地藏经全文网
地藏经全文网
楞严经原文 楞严经译文 楞严经注音 楞严经经典 楞严经视频
主页/ 楞严经注音/ 文章正文

楞严经(卷五)注音

导读:阿难白佛言。世尊。如来虽说第二义门。今观世间解结之人。若不知其所结之元。我信是人。终不能解。世尊。我及会中。有...

楞严经(卷五)注音

ā
nán
bái

yán

shì
zūn


lái
suī
shuō

èr

mén

jīn
guān
shì
jiān
jiě
jié
zhī
rén

ruò

zhī

suǒ
jié
zhī
yuán


xìn
shì
rén
zhōng

néng
jiě

shì
zūnhuì
zhōng
yǒu
xué
shēng
wén
shì

cóng

shǐzhū

míng

miè

shēng

suī


shì
duō
wén
shàn
gēn

míng
wéi
chū
jiā

yóu


nuè

wéi
yuànāi
mǐn
lún


jīn

shēn
xīn

yún

shì
jié

cóng

míng
jiě


lìng
wèi
lái

nàn
zhòng
shēng


miǎn
lún
huí


luò
sān
yǒu

zuò
shì


zhòng


tóulèi
qiào
chéng

zhù


lái

shàng
kāi
shì

ěr
shí
shì
zūn
lián
mǐn
ā
nán


zhū
huì
zhōng
zhū
yǒu
xué
zhě


wèi
wèi
lái

qiè
zhòng
shēng

wéi
chū
shì
yīn

zuò
jiāng
lái
yǎn


yán

tán

jīn
guāng
shǒu


ā
nán
dǐng


shí
shí
fāng


shì
jiè

liù
zhǒng
zhèn
dòng

wēi
chén

lái
zhù
shì
jiè
zhě


yǒu
bǎo
guāng

cóng

dǐng
chū


guāng
tóng
shí


shì
jiè

lái

tuó
lín

guàn

lái
dǐng

shì
zhū

zhòng


wèi
céng
yǒu


shì
ā
nán


zhū

zhòng


wén
shí
fāng
wēi
chén

lái


kǒu
tóng
yīn

gào
ā
nán
yán

shàn
zāi
ā
nánshí
zhī

shēng

míng

shǐ
使

lún
zhuǎn
shēng

jié
gēn

wéi

liù
gēn

gèngzhī

shànglìng


zhèng
ān

jiě
tuō

jìng
miào
chángliù
gēn

gèng
fēiā
nán
suī
wén

shì

yīn

xīn
yóu
wèi
míng


shǒu
bái


yún

lìng

shēng

lún
huí

ān

miào
cháng

tóng
shì
liù
gēn

gèng
fēi
gào
ā
nán

gēn
chén
tóng
yuán


tuō

èr

shí
xìng

wàng

yóu

kōng
huá

ā
nán

yóu
chén

zhī

yīn
gēn
yǒu
xiàng

xiàng
jiàn

xìng

tóng

jiāo


shì


jīn
zhī
jiàn

zhīmíng
běn

zhī
jiàn

jiànniè
pán

lòu
zhēn
jìng

yún

shì
zhōng
gèng
róngěr
shí
shì
zūn

chóng
xuān


ér
shuō

yán

zhēn
xìng
yǒu
wéi
kōng

yuán
shēng


huàn


wéi


miè


shí

kōng
huá

yán
wàng
xiǎn
zhū
zhēn

wàng
zhēn
tóng
èr
wàng

yóu
fēi
zhēn
fēi
zhēn

yún

jiàn
suǒ
jiàn

zhōng
jiān

shí
xìng

shì

ruò
jiāo

jié
jiě
tóng
suǒ
yīn

shèng
fán

èr


guān
jiāo
zhōng
xìng

kōng
yǒu
èr

fēi


huì


míng


míng
biàn
便
jiě
tuō

jiě
jié
yīn


liù
jiě


wáng

gēn
xuàn

yuán
tōng


liú
chéng
zhèng
jué

tuó

wēi

shíchéng

liú

zhēn
fēi
zhēn
kǒng


cháng

kāi
yǎn


xīn


xīn

fēi
huàn
chéng
huàn
fēi
huàn

fēi
huàn
shàng

shēng

huàn

yún


shì
míng
miào
lián
huá

jīn
gāng
wáng
bǎo
jué


huàn
sān


dàn
zhǐ
chāo

xué


āshí
fāng

qié
fànniè
pán
mén


shì
ā
nán


zhū

zhòng

wén


lái

shàng

huìqié
tuó


róu
jīng
yíng

miào

qīng
chè

xīn

kāi
míng

tàn
wèi
céng
yǒu

ā
nán

zhǎng

dǐng

báijīn
wén


zhē

bēi

xìng
jìng
miào
cháng
zhēn
shíxīn
yóu
wèi

liù
jiě

wáng

shū
jié
lún


wéi
chuízài
mǐn

huì


jiāng
lái

shī


yīnshěn
gòu


shí

lái

shī

zuò

zhěng
niè
pán
sēng

liǎn
sēng
qié


lǎn

bǎo


yǐn
shǒu
jié

luó
tiān
suǒ
fèng
huá
jīnzhòng
qián

wǎn
chéng

jié

shì
ā
nán
yán


míng

děng

ā
nán

zhòng

bái

yán


míng
wéi
jié


shì

lái
wǎn
dié
huá
jīn

yòu
chéng

jié

chóng
wèn
ā
nán


míng

děng

ā
nán

zhòng

yòu
bái

yánmíng
jié


shì
lún

wǎn
dié
huá
jīn

zǒng
chéng
liù
jiéjié
chéng

jiē

shǒu
zhōng
suǒ
chéng
zhī
jié

chí
wèn
ā
nán


míng

děng

ā
nán

zhòng
shì


zhòumíng
wéi
jié


gào
ā
nán


chū
wǎn
jīn


míng
wéi
jié


dié
huá
jīn
xiān
shí

tiáo


èr

sān

yún


cáo

míng
wéi
jié

ā
nán
bái

yán

shì
zūn


bǎo
dié
huá


chéng
jīn

suī
běn


wéi


lái

wǎnjié
míng

ruò
bǎi
wǎn
chéng

zhōng
míng
bǎi
jié


kuàng

jīn
zhǐ
yǒu
liù
jié

zhōng

zhì
tíng


yún


lái
zhǐ

chū
shí


èr

sān


míng
wéi
jié


gào
ā
nán


bǎo
huá
jīn


zhī

jīn
yuán
zhǐ

tiáo


liù
wǎn
shí

míng
yǒu
liù
jié


shěn
guān
chá

jīn

shì
tóng

yīn
jié
yǒu
yún


chū
wǎn
jié
chéng

míng
wéi
shì
nǎi
zhì

liù
jié
shēng


jīn

jiāng

liù
jié
míng

chéng


fǒu

fǒu


shì
zūn

liù
jié
ruò
cúnliù
míng

zhōng
fēizòng


shēng
jìn

míng
biànlìng
shì
liù
jié
luàn
míng


yán


shì

liù
jié

tóng

xún

běn
yīn


jīn
suǒ
zào

lìng


luàn

zhōng


chéngliù
gēn
shì


jìng
tóng
zhōng

shēng

jìnggào
ā
nánxián

liù
jié

chéng

yuàn


chéng


yúnā
nán
yán


jié
ruò
cún

shì
fēi
fēngzhōng

shēng

jié
fēijié
fēilái
jīn

ruò
zǒng
jiě
chú

jié
ruò

shēng


shàng

míng


liù
yún

chéng


yán

liù
jiě

wáng
shì

yóu


shǐ
xīn
xìng
kuáng
luàn

zhī
jiàn
wàngwàngláo
jiàn

chén


láo

jīng


yǒu
kuáng
huá

zhàn
jīng
míng


yīn
luànqiè
shì
jiān
shān
shēng

niè
pán

jiē

kuáng
láo
diān
dǎo
huá
xiàng

ā
nán
yán


láo
tóng
jié

yún

jiě
chú


lái

shǒu

jiāng
suǒ
jié
jīn
piān
chè

zuǒ

wèn
ā
nán
yán


shì
jiě
fǒu

fǒu


shì
zūn

xuán


shǒu
piān
qiān
yòu
biān

yòu
wèn
ā
nán


shì
jiě
fǒu

fǒu


shì
zūn


gào
ā
nán


jīn

shǒu
zuǒ
yòu

qiān

jìng

néng
jiě


shè
fāng
biàn
便

yún

jiě
chéng

ā
nán
bái

yán

shì
zūn

dāng

jié
xīn

jiě

fēn
sàn


gào
ā
nán


shì

shì

ruò

chú
jié

dāng

jié
xīn

ā
nán


shuōcóng
yīn
yuán
shēng

fēi

shì
jiānxiàng


lái

míng
shì
chū
shì


zhī

běn
yīn

suí
suǒ
yuán
chū


shì
nǎi
zhì
héng
shā
jiè
wài


zhīzhī
tóu
shù

xiàn
qián
zhǒng
zhǒng

sōng
zhí
bái

xuán

jiē
liǎo
yuán
yóu

shì

ā
nán

suí

xīn
zhōng
xuàn

liù
gēn

gēn
jié
ruò
chú

chén
xiàng

miè

zhū
wàng
xiāo
wáng


zhēn

dài

ā
nán


jīn
wènjié

luó
jīn
liù
jié
xiàn
qián

tóng
shí
jiě
yíng


tóng
chú
fǒu

fǒu


shì
zūn

shì
jié
běnwǎn
shēng

jīn

dāngér
jiě

liù
jié
tóng


jié

tóng
shí


jié
jiě
shí

yún

tóng
chú


yán

liù
gēn
jiě
chúshì


gēn
chū
jiě

xiān

rén
kōng

kōng
xìng
yuán
míng

chéng

jiě
tuō

jiě
tuō
kōng

shēng

shì
míng


cóng
sān

shēng
rěn

ā
nán

zhū

zhòng

méng

kāi
shì

huì
jué
yuán
tōng
huò


shí

zhǎng

dǐng

shuāng


ér
bái

yán


děng
jīn

shēn
xīn
jiǎo
rán

kuài


ài

suī


zhī

liù
wáng


rán
yóu
wèi

yuán
tōng
běn
gēn

shì
zūn


bèi
piāo
líng


jié
xīn

tiān
lún


shī

ér


ruò

yīn


huì
dào
chéng

suǒ


yán

huán
tóng
běn
wèi
wén

yǒu
chà
bié

wéi
chuí

bēi

huì


yǎn

chéng
jiù

lái
zuì
hòu
kāi
shì

zuò
shì

tóu


tuì
退
cáng

míng
shòu

ěr
shí
shì
zūn


gào
zhòng
zhōng

zhū

zhū
lòu
jìn


ā
luó
hàn


děng
ā
luó
hàn

shēng


zhōng


chéng

xué


jīn
wèn


zuì
chū

xīn


shí

jiè

shuí
wéi
yuán
tōng

cóng

fāng
biàn
便


sānjiāo
chénqiū


cóng
zuò


dǐng
ér
bái

yán


zài

鹿
yuàn
yuán

guān
jiàn

lái

zuì
chū
chéng
dàoyīn
shēng


míng
wèn

qiū


chū
chēng
jiě


lái
yìn


míng
ā
ruò
duō

miào
yīn

yuányīn
shēng


ā
luó
hàn


wèn
yuán
tōngsuǒ
zhèng

yīn
shēng
wéi
shàng

yōu


shā
tuó


cóng
zuò


dǐng
ér
bái

yánguān


zuì
chū
chéng
dào

guān

jìng
xiàng

shēng

yànzhū

xìng


cóng

jìng

bái

wēi
chén

guī


kōng

kōng

èr


chéng

xué
dào


lái
yìn


míng

shā
tuó

chén


jìn

miào


yuán


cóng

xiàng


ā
luó
hàn


wèn
yuán
tōngsuǒ
zhèng


yīn
wéi
shàng

xiāng
yǎn
tóngcóng
zuò


dǐngér
bái

yán


wén

lái

jiào


guān
zhū
yǒu
wéi
xiàng


shíyàn
huì
qīng
zhāi

jiàn
zhū

qiū

shāo
shěn
shuǐ
xiāng

xiāng


rán

lái


zhōng


guānfēi

fēi
kōng

fēi
yān
fēi
huǒsuǒ
zhuó

lái

suǒ
cóng

yóu
shì

xiāo


míng

lòu


lái
yìnxiāng
yǎn
hào

chén

shū
miè

miào
xiāng

yuán


cóng
xiāng
yǎn


ā
luó
hàn


wèn
yuán
tōngsuǒ
zhèng

xiāng
yǎn
wéi
shàng

yào
wáng
yào
shàng
èr

wáng


bìng
zài
huì
zhōng


bǎi
fàn
tiān


cóng
zuò


dǐng
ér
bái

yánshǐ
jié

wéi
shì
liáng


kǒu
zhōng
cháng

suō

shì
jiè

cǎo

jīn
shí

míng
shù
fán
yǒu
shí
wàn

qiān


shì

zhī


zuò
xián
dàn

gān
xīn
děng
wèi

bìng
zhū
shēng
biàn


shì
lěng
shì


yǒu

néng
biàn
zhī

chéng
shì

lái

liǎo
zhī
wèi
xìng

fēi
kōng
fēi
yǒu

fēi

shēn
xīn

fēi

shēn
xīn

fēn
bié
wèi
yīn

cóng
shì
kāi


méng


lái

yìn

kūn


yào
wáng
yào
shàng
èr


míng

jīn

huì
zhōng

wéi

wáng


yīn
wèi
jué
míng

wèi
dēng
wèn
yuán
tōngsuǒ
zhèng

wèi
yīn
wéi
shàng


tuó

luó

bìng

tóng
bàn

shí
liù
kāi
shì


cóng
zuò


dǐng
ér
bái

yán


děng
xiān

wēi
yīn
wáng


wén

chū
jiāsēng
shí

suí


shìshuǐ
yīn
chén


zhōng
jiān
ān
ránsuǒ
yǒu


宿


wàng

nǎi
zhì
jīn
shí

cóng

chū
jiā

lìng


xuémíngtuó

luó

miào
chù
xuān
míng

chéng


zhù


wèn
yuán
tōngsuǒ
zhèng

chù
yīn
wéi
shàngjiā
jīn
guāng

qiū

děng


cóng
zuò


dǐng
ér
bái

yánwǎng
jiéjiè
zhōng

yǒu

chū
shì

míng

yuè
dēngqīn
jìn

wén

xiū
xué


miè

hòu

gōng
yǎng
shè


rán
dēng

míngguāng
jīn

tu

xíng
xiàng


ěr

lái

shì
shì
shēng
shēng

shēn
cháng
yuán
mǎn

jīn
guāng
jīn
guāng

qiū

děngjuàn
shǔ

tóng
shí

xīn


guān
shì
jiān
liù
chén
biàn
huì

wéi

kōng

xiū

miè
jìn

shēn
xīn
nǎi
néng


bǎi
qiān
jié

yóu

dàn
zhǐkōng


chéng
ā
luó
hàn

shì
zūn
shuō


tóu
tuó
wéi
zuì

miào

kāi
míng

xiāo
miè
zhū
lòu


wèn
yuán
tōngsuǒ
zhèng


yīn
wéi
shàng

ā


tuó


cóng
zuò


dǐng
ér
bái

yán


chū
chū
jiā

cháng

shuì
mián


láiwéi
chù
sheng
lèi


wénmián

shī

shuāng


shì
zūn
shìjiàn
zhào
míng

jīn
gāng
sān
mèiyīn
yǎn

guān
jiàn
shí
fāng

jīng
zhēn
dòng
rán


guān
zhǎng
guǒ


lái
yìn


chéng
ā
luó
hàn


wèn
yuán
tōngsuǒ
zhèng

xuán
jiàn
xún
yuán


wéizhōu

pán

jiā


cóng
zuò


dǐngér
bái

yán


què
sòng
chí


duō
wén
xìng

zuì
chū
zhí


wén

chū
jiā


chí

láiqié
tuóbǎiqián

hòu


hòu

qián


mǐnjiào

ān


tiáo
chū
shí
guān


wēi

qióng
jìn

shēng
zhù

miè

zhū
xíng
chàxīn
huò
rán
ài

nǎi
zhì
lòu
jìn

chéng
ā
luó
hàn

zhù

zuò
xià

yìn
chéng

xué


wèn
yuán
tōngsuǒ
zhèng

fǎn

xún
kōng


wéijiāo
fàn
cóng
zuò


dǐng
ér
bái

yán


yǒu
kǒuguò

jié

qīng
nòng
shā
mén

shì
shì
shēng
shēng

yǒu
niú

bìng


lái
shìwèi
qīng
jìng

xīn


ménmiè
xīn


sānguān
wèi
zhī
zhī

fēi

fēi


yìng
niàn

chāo

shì
jiān
zhū
lòu

nèi
tuō
shēn
xīn

wài

shì
jiè

yuǎn

sān
yǒu


niǎo
chū
lóng


gòu
xiāo
chén


yǎn
qīng
jìng

chéng
ā
luó
hàn


lái
qīn
yìn

dēng

xué
dào


wèn
yuán
tōngsuǒ
zhèng

huán
wèi
xuán
zhī


wéi
líng
qié

cuō


cóng
zuò


dǐngér
bái

yán


chū

xīn

cóng


dào

shù
wén

lái

shuō
zhū
shì
jiān
shì


shí
chéng
zhōng

xīn
si

mén


jué

zhōngshāng


ju
shēn
téng
tòng


niàn
yǒu
zhī

zhī

shēn
tòng

suī
jué
jué
tòng

jué
qīng
jìng
xīn


tòng
tòng
jué


yòu

wéi


shì

shēn

níng
yǒu
shuāng
jué

shè
niàn
wèi
jiǔ

shēn
xīn

kōng

sān


zhōng

zhū
lòu

jìn

chéng
ā
luó
hàn


qīn
yìnmíng

xué


wèn
yuán
tōngsuǒ
zhèng

chún
jué

shēn


wéi
cóng
zuò


dǐng
ér
bái

yán


kuàng
jié
lái

xīn


àishòu
shēng


héng

shā

chū
zài

tāi


zhī
kōngshì
nǎi
zhì

shí
fāng
chéng
kōng


lìng
zhòng
shēng

zhèng

kòng
xìng

méng

lái


xìng
jué
zhēn
kōng

kōng
xìng
yuán
míng


ā
luó
hàn

dùn


lái

bǎo
míng
kōng
hǎi

tóng

zhī
jiàn

yìn
chéng

xué

jiě
tuō
xìng
kōng


wéi

shàng


wèn
yuán
tōngsuǒ
zhèng

zhū
xiàng

fēi

fēi
suǒ
fēi
jìn

xuán

guīwéishè
cóng
zuò


dǐng
ér
bái

yán


kuàng
jié
lái

xīn
jiàn
qīng
jìng


shì
shòu
shēng


héng

shā

shì
chū
shì
jiān

zhǒng
zhǒng
biàn
huà


jiàn

tōng

huò

zhàng
àizhōng


féng
jiāxiōng

xiāng
zhú

xuān
shuō
yīn
yuán


xīncóng

chū
jiā

jiàn
jué
míng
yuán
wèi

chéng
ā
luó
hàn

wéi

zhǎng


cóng

kǒu
shēng

cóng

huà
shēng


wèn
yuán
tōngsuǒ
zhèng

xīn
jiàn

guāng

guāng

zhī
jiàn


wéi
xián
cóng
zuò


dǐng
ér
bái

yáncéng

héng
shā

lái

wéi

wáng


shí
fāng

lái

jiào

gēn
zhě

xiū

xián
xíng

cóng


míng

shì
zūn


yòng
xīn
wén

fēn
bié
zhòng
shēng

suǒ
yǒu
zhī
jiàn

ruò


fāng
héng
shā
jiè
wài

yǒu

zhòng
shēng

xīn
zhōng

míng

xián
xíng
zhěěr
shí

chéng
liù

xiàng

fēn
shēn
bǎi
qiān

jiē
zhì

chù

zòng

zhàng
shēn

wèi

jiàn

rén

àn
zhōng

dǐng

yōng

ān
wèi

lìng

chéng
jiù


wèn
yuán
tōng


shuō
běn
yīn

xīn
wén

míng

fēn
bié

zài


wéisūn
tuó
luó
nán
tuó


cóng
zuò


dǐng
ér
bái

yán


chū
chū
jiā

cóng


dào

suī

jièsānxīn
cháng
sàn
dòng

wèi
huò

lòu

shì
zūn
jiào
zhǐ
luó

guān

duān
bái


chū

guān

jīng
sānjiàn

zhōng


chū


yān

shēn
xīn
nèi
míng

yuán
dòng
shì
jiè

biàn
chéng

jìng

yóu

liú


yān
xiàng
jiàn
xiāochéng
bái

xīn
kāi
lòu
jìn

zhū
chūhuà
wéi
guāng
míng

zhào
shí
fāng
jiè


ā
luó
hàn

shì
zūndāng

wèn
yuán
tōngxiāojiǔ

míng

míng
yuán
miè
lòu


wéi
lóu


duō
luó
cóng
zuò


dǐngér
bái

yán


kuàng
jié
lái

biàn
cái

ài

xuān
shuō

kōng

shēn

shí
xiàng


shì
nǎi
zhì

héng
shā

lái
ménzhòng
zhōng

wēi
miào
kāi
shìsuǒ
wèi

shì
zūn
zhī

yǒu

biàn
cái


yīn
shēng
lún

jiào


yáng
qián
zhù

zhuǎn
lún

yīn
shī

hǒu

chéng
ā
luó
hàn

shì
zūn
yìn


shuō


shàng


wèn
yuán
tōng
yīn

xiáng


yuàn

xiāo
miè
zhū
lòu


wéiyōu
cóng
zuò


dǐngér
bái

yán


qīn
suí


chéng
chū
jiā

qīn
guān

lái

liù
nián
qín


qīn
jiàn

lái
xiáng

zhū


zhì
zhū
wài
dào

jiě
tuō
shì
jiān

tān

zhū
lòu

chéng

jiào
jiè


shì
nǎi
zhì

sān
qiān
wēiwàn
wēi


xìng

zhējiē
qīng
jìng

shēn
xīn

miè

chéng
ā
luó
hàn


shì

lái
zhòng
zhōng
gāng


qīn
yìn

xīn

chí
jiè
xiū
shēn

zhòng
tuī
wéi
shàng


wèn
yuán
tōngzhí
shēn

shēn


zàizhí
xīn

xīn

tōng


rán
hòu
shēn
xīn

qiè
tōngwéi

jiān
lián


cóng
zuò


dǐng
ér
bái

yán


chūshí

féng

yōu
lóu
pín
luó

qié
sān
jiāxuān
shuō

lái

yīn
yuán
shēndùn

xīntōnglái
huì


jiā
shā
zhuó
shēn
luò


yóu
shí
fāngguà
ài

shén
tōng

míng

tuī
wéi

shàng

chéng
ā
luó
hàn

níng
wéi
shì
zūn

shí
fāng

lái

tàn

shén


yuán
míng
qīng
jìng


zài

wèi


wèn
yuán
tōngxuán
zhàn

xīn
guāng

xuān


chéng
zhuó
liú

jiǔ
chéng
qīng
yíng


wéi
chú

lái
qián


zhǎng
dǐng


zhī
shuāng


ér
bái

yán


cháng
xiān


jiǔ
yuǎn
jié
qián

xìng
duō
tān


yǒu

chū
shì

míng
yuē
kōng
wáng

shuō
duō
yín
rén

chéng
měng
huǒ


jiào

biàn
guān

bǎi
hái

zhī

zhū
lěng
nuǎn


shén
guāng
nèi
níng

huà
duō
yín
xīn

chéng
zhì
huì
huǒ

cóng
shì
zhū


jiē

zhào


míng
wéi
huǒ
tóuhuǒ
guāng
sān
mèichéng
ā
luó
hàn

xīn


yuàn

zhū

chéng
dào


wéi

shì

qīn


yuàn


wèn
yuán
tōng
guān
shēn
xīn
nuǎn
chù


ài
liú
tōng

zhū
lòu

xiāo

shēng

bǎo
yàn

dēng

shàng
jué


wéichí

cóng
zuò


dǐng
ér
bái

yán


niàn
wǎngguāng

lái

chū
xiàn

shì


wéi

qiū

cháng


qiè
yào

jīn
kǒu

tián

xiǎn
ài

yǒu
fáng
sǔn
chējiē
píng
tián

huò
zuò
qiáo
liáng

huò

shāshì
qín


jīng

liàng


chū
xiàn

shì

huò
yǒu
zhòng
shēng


huán
huì
chù

yào
rén
qíngxiān
wéi
qíng

zhì

suǒ


fàng


xíng
zhí


shěxiàn
zài
shì
shí

shì
duō

huāng


wéi

rén


wèn
yuǎn
jìn

wéi


qián

huò
yǒu
chē
niú

bèi

yǒu
shén


wèi

tuī
lún
nǎo

shí
guó

wáng

yán

shè
zhāiěr
shí

píng

dàishě

lái


dǐng
wèi


dāng
píng
xīnshì
jièqiè
jiē
píngxīn
kāi

jiàn
shēn
wēi
chén


zào
shì
jiè

suǒ
yǒu
wēi
chén

děng

chà
bié

wēi
chén

xìng


xiāng
chù


nǎi
zhì
dāo
bīngsuǒ
chù
xìngshēng
rěn

chéng
ā
luó
hàn

huí
xīn
jīnwèi
zhōng

wén
zhū

lái

xuān
miào
lián
huá


zhī
jiànxiān
zhèng
míng

ér
wéi
shàng
shǒu


wèn
yuán
tōng
guān

shēn
jiè
èr
chén

děng

chà
bié

běn

lái
zàng


wàng

chén

chén
xiāo
zhì
yuán

chéng

shàng
dào


wéiyuè
guāng
tóngcóng
zuò


dǐng
ér
bái

yánwǎng


héng

shā
jié

yǒu

chū
shì

míng
wéi
shuǐ
tiān

jiào
zhūxiū

shuǐ
guān


sānguān

shēn
zhōng

shuǐ
xìng

duó

chū
cóng

tuò


shì
qióng
jìn

jīn

jīng
xuè


xiǎo
biàn
便


shēn
zhōng
xuán


shuǐ
xìng

tóng

jiàn
shuǐ
shēn
zhōng


shì
jiè
wài


chuáng
wáng
chà

zhū
xiāng
shuǐ
hǎi

děng

chà
biéshì
shí

chū
chéng

guān

dàn
jiàn

shuǐ

wèi


shēn

dāng
wèi

qiū

shì
zhōng
ān
chán


yǒukuī
chuāng
guān
shì

wéi
jiàn
qīng
shuǐ

biàn
zài
shì
zhōng

liǎo

suǒ
jiàn

tóng
zhì

zhī


tóu

shuǐ
nèi


shuǐ
zuò
shēng


pàn
érchū
dìng
hòu

dùn
jué
xīn
tòng


shèzāo
wéi
hài
guǐ
wéi

jīnā
luó
hàn
dào

jiǔ

bìng
yuán

yún

jīnshēng
xīn
tòng

jiāng

tuì
退
shī

ěr
shí
tóng


jié
lái

qián

shuō

shàng
shìgào
yán


gèng
jiàn
shuǐkāi
ménshuǐ
zhōng

chú
tóng

fèng
jiào

hòu

dìng
shí

huán

jiàn
shuǐwǎn
rán

kāi
mén
chú
chū


hòu
chū
dìng

shēn
zhì

chū

féng

liàngshì
zhì

shān
hǎi

zài
tōng
wáng

lái

fāng

wáng
shēn


shí
fāng
jiè

zhū
xiāng
shuǐ
hǎi

xìng

zhēn
kōng


èr

bié

jīn


lái


tóng
zhēn
míng
huì


wèn
yuán
tōngshuǐ
xìng


wèi
liú
tōngshēng
rěn

yuán
mǎn
wéiliú

guāng

wángcóng
zuò


dǐngér
bái

yánwǎng

jīng
héng
shā
jié

yǒu

chū
shì

míng

liàng
shēng

kāi
shìběn
jué
miào
míng

guān

shì
jiè

zhòng
shēng
shēn

jiē
shì
wàng
yuán
fēng

suǒ
zhuǎněr
shí

guān
jiè
ān


guān
shì
dòng
shí

guān
shēn
dòng
zhǐ

guān
xīn
dòng
niàn

zhū
dòng

èr

děng

chà
bié


shí
jué
liǎo


qún
dòng
xìng

lái

suǒ
cóngsuǒ
zhì

shí
fāng
wēi
chén

diān
dǎo
zhòng
shēng

tóng


wàng


shì
nǎi
zhì

sān
qiān

qiān


shì
jiè
nèi

suǒ
yǒu
zhòng
shēng
zhōng

zhù
bǎi
wén
ruì

jiū
jiū
luàn
míng


fēn
cun
zhōngkuáng
nao

féng

wèi
shēng
rěn

ěr
shí
xīn
kāi

nǎi
jiàn
dōng
fāng


dòng

guó

wéi

wáng


shì
shí
fāng


shēn
xīn

guāng

dòng
chè

ài


wèn
yuán
tōngguān
chá

fēngxīn


sān
shí
fāng


chuán

miào
xīn


wéi
kōng
zàng
cóng
zuò


dǐng
ér
bái

yán
lái

dìng
guāng

suǒbiān
shēn

ěr
shí
shǒu
zhíbǎo
zhū

zhào
míng
shí
fāng

wēi
chén

chà

huà
chéng

kōng

yòu


xīn

xiàn

yuán
jìng

nèi
fàng
shí
zhǒng
wēi
miào
bǎo
guāng

liú
guàn
shí
fāng
jìn

kōng


zhū
chuáng
wáng
chà

lái

jìng
nèi

shè


shēn

shēn
tóng

kōng


xiāng
fáng
ài

shēn
néng
shàn

wēi
chén
guó


guǎng
广
zuò

shìsuí
shùnshén


yóu


guān


wàng
xiǎng
shēng
miè


kōng

èr


guó
běn
tóng


tóng

míngshēng
rěn


wèn
yuán
tōngguān
chá

kōng

biān


sānmiào

yuán
míng


wéi

cóng
zuò


dǐng
ér
bái

yánwǎng


jīng
wēi
chén
jié

yǒu

chū
shì

míng

yuè
dēng
míng


cóngér

chū
jiā

xīn
zhòng
shì
míng

hǎo
yóu

xìng

ěr
shí
shì
zūn

jiào

xiū


wéi
xīn
shí
dìng


sān
jié

láisān
mèi

shì
héng
shā


qiú
shì
míng
xīn

xiē
miè

yǒu

zhì
rán
dēng


chū
xiàn

shì


nǎi

chéng


shàng
miào
yuán

shí
xīn
sān
mèi

nǎi
zhì
jìn
kōng

lái
guó


jìng
huì
yǒu


jiē
shì

xīn

biàn
huà
suǒ
xiàn

shì
zūn


liǎo

shì

wéi
xīn
shí


shí
xìng
liú
chū


liàng

lái

jīn

shòu

chù


wèn
yuán
tōng
guān

shí
fāng
wéi
shí

shí
xīn
yuán
míng


yuán
chéng
shí

yuǎn

biàn

zhíshēng
rěn


wéi
shì
zhì

wáng
tóng
lún


shí
èr
cóng
zuò


dǐng
ér
bái

yánwǎng

héng

shā
jié

yǒu

chū
shì

míng

liàng
guāng

shí
èr

lái

xiāng


jié


zuì
hòu


míng
chāo

yuè
guāngjiào


niàn

sān
mèiyǒu
rén


zhuān
wéirén
zhuān
wàng


shì
èr
rén

ruò
féng

féng

huò
jiàn
fēi
jiàn

èr
rén
xiāng


èr

niàn
shēn


shì
nǎi
zhì

cóng
shēng
zhì
shēng

tóng

xíng
yǐng


xiāng
guāi


shí
fāng

lái

lián
niàn
zhòng
shēng


ruò

táo
shì

suī


wéi


ruò


shí
shēng


xiāng
wéi
yuǎn

ruò
zhòng
shēng
xīnniàn


xiàn
qián
dāng
lái


dìng
jiàn

yuǎn


jiǎ
fāng
biàn
便xīn
kāi


rǎn
xiāng
rén

shēn
yǒu
xiāng
míng
yuē

xiāng
guāng
zhuāng
yǎn


běn
yīnniàn

xīnshēng
rěn

jīn


jiè

shè
niàn

rén

guī

jìngwèn
yuán
tōngxuàn


dōu
shè
liù
gēn

jìng
niàn
xiāngsān
wéi