
míng

xìng
fēi
qiān
gǎi

yún

fēigèng

shěn

wēi

shěn
xiáng

shěn

shěn
guān

míng
cóng
tài
yáng

àn
suí
hēi
yuè

tōng
shǔ

kōng

yōng
guī
shì
jiàn
jīng

yīn

suǒ
chū

jiàn
jué
kōng
wán

fēi

fēiyīng
jiàn
jīng


cóng

chū

ruò
jiàn
wén
zhī

xìng
yuán
zhōu
biàn

běn

dòng
yáo

dāng
zhī

biān

dòng

kōng

bìng

dòng
yáo

shuǐ
huǒ
fēng

jūn
míng
liù


xìng
zhēn
yuán
róng

jiē

lái
zàng

běn

shēng
miè

ā
nán


xìng
shěn
lún
zhī
jiàn
wén
jué
zhī

běn

lái
zàng


dāng
guān

jiàn
wén
jué
zhī

wéi
shēng
wéi
miè

wéi
tóng
wéi


wéi
fēi
shēng
miè

wéi
fēi
tóngcéng

zhī

lái
zàng
zhōng

xìng
jiàn
jué
míng

jué
jīng
míng
jiàn

qīng
jìng
běn
rán

zhōu
biàn

jiè

suí
zhòng
shēng
xīn

yìng
suǒ
zhī
liàngjiàn
gēn

jiàn
zhōu

jiè

ting
xiù
cháng
chù

jué
chù
jué
zhī

miào

yíng
rán

biàn
zhōu

jiè

yuán
mǎn
shí


níng
yǒu
fāng
suǒ

xún


xiàn

shì
jiān

zhī

huò
wéi
yīn
yuán


rán
xìng

jiē
shì
shí
xīn
fēn
bié

duó

dàn
yǒu
yán
shuō

dōu

shí


ā
nán

shí
xìng

yuán

yīn

liù
zhǒng
gēn
chén
wàng
chū


jīn
biàn
guān

huì
shèng
zhòng

yòng

xún
zhōu
shì

dàn

jìng
zhōng


bié
fēnshí

zhōng


biāo
zhǐ


shì
wén
shūlóu
jiān
liánshè
shí
liǎo
zhī

wéi
shēng

jiàn

wéi
shēng

xiàng

wéi
shēng

kōng

wéi

suǒ
yīn


rán
ér
chū

ā
nán

ruò

shí
xìng
shēng

jiàn
zhōngmíng
ànkōng


zhǒngyuán


jiàn

jiàn
xìng
shàng


cóng


shí

ruò

shí
xìng
shēng

xiàng
zhòng


cóng
jiàn
shēngjiàn
míngjiàn
àn

míng
àn

zhǔ
kōng


xiàng
shàng


shí
cóngruò
shēng

kōng

fēi
xiàng
fēi
jiàn

fēi
jiàn

biànnéng
zhī
míng
àn

kōng

fēi
xiàng
miè
yuán

jiàn
wén
jué
zhī


chù
ān


chù

èr
fēi

kōng

tóng


yǒu
fēi
tóng


zòng


shífēn
bié

ruò

suǒ
yīn


rán
ér
chū
zhōng

bié
shí
míng
yuè


gèng

xiáng

wēi

xiáng
shěn

jiàn
tuō

jīng

xiāng
tuī
qián
jìng


zhuàng
chéng
yǒu


xiāng
chéngshì
shí
yuán

yīn

suǒ
chū

shí
dòng
jiàn
chéng

fēi

fēi


wén
ting
jué
zhī
shì


yīng
shí
yuán


cóng

chū

ruò

shí
xīn
běn

suǒ
cóng

dāng
zhī
liǎo
bié
jiàn
wén
jué
zhī

yuán
mǎn
zhàn
rán

xìng
fēi
cóng
suǒ

jiān


kōng

shuǐ
huǒ
fēng

jūn
míngxìng
zhēn
yuán
róng

jiē

lái
zàng

běn

shēng
miè

ā
nán


xīn

jiàn
wén

míng
liǎo
zhī

běn

lái
zàng


yīng
guān

liù
chù
shí
xīn

wéi
tóng
wéi


wéi
kōng
wéi
yǒu

wéi
fēi
tóng


wéi
fēi
kōng
yǒu


yuán

zhī

lái
zàng
zhōng

xìng
shí
míng
zhī

jué
míng
zhēn
shí

miào
jué
zhàn
rán

biàn
zhōu

jiè

hán

shí


níng
yǒu
fāng
suǒ

xún


xiàn

shì
jiān

zhī

huò
wéi
yīn
yuánrán
xìng

jiē
shì
shí
xīn
fēn
bié

duó

dàn
yǒu
yán
shuō

dōu

shí


ěr
shí
ā
nán


zhū

zhòng

méng


lái
wēi
miào
kāi
shì

shēn
xīn
tāng
ránguà
ài

shì
zhū

zhòng
zhī

xīn
biàn
shí
fāng

jiàn
shí
fāng
kōng


guān
shǒu
zhōng
suǒ
chí
qiè
shì
jiān
zhū
suǒ
yǒu


jiēmiào
míng
yuán
xīn

xīn
jīng
biàn
yuán

hán
guǒ
shí
fāng

fǎn
guān


suǒ
shēng
zhī
shēn

yóu

shí
fāng

kōng
zhī
zhōng

chuī

wēi
chén

ruò
cún
ruò
wáng


zhàn

hǎi
liú


ōu


miè

cóng

liǎo
rán

zhī
huò
běn
miào
xīn

cháng
zhù

miè
zhǎng


wèi
céng
yǒulái
qián

shuō

zàn


miào
zhàn
zǒng
chí

dòng
zūn

shǒu
léng
yǎn
wáng
shì

yǒu

xiāo


亿
jié
diān
dǎo
xiǎngsēng

huò

shēn

yuàn
jīn

guǒ
chéng
bǎo
wáng

huán


shì
héng
shā
zhòng

jiāng

shēn
xīn
fèng
chén
chà

shì

míng
wèi
bào

ēn


qǐng
shì
zūn
wéi
zhèng
míng


zhuó
è
shì
shì
xiānzhòng
shēng
wèi
chéng

zhōng

huán


xióng
bēi


gèng
shěn
chú
wēi

huò

lìng

zǎo
dēng

shàng
jué


shí
fāng
jiè
zuò
dào
chǎng

shùn
ruò
duō
xìng

xiāo
wáng

shuò
jiā
luó
xīn

dòng
zhuǎn