地藏经全文网
地藏经全文网
楞严经原文 楞严经译文 楞严经注音 楞严经经典 楞严经视频
主页/ 楞严经注音/ 文章正文

楞严经(卷八)注音

导读:阿难。如是众生。一一类中。亦各各具十二颠倒。犹如捏目。乱花发生。颠倒妙圆真净明心。具足如斯虚妄乱想。汝今修证...

楞严经(卷八)注音

ā
nán


shì
zhòng
shēnglèi
zhōng

shí
èr
diān
dǎo

yóu

niē


luàn
huá

shēng

diān
dǎo
miào
yuán

zhēn
jìng
míng
xīnwàng
luàn
xiǎng


jīn
xiū
zhèng


sān
shì
běn
yīn

yuán
suǒ
luàn
xiǎng


sān
jiàn


fāng

chú
miè


jìng

zhōng

chú

zhū
tāng
shuǐ

bìng

huī
xiāng


hòu
zhù
gān


yún

míng
wéi
sān
zhǒng
jiànzhě
xiū


chú

zhù
yīn

èr
zhě
zhēn
xiūzhèng
xìng

sān
zhě
zēng
jìn

wéi

xiàn


yún

zhù
yīn

ā
nán


shì
shì
jiè

shí
èr
lèi
shēng


néng

quánshí
zhù

suǒ
wèi

duàn
shí

chù
shí


shí

shí
shí

shì


shuō


qiè
zhòng
shēng

jiē

shí
zhù

ā
nán


qiè
zhòng
shēng

shí
gān

shēng

shí
shì
zhū
zhòng
shēng

qiú
sāndāng
duàn
shì
jiān


zhǒng
xīn
cài

shì

zhǒng
xīn

shú
shí

yín

shēng
dàn
zēng
huì


shì
shì
jiè

shí
xīn
zhī
rén

zòng
néng
xuān
shuō

shí
èr

jīng

shí
fāng
tiān
xiān

xián

chòu
huì

xián
jiē
yuǎn


zhū
è
饿
guǐ
děng

yīn

shí


shì

chún
wěn

cháng

guǐ
zhù
xiāo

cháng
shì
shí
xīn
rén

xiū
sān


tiān
xiān

shí
fāng
shàn
shén


lái
shǒu

wángfāng
biàn
便

xiàn
zuò

shēn

lái
wèi
shuō


fēi
huǐ
jìn
jiè

zàn
yín

chī

mìng
zhōng

wéi

wáng
juàn
shǔ

shòu


jìn

duò

jiàn


ā
nán

xiū


zhě

yǒng
duàn

xīn

shì

míng
wéizēng
jìn

xiū
xíng
jiàn


yún

zhèng
xìng

ā
nán


shì
zhòng
shēng


sānyào
xiān
yǎn
chí
qīng
jìng
jiè


yǒng
duàn
yín
xīn


cān
jiǔ
ròu


huǒ
jìng
shí


dàn
shēng


ā
nán

shì
xiū
xíng
rén

ruò

duàn
yínshā
shēng

chū
sān
jiè
zhě


yǒu
shì
chù

dāng
guān
yín


yóu


shé


jiàn
yuàn
zéi

xiān
chí
shēng
wén


zhí
shēn

dòng

hòu
xíng


qīng
jìngzhí
xīnjìn
jiè
chéng
jiùshì
jiān

yǒng

xiāng
shēng
xiāng
shā
zhī


tōu
jié

xíng


xiāng

lèishì
jiān


huán

宿
zhài

shì
qīng
jìng
rén

xiū
sān

ròu
shēntiān
yǎn


rán
guān
jiàn

shí
fāng
shì
jièwén


qīn
fèng
shèng
zhǐshén
tōng

yóu
shí
fāng
jiè


宿
mìng
qīng
jìngjiān
xiǎn

shì

míng
wéi


èr
zēng
jìn

xiū
xíng
jiàn


yún

xiàn


ā
nán


shì
qīng
jìng

chí
jìn
jiè
rén

xīn

tān
yín


wài
liù
chén


duō
liú


yīn

liú


xuán
yuán

guī

chén


yuán

gēn

suǒ
ǒu

fǎn
liú
quán


liù
yòng

xíng

shí
fāng
guó


jiǎo
rán
qīng
jìngliú


nèi
xuán
míng
yuè

shēn
xīn
kuài
rán

miào
yuán
píng
děng

huò

ān
yǐn


qiè

lái


yuán
jìng
miào

jiē
xiàn

zhōng

shì
rén

huò


shēng

rěn

cóng
shì
jiàn
xiū

suí
suǒ

xíng

ān

shèng
wèi

shì

míng
wéi


sān
zēng
jìn

xiū
xíng
jiàn


ā
nán

shì
shàn
nánài
gān


gēn
jìng

ǒu

xiàn
qián
cán
zhì
shēng

zhí
xīn

míng

chún
shì
zhì
huì

huì
xìng
míng
yuán

yíng
shí
fāng
jiè

qián
yǒu

huì

míng
qián
huì
chū
gān

wèi


lái

liú
shuǐ
jiē
xīn

zhōng
zhōng
liú


yuán
miào
kāi


cóng
zhēn
miào
yuán

chóng

zhēn
miào

miào
xìn
cháng
zhù


qiè
wàng
xiǎng

miè
jìnzhōng
dào
chún
zhēn

míng
xìn
xīn
zhù

zhēn
xìn
míng
liào


qiè
yuán
tōng

yīn
chù
jiè
sān


néng
wéi
ài


shì
nǎi
zhì

guò


wèi
lái


shù
jié
zhōng

shě
shēn
shòu
shēn


qièjiē
xiàn
zài
qián

shì
shàn
nán


jiē
néng

niàn
wàng

míng
niàn
xīn
zhù

miào
yuán
chún
zhēn

zhēn
jīng

huà


shǐtōng

jīng
míng

wéi

jīng
míng

jìn

zhēn
jìng

míng
jīng
jìn
xīn

xīn
jīng
xiàn
qián

chún

zhì
huì

míng
huì
xīn
zhù

zhí
chí
zhì
míng

zhōu
biàn

zhàn


miào
cháng
níng

míng
dìng
xīn
zhù

dìng
guāng

míng

míng
xìng
shēn


wéi
jìn

tuì
退

míng

tuì
退
xīn

xīn
jìn
ān
rán

bǎo
chí

shī

shí
fāng

lái


fēn
jiāo
jiē

míng


xīn

jué
míng
bǎo
chí

néng

miào


huí


guāng

xiàng

ān
zhù

yóu

shuāng
jìng

guāng
míng
xiāng
duì


zhōng
miào
yǐng

chóng
chóng
xiāng


míng
huí
xiàng
xīn

xīn
guāng

huí

huò

cháng
níng


shàng
miào
jìng

ān
zhù

wéi
shī

míng
jiè
xīn
zhù

zhù
jiè

zài

néng
yóu
shí
fāng

suǒ

suí
yuàn

míng
yuàn
xīn
zhù

ā
nán

shì
shàn
nánzhēn
fāng
biàn
便shí
xīn

xīn
jīng

huī

shí
yòng
shè


yuán
chéng

xīn

míng

xīn
zhù

xīn
zhōng

míng


jìng
liú


nèi
xiàn
jīng
jīn


qián
miào
xīnchéng
de

míng
zhì

zhù

xīn

shè
zhīmíng
liào

yóu

shí
fāngliú
ài

míng
xiū
xíng
zhù

xíng


tóng

shòu


fēn


zhōng
yīn
shēn


qiúyīn
xìn
míng
tōnglái
zhǒng

míng
shēng
guì
zhù


yóu
dào
tāi

qīn
fèng
jué
yìn


tāi

chéng

rén
xiàng

quē

míng
fāng
biàn
便


zhù

róng
màoxīn
xiàng

tóng

míng
zhèng
xīn
zhù

shēn
xīn

chéngzēng
zhǎng

míng

tuì
退
zhù

shí
shēn
ling
xiàng


shímíng
tóng
zhēn
zhù

xíng
chéng
chū
tāi

qīn
wéimíng

wáng

zhù

biǎo

chéng
rén


guó

wáng


zhū
guó
shì

fēn
wěi
tàichà

wáng

shì

zhǎng
chéng

chén
liè
guàn
dǐng

míng
guàn
dǐng
zhù

ā
nán

shì
shàn
nán


chéngliàng


lái
miào


shí
fāng
suí
shùn

míng
huan

xíng

shàn
néng
qiè
zhòng
shēng

míng
ráo

xíng


jué
jué
wéi


míng

tiàn
hèn
xíng

zhǒng
lèi
chū
shēng

qióng
wèi
lái


sān
shì
píng
děng

shí
fāng
tōng


míng

jìn
xíng


qiè

tóng

zhǒng
zhǒng

ménchà


míng

chī
luàn
xíngtóng
zhōng

xiǎn
xiàn
qún

xiàngjiàn
tóng

míng
shàn
xiàn
xíng


shì
nǎi
zhì
shí
fāng

kōng

mǎn

wēi
chénchén
zhōng

xiàn
shí
fāng
jiè

xiàn
chén
xiàn
jiè


xiāng
liú
ài

míng

zhuó
xíng

zhǒng
zhǒng
xiàn
qián

xián
shìluó

duō

míng
zūn
zhòng
xíng


shì
yuán
róng

néng
chéng
shí
fāng

zhū

guǐ


míng
shàn

xíngjiē
shì

qīng
jìng

lòu


zhēn

wéi

xìng
běn
rán


míng
zhēn
shí
xíng

ā
nán

shì
shàn
nán


mǎn

shén
tōng

chéng

shì


chún
jié
jīng
zhēn

yuǎn
zhū
liú
huàn

dāng

zhòng
shēng

miè
chú

xiàng

huí

wéi
xīn

xiàng
niè
pán


míng
jiù


qiè
zhòng
shēng


zhòng
shēng
xiàng
huí
xiàng

huì


huì

yuǎn

zhū


míng

huì
huí
xiàng

běn
jué
zhàn
rán

jué


jué

míng
děng

qiè

huí
xiàng

jīng
zhēn

míng


míng
zhì

qiè
chù
huí
xiàng

shì
jiè

lái


xiāng
shè
guà
ài

míng

jìn
gōng

zàng
huí
xiàng


tóng
zhōngshēng
qīng
jìng
yīn


yīn

huī


niè
pán
dào

míng
suí
shùn
píng
děng
shàn
gēn
huí
xiàng

zhēn
gēn

chéng

shí
fāng
zhòng
shēng

jiē

běn
xìng

xìng
yuán
chéng
jiù


shī
zhòng
shēng

míng
suí
shùn
děng
guān


qiè
zhòng
shēng
huí
xiàngqiè
qiè
xiàng

wéi
èr

suǒ
zhuó

míng
zhēn

xiàng
huí
xiàng

zhēn

suǒ


shí
fāng

ài

míng


jiě
tuō
huí
xiàng

xìng

yuán
chéng


jiè
liàng
miè

míng

jiè

liàng
huí
xiàng

ā
nán

shì
shàn
nán


jìn
shì
qīng
jìng


shí

xīn


chéng

zhǒng

miào
yuán
jiā
xíng
jué

yòng
wéi

xīn

ruò
chū
wèi
chū

yóu

zuàn
huǒ


ránmíng
wéi
nuǎn


yòu


xīn

chéng

suǒ


ruò

fēidēng
gāo
shān

shēn


kōng

xià
yǒu
wēi
ài

míng
wéi
dǐng


xīn

èr
tóng

shàn

zhōng
dào


rěn
shì
rén

fēi
huái
怀
fēi
chū

míng
wéi
rěn


shù
liàng
xiāo
miè


jué
zhōng
dào

èr

suǒ


míng
shì
ā
nán

shì
shàn
nánshàn

tōng


jué
tōng

lái

jìn

jìng
jiè

míng
huan
xìng

tóng

tóng
xìng

miè

míng

gòu


jìng

míng
shēng

míng

guāng


míng

jué
mǎn

míng
yàn
huìqiè
tóng


suǒ

néng
zhì

míng
nán
shèngwéi
zhēn


xìng
jìng
míng


míng
xiàn
qián


jìn
zhēnmíng
yuǎn
xíngzhēn

xīn

míng

dòngzhēn

yòng

míng
shàn
huì


ā
nán

shì
zhūcóng


wǎng

xiū


gōng

gōng

yuán
mǎn


míng
xiū

wèi


yīn
miào
yún


niè
pán
hǎi

míng

yúnlái

liú


shìshùn
xíng
ér
zhì

jué


jiāo

míng
wéi
děng
jué

ā
nán

cóng
qián
huì
xīn

zhì
děng
jué


shì
jué
shǐ
huò

jīn
gāng
xīn
zhōng

chū
qián
huìshì
chóng
chóng

dān

shí
èr

fāng
jìn
miào
jué

chéng

shàng
dào

shì
zhǒng
zhǒng


jiē

jīn
gāng
guān
chá


huàn
shí
zhǒng
shēn


shē


zhōng

yòng
zhū

láishě


qīng
jìng
xiū
zhèng

jiàn

shēn


ā
nán


shì
jiē

sān
zēng
jìn


shàn
néng
chéng
jiù


shí

wèi

zhēn
zuò
shì
guān
zhě

míng
wéi
zhèng
guān

ruò

guān
zhě

míng
wéi
xié
guān

ěr
shí

wén
shū
shī


wáng


zài

zhòng
zhōng


cóng
zuò


dǐng
ér
bái

yán

dāng

míng
shì
jīngzhòng
shēng

yún

fèng
chí


gào
wén
shū
shī


shì
jīng
míng


dǐngduō

bān

luo


shàng
bǎo
yìn

shí
fāng

lái
qīng
jìng
hǎi
yǎn


míng
jiù

qīn
yīn


tuō
ā
nánhuì
zhōng

xìng

qiū

xīn


biàn
zhī
hǎi


míng

lái

yīn

xiū
zhèng
liǎomíng

fāng
guǎng
广

miào
lián
huá
wáng

shí
fāngtuó
luó

zhòu


míng
guàn
dǐng
zhāng


zhū


wàn
xíng

shǒu
léng
yán


dāng
fèng
chí

shuō
shì
shí
ā
nán

zhū

zhòng


méng

lái

kāi
shì

yìn

bān

luó


jiān
wén

jīng
liǎo

míng


dùn

chán


xiū
jìn
shèng
wèi

zēng
shàng
miào


xīn


níng

duàn
chú
sān
jiè

xiū
xīn
liù
pǐn

wēi

fán
nǎo


cóng
zuò


dǐng

zhǎng
gōng
jìng

ér
bái

yán


wēi

shì
zūn


yīn

zhē

shàn
kāi
zhòng
shēng

wēi

shěn
huò

lìng

jīn


shēn
xīn
kuài
ránráo


shì
zūn

ruò

miào
míng

zhēn
jìng
miào
xīn

běn
lái
biàn
yuán


shì
nǎi
zhìcǎo


dòng
hán
ling

běn
yuán
zhēnshì

lái

chéng

zhēn
zhēn
shí

yún


yǒuè
饿
guǐ

chù
sheng
xiū
luó

rén
tiān
děng
dào

shì
zūn


dào
wéi

běn
lái

yǒu

wéi
shì
zhòng
shēng

wàng

shēng


shì
zūn


bǎo
lián
xiāng

qiū


chí


jiè


xíng
yín


wàng
yán
xíng
yín

fēi
shā
fēi
tōu


yǒu

bào


shìxiān


gēn

shēng

měng
huǒ

hòu

jié
jié

měng
huǒ
shāo
rán

duò

jiàn


liú


wáng

shàn
xīng

qiū

liú

wéi
zhū


tán

xìng

shàn
xīng
wàng
shuō


qiè

kōng

shēng
shēn
xiàn

ā

zhūwéi
yǒu
dìng
chù

wéi


rán

shòu

wéi
chuíkāi

tóng
méng

lìng
zhū

qiè
chí
jiè
zhòng
shēng

wén
jué
dìng


huan

dǐng
dài

jǐn
jié

fàn


gào
ā
nán

kuài
zāi

wèn

lìng
zhū
zhòng
shēngxié
jiàn


jīn

ting

dāng
wèi

shuō

ā
nán


qiè
zhòng
shēng

shí
běn
zhēn
jìng

yīn

wàng
jiàn

yǒu
wàng

shēng

yīn

fēn
kāi

nèi
fēn
wài
fēn

ā
nán

nèi
fēn

shì
zhòng
shēng
fēn
nèi

yīn
zhū
ài
rǎnwàng
qíng

qíng


xiū

néng
shēng
ài
shuǐ

shì

zhòng
shēng

xīn

zhēn
xiū

kǒu
zhōng
shuǐ
chū

xīn

qián
rén

huò
lián
huò
hèn


zhōng
lèi
yíng

tān
qiú
cái
bǎo

xīn

ài
xián

ju

guāng
rùn

xīn
zhuó
xíng
yín

nán

èr
gēn


rán
liú


ā
nán

zhū
ài
suī
bié

liú
jié
shì
tóng

rùn
shī
湿

shēng


rán
cóng
zhuì


míng
nèi
fēn

ā
nán

wài
fēn

shì
zhòng
shēng
fēn
wài

yīn
zhū

yǎng


míng

xiǎng

xiǎng


xiū

néng
shēng
shèng


shì

zhòng
shēng

xīn
chí
jìn
jiè

ju
shēn
qīng
qīng

xīn
chí
zhòu
yìnxióng


xīn

shēng
tiān

mèng
xiǎng
fēi
ju

xīn
cún

guó

shèng
jìng
míng
xiàn

shì
shàn
zhī
shí


qīng
shēn
mìng

ā
nán

zhū
xiǎng
suī
bié

qīng
ju
shì
tóng

fēi
dòng

shěn


rán
chāo
yuè


míng
wài
fēn

ā
nán


qiè
shì
jiān

shēng

xiāng


shēng
cóng
shùncóng
biàn
liú

lín
mìng
zhōng
shí

wèi
shě
nuǎn
chù


shēng
shàn
è


shí
dùn
xiànshēng
shùn

èr

xiāng
jiāo

chún
xiǎng

fēi


shēng
tiān
shàng

ruò
fēi
xīn
zhōng

jiān

jiān
huìjìng
yuàn


rán
xīn
kāi

jiàn
shí
fāngqiè
jìng


suí
yuàn
wǎng
shēng

qíng
shǎo
xiǎng
duō

qīng
ju
fēi
yuǎn


wèi
fēi
xiānguǐ
wáng

fēi
xíng

chā


xíng
luó
chà

yóu


tiān

suǒ


ài


zhōng
ruò
yǒu
shàn
yuàn
shàn
xīn


chíhuò

jìn
jiè

suí
chí
jiè
rén

huò

shén
zhòu

suí
chí
zhòu
zhě

huò

chán
dìng

bǎo
suí

rěn

shì
děng
qīn
zhù


lái
zuò
xià

qíng
xiǎng
jūn
děng


fēi

zhuì

shēng

rén
jiān

xiǎng
míng

cōng

qíng
yōu

dùn

qíng
duō
xiǎng
shǎo

liú

héng
shēng

zhòng
wéi
máo
qún

qīng
wéi
qíng
sān
xiǎng

shěn
xià
shuǐ
lún

shēng

huǒ


shòu

měng
huǒ

shēn
wéi
è
饿
guǐ

cháng
bèi
fén
shāo

shuǐ
néng
hàishí

yǐn

jīng
bǎi
qiān
jié

jiǔ
qíng

xiǎng

xià
dòng
huǒ
lún

shēn

fēng
huǒ

èr
jiāo
guò


qīng
shēng
yǒu
jiàn

zhòng
shēng

jiàn

èr
zhǒngchún
qíng

shěn


āruò
shěn
xīn
zhōng

yǒu
bàng

chéng

huǐ

jìn
jiè

kuáng
wàng
shuōtān
xìn
shī

làn
yīng
gōng
jìngshí
zhòng

gèng
shēng
shí
fāng

ā
xún
zào
è


suī


zhāo

zhòng
tóng
fēn
zhōng

jiān
yǒu
yuán


ā
nán


děng
jiē
shì


zhū
zhòng
shēngsuǒ
gǎn

zào
shí

yīn

shòu
liù
jiāo
bào

yún

shí
yīn

ā
nán


zhě
yín

jiāo
jiēxiāng


yán


xiū


shì

yǒu

měng
huǒ
guāng


zhōng

dòng


rén

shǒu


xiāng

chù

nuǎn
xiàng
xiàn
qián

èr

xiàng
rán


yǒu
tiě
chuáng

tóng
zhù
zhū
shì

shì

shí
fāng


qiè

láixíng
yín

tóng
míng

huǒjiàn
huǒ
kēng

èr
zhě
tān

jiāo
xiānglǎn

zhǐ


shì

yǒu


hán
jiān
bīng


zhōng
dòng
liè


r&eacueacute;n

kǒu


suō
fēng


yǒu
lěng
chù
shēng

èr

xiāng
líng


yǒu
zhā
zhā
luó
luó

qīng
chì
bái
lián

hán
bīng
děng
shì

shì

shí
fāng


qiè

láiduō
qiú

tóng
míng
tān
shuǐjiàn
tānzhàng
hǎi

sān
zhě
màn

jiāo
língxiāng
shì

chí
liú
shì

yǒu

téng

bēn
wéi
shuǐ


rén
kǒu
shé


xiāng
mián
wèi

yīn
ér
shuǐ


èr

xiāngyǒu
xuè


huī


shā


hǎi
róng
tóng

guàn
tūn
zhū
shì

shì

shí
fāng


qiè

lái
màn

míng
yǐn
chī
shuǐjiàn
mànzhě

tiàn

jiāo
chòngxiāngjiéxīn


huǒ

zhù

wéi
jīn


shì

yǒu

dāo
shān
tiě
kǔn

jiàn
shù
jiàn
lún


yuè
qiāngrén
xián
yuān

shā

fēi
dòng

èr

xiāngyǒu
gōng


zhǎn
zhuó
cuò


chuí

zhū
shì

shì

shí
fāng


qiè

láitiàn
huì

míng

dāo
jiànjiàn
tiànzhūzhě

zhà

jiāo
yòuxiāng
tiáo

yǐn


zhù


shì

yǒu

shéng

jiǎo
xiào


shuǐ
jìn
tián

cǎo

shēng
zhǎng

èr

xiāng
yán


yǒu
niǔ
xiè
jiā
suǒ
biān
zhàng
zhuā
bàng
zhū
shì

shì

shí
fāng


qiè

láijiān
wěi

tóng
míng
chán
zéijiàn
zhà


wèi
chái
láng

liù
zhě

kuáng

jiāo
xiāng
wǎng


wǎng

zhǐ

fēi
xīn
zào
jiān


shì

yǒu

chén

shǐ
niào
尿
huì


jìng


chén
suí
fēngsuǒ
jiàn

èr

xiāng
jiā


yǒuténg
zhì

fēi
zhuì
piāo
lún
zhū
shì

shì

shí
fāng


qiè

lái
kuáng

tóng
míng
jié
shājiàn
kuáng


jiàn
shé
huǐ


zhě

yuàn

jiāo
xiánxián
hèn


shì

yǒu

fēi
shí
tóu


xiá
zhù
chē
kǎn

wèng
shèng
nángyīn

rén

huái
怀
bào
chù
è

èr

xiāng
tūn


yǒu
tóu
zhì

qín
zhuō


shè

pāo
cuō
zhū
shì

shì

shí
fāng


qiè

láiyuàn
jiā

míng
wéi
hài
guǐjiàn
yuàn


yǐn
zhèn
jiǔ


zhě

jiàn

jiāo
míngjiā


jiàn
jiè
jìn


xié

zhū
wéi


chū
shēng
xiāng
fǎn


shì

yǒu

wáng
shǐ
使
zhǔ


zhèng
zhí
wénxíng

rén

lái
wǎng
xiāng
jiàn

èr

xiāng
jiāo


yǒu
kān
wèn

quán
zhà
kǎo
xùn

tuī

chá
fǎng
访


jiū
zhào
míng

shàn
è
tóng


shǒu
zhí
wén

簿


biàn
zhū
shì

shì

shí
fāng


qiè

láiè
jiàn

tóng
míng
jiàn
kēngjiàn
zhū

wàng
biàn
zhí


línjiǔ
zhě

wǎng

jiāo
jiā
bàng


shì

yǒu


shān

shí

niǎn
wèi
gēngchán
zéi
rén


wǎng
liáng
shàn

èr

xiāng
pái


yǒuchuí
ànhéng

zhū
shì

shì

shí
fāng


qiè

láiyuàn
bàng

tóng
míng
chán
jiàn
wǎng


zāoshí
zhě

sòng

jiāo
xuāncángshì

yǒu

jiàn
jiàn
zhào
zhú
zhōng


néng
cáng
yǐng

èr

xiāng
chén


yǒu
è
yǒu


jìng
huǒ
zhū
宿


duì
yàn
zhū
shì

shì

shí
fāng


qiè

lái
cáng

tóng
míng
yīn
zéiguāndài
gāo
shān
hǎi

yún

liù
bào

ā
nán


qiè
zhòng
shēng

liù
shí
zào


suǒ
zhāo
è
bào

cóng
liù
gēn
chū

yún

è
bào
cóng
liù
gēn
chū


zhě
jiàn
bào

zhāo
yǐn
è
guǒ


jiàn

jiāo


lín
zhōng
shí

xiān
jiàn
měng
huǒ
mǎn
shí
fāng
jiè

wáng
zhě
shén
shí

fēi
zhuì
chéng
yānjiànmíng
èr
xiàng


zhě
míng
jiàn


néng
biàn
jiàn

zhǒng
zhǒng
è


shēng

liàng
wèi

èr
zhě
àn
jiàn


rán

jiàn

shēng

liàng
kǒng


shì
jiàn
huǒ

shāo
ting
néng
wéi

huò
tāng
yáng
tóng

shāo

néng
wéi

hēi
yān

yàn

shāo
wèi
néng
wéi

jiāo
wán
tiě


shāo
chù
néng
wéi


huī

tàn

shāo
xīn
néng
shēng

xīng
huǒ
pēng


shān

kōng
jiè

èr
zhě
wén
bào

zhāo
yǐn
è
guǒ


wén

jiāo


lín
zhōng
shí

xiān
jiàn

tāotiān


wáng
zhě
shén
shí

jiàng
zhù
chéng
liújiànmíng
èr
xiàng


zhě
kāi
ting

ting
zhǒng
zhǒng
nào

jīng
shén
máo
luàn

èr
zhě

tingsuǒ
wén

yōu

shěnshì
wén


zhù
wén

néng

wéi

wéi
jié

zhù
jiàn

néng

wéi
léi
wéi
hǒu

wéi
èzhù


néng

wéi

wéizhū

chóng

zhōu
mǎn
shēn


zhù
wèi

néng

wéi
nóng
wéi
xuè

zhǒng
zhǒng

huì

zhù
chù

néng

wéi
chù
wéi
guǐ

wéi
fèn
wéi
niào
尿

zhù


néng

wéi
diàn
wéi
báo

cuī
suì
xīn


sān
zhě
xiù
bào

zhāo
yǐn
è
guǒ


xiù

jiāo


lín
zhōng
shí

xiān
jiànchōng

yuǎn
jìn

wáng
zhě
shén
shí

cóng

yǒng
chūjiànmíng
èr
xiàng


zhě
tōng
wén

bèi
zhū
è


xūn

xīn
rǎo

èr
zhě
sāi
wén


yǎn

tōng

mèn
jué
shì
xiù


chòng


néng

wéi
zhì
wéi


chòng
jiàn

néng

wéi
huǒ
wéi


chòng
ting

néng

wéi

wéi


wéi
yáng
wéi
fèi

chòng
wèi

néng

wéi
něi
wéi
shuǎng

chòng
chù

néng

wéi
zhàn
wéi
làn

wéi

ròu
shān

yǒu
bǎi
qiān
yǎn


liàng

shí

chòng


néng

wéi
huī
wéi
zhàng

wéi
fēi
shāsuì
shēnzhě
wèi
bào

zhāo
yǐn
è
guǒ


wèi

jiāo


lín
zhōng
shí

xiān
jiàn
tiě
wǎng

měng
yàn
chì
liè

zhōu

shì
jiè

wáng
zhě
shén
shí

xià
tòu
guà
wǎng

dào
xuán

tóujiànmíng
èr
xiàng


zhějié
chéng
hán
bīng

dòng
liè
shēn
ròu

èr
zhěfēi
wéi
měng
huǒ

jiāo
làn

suǐ


shì
cháng
wèi


cháng

néng

wéi
chéng
wéi
rěn


jiàn

néng

wéi
rán
jīn
shí


ting

néng

wéi

bīng
rèn
néng

wéi

tiě
lóngguóchù

néng

wéi
gōng
wéi
jiàn

wéi

wéi
shè
néng

wéi
fēi

tiě

cóng
kōng

xià


zhě
chù
bào

zhāo
yǐn
è
guǒ


chù

jiāo


lín
zhōng
shí

xiān
jiàn

shān


miàn
lái
chū


wáng
zhě
shén
shí

jiàn

tiě
chéng

huǒ
shé
huǒ
gǒu


láng
shī


niú
tóu
tóu
luó
chà

shǒu
zhí
qiāng
máochéng
mén

xiàng

jiànmíng
èr
xiàng


zhě

chù


shān
ròu
xuè
kuì

èr
zhě

chù

dāo
jiàn
chù
shēn

xīn
gān

liè


shì

chù


chù

néng

wéi
dào
wéi
guān

wéi
tīng
wéi
àn


jiàn

néng

wéi
shāo
wéi
ruò


ting

néng

wéi
zhuàng
wéi


wéi

wéi
shè
néng

wéi
kuò
wéi
dài

wéi
kǎo
wéicháng

néng

wéi
gēng
wéi
qián

wéi
zhǎn
wéi
jié
néng

wéi
zhuì
wéi
fēi

wéi
jiān
wéi
zhì

liù
zhě

bào

zhāo
yǐn
è
guǒ
jiāo


lín
zhōng
shí

xiān
jiàn
è
fēng
chuī
huì
guó


wáng
zhě
shén
shí

bèi
chuī
shàng
kōng

xuán
luò
chéng
fēng

duò

jiànmíng
èr
xiàng


zhě

jué
huāng

bēn
zǒuèr
zhějué
zhī
liàng
jiān
shāo

tòng
shēn
nán
rěn


shì
xié


jié


néng

wéi
fāng
wéi
suǒ

jié
jiàn

néng

wéi
jiàn
wéi
zhèng

jié
ting

néng

wéi


shí

wéi
bīng
wéi
shuāng

wéi

wéi


jié


néng

wéi

huǒ
chē

huǒ
chuán
huǒ
kǎn

jié
cháng

néng

wéi

jiào
huàn

wéi
huǐ
wéi


jié
chù

néng

wéi

wéi
xiǎo

wéi


zhōng

wàn
shēng
wàn


wéi
yǎn
wéi
yǎng

ā
nán

shì
míng


shí
yīn
liù
guǒ

jiē
shì
zhòng
shēng

wàng
suǒ
zào

ruò
zhū
zhòng
shēng
è

tóng
zào


ā


shòu

liàng


jīng

liàng
jié

liù
gēn

zàosuǒ
zuò

jiān
jìng
jiān
gēn

shì
rén

jiàn


shēn
kǒu

sān

zuò
shā
dào
yín

shì
rénshí
sān


jiān

zhōng
jiàn
huò
wéi


shā

dào

shì
rén


sān
shí
liùjiàn
jiàn

gēn

dān
fànshì
rén
bǎi
yóu
shì
zhòng
shēng

bié
zuò
bié
zào


shì
jiè
zhōng


tóng
fēn


wàng
xiǎng

shēng

fēi
běn
lái
yǒu
ā
nán

shì
zhū
zhòng
shēng

fēi
fàn


jiè

huǐ

niè
pán

zhū

jié
shāo
rán

hòu
huán
zuì


shòu
zhū
guǐ
xíng

ruò

běn
yīn

tān

wéi
zuì

shì
rén
zuì
chéng
xíng

míng
wéi
guài
guǐ

tān

wéi
zuì

shì
rén
zuìfēng
chéng
xíng

míng
wéi

guǐ

tān
huò
wéi
zuì

shì
rén
zuìchù
chéng
xíng

míng
wéi
mèi
guǐ

tān
hèn
wéi
zuì

shì
rén
zuìchóng
chéng
xíng

míng


guǐ

tān

wéi
zuì

shì
rén
zuìshuāi
chéng
xíng

míng
wéi

guǐ

tān
ào
wéi
zuì

shì
rén
zuì
chéng
xíng

míng
wéi
è
饿
guǐ

tān
wǎng
wéi
zuì

shì
rén
zuìyōu
wéi
xíng

míng
wéi
yǎn
guǐ

tān
míng
wéi
zuì

shì
rén
zuìjīng
wéi
xíng

míng
wǎng
liǎng
guǐ

tān
chéng
wéi
zuì

shì
rén
zuìmíng
wéi
xíng

míng

shǐ
使
guǐ

tān
dǎng
wéi
zuì

shì
rén
zuìrén
wéi
xíng

míng
chuán
sòng
guǐ

ā
nán

shì
rén
jiē

chún
qíng
zhuì
luò

huǒ
shāo
gān

shàng
chū
wéi
guǐ


děng
jiē
shì

wàng
xiǎng

zhī
suǒ
zhāo
yǐn

ruò

miào
yuán
míng

běn

suǒ
yǒu
ā
nán

guǐ


jìn


qíng

xiǎng

èr

chéng
kōng

fāng

shì
jiān


yuán

rén

yuàn
duì
xiāng
zhí

shēn
wéi
chù
sheng

chóu


宿
zhài


guài
zhī
guǐ


xiāo
bào
jìn

shēng

shì
jiān

duō
wéi
xiāo
lèi

fēng

zhī
guǐ

fēng
xiāo
bào
jìn

shēng

shì
jiān

duō
wéi
jiù
zhǐ


qiè

lèi

chù
mèi
zhī
guǐ

chù

bào
jìn

shēng

shì
jiān

duō
wéi

lèi

chóng

zhī
guǐ


miè
bào
jìn

shēng

shì
jiān

duō
wéi

lèi

shuāi

zhī
guǐ

shuāi
qióng
bào
jìn

shēng

shì
jiān

duō
wéi
huí
lèi

shòu

zhī
guǐ


xiāo
bào
jìn

shēng

shì
jiān

duō
wéi
shí
lèi

mián
yōu
zhī
guǐ

yōu
xiāo
bào
jìn

shēng

shì
jiān

duō
wéi

lèi


jīng
zhī
guǐ


xiāo
bào
jìn

shēng

shì
jiān

duō
wéi
yìng
lèi

míng
ling
zhī
guǐ

míng
miè
bào
jìn

shēng

shì
jiān

duō
wéi
xiū
zhǐ


qiè
zhū
lèi


rén
zhī
guǐ

rén
wáng
bào
jìn

shēng

shì
jiān

duō
wéi
xún
lèi

ā
nán

shì
děng
jiē


huǒ
gān


chóu


宿
zhài

bàng
wéi
chù
sheng


děng

jiē


wàng

zhī
suǒ
zhāo
yǐn

ruò


wàng
yuán

běn

suǒ
yǒusuǒ
yán

bǎo
lián
xiāng
děng


liú

wáng

shàn
xīng

qiū


shì
è


běn


míng

fēi
cóng
tiān
jiàng


fēi

chū


fēi
rénwàng
suǒ
zhāo

huán

lái
shòuxīn
zhōng

jiē
wéiwàng
xiǎng
níng
jié
ā
nán

cóng
shì
chù
sheng

chóu
cháng
xiān
zhài

ruò

chóu
zhě

fēn
yuè
suǒ
chóu


děng
zhòng
shēng

huán

wéi
rén

fǎn
zhǐ

shèngyǒu


jiān
yǒu

rén
zhōng


shě
rén
shēn

chóu
huánruò


zhě

huán
wéi
chù
sheng

cháng


zhí

ā
nán
dāng
zhī

ruò
yòng
qián


huò
cháng


tíngzhōng
jiàn

shā

shēn
mìng

huò
shí

ròu


shì
nǎi
zhì

jīng
wēi
chén
jié

xiāng
shí
xiāng
zhū

yóu

zhuǎn
lún


wéi
gāo
xià


yǒu
xiū


chú
shē
chū
shìtíng
qǐn


jīn
yīng
zhī


xiāo
lún
zhě

chóu


xíng

shēng
rén
dào
zhōng

cān

wán
lèi


jiù
zhǐ
zhě

chóu


xíng

shēng
rén
dào
zhōng

cān


lèilún
zhě

chóu


xíng

shēng
rén
dào
zhōng

cān

yōng
lèilún
zhě

chóu


xíng

shēng
rén
dào
zhōng

cān

hěn
lèi


huí
lún
zhě

chóu


xíng

shēng
rén
dào
zhōng

cān

wēi
lèi


shí
lún
zhě

chóu


xíng

shēng
rén
dào
zhōng

cān

róu
lèilún
zhě

chóu


xíng

shēng
rén
dào
zhōng

cān

láo
lèi


yìng
lún
zhě

chóu


xíng

shēng
rén
dào
zhōng

cān

wén
lèi


xiū
zhǐ
zhě

chóu


xíng

shēng
rén
dào
zhōng

cān

míng
lèi


zhū
xún
lún

chóu


xíng

shēng
rén
dào
zhōng

cān


lèi

ā
nán

shì
děng
jiē


宿
zhài

chóu


xíng
rén
dào
jiē

shǐ
láidiān
dǎo

xiāng
shēng
xiāng
shā
lái


wén
zhèngchén
láo
zhōng


ěr
lún
zhuǎn


bèi
míng
wéi


lián
mǐn
zhě

ā
nán


yǒu
cóng
rénzhèng
jué

xiū
sānbié
xiū
wàng
niàn

cún
xiǎng

xíng

yóu

shān
lín
rén


chù

yǒu
shí
zhǒng
xiān

ā
nán


zhū
zhòng
shēng

jiān


ěr

ér

xiū


shí
dào
yuán
chéng

míng

xíng
xiān

jiān

cǎo


ér

xiū


yào
dào
yuán
chéng

míng
fēi
xíng
xiān

jiān

jīn
shí

ér

xiū


huà
dào
yuán
chéng

míng
yóu
xíng
xiān

jiān

dòng
zhǐ

ér

xiūjīng
yuán
chéng

míng
kōng
xíng
xiān

jiān

jīn


ér

xiū


rùn

yuán
chéng

míng
tiān
xíng
xiān

jiān

jīng


ér

xiūcuì
yuán
chéng

míng
tōng
xíng
xiān

jiān

zhòu
jìn

ér

xiū


shù

yuán
chéng

míng
dào
xíng
xiān

jiān


niàn

ér

xiū
yuán
chéng

míng
zhào
xíng
xiān

jiān

jiāo
gòu

ér

xiū


gǎn
yìng
yuán
chéng

míng
jīng
xíng
xiān

jiān

biàn
huà

ér

xiū


jué

yuán
chéng

míng
jué
xíng
xiān

ā
nán

shì
děng
jiē

rén
zhōng
liàn
xīn


xiū
zhèng
jué

bié

shēng


shòu
寿
qiān
wàn
suì

xiū
zhǐ
shēn
shān

huò

hǎi
dǎo

jué

rén
jìnglún
huí
wàng
xiǎng
liú
zhuǎn


xiū
sān
mèi

bào
jìn
huán
lái

sàn

zhū


ā
nán

zhū
shì
jiān
rén


qiú
cháng
zhù

wèi
néng
shě
zhū

qiè
ēn
ài


xié
yín
zhōng

xīn

liú


chéng
yíng
shēng
míng

mìng
zhōng
zhī
hòu

lín


yuè


shì

lèi

míng

tiān
wáng
tiān
fáng

yín
ài
wēijìng

shíquán
wèi

mìng
zhōng
zhī
hòu

chāo

yuè
míng


rén
jiān
dǐng


shì

lèi

míng
dāo

tiān

féng

zàn
jiāorén
jiān
shì

dòng
shǎo
jìng
duō

mìng
zhōng
zhī
hòukōng
zhōng

lǎng
rán
ān
zhù


yuè
guāng
míng

shàng
zhàoshì
zhū
rén
děng


yǒu
guāng
míng


shì

lèi

míng

yàn

tiān


qiè
shí
jìng

yǒu
yìng
chù
lái

wèi
néng
wéi


mìng
zhōng
zhī
hòu

shàng
shēng
jīng
wēi


jiē
xià
jiè

zhū
rén
tiān
jìng

nǎi
zhì
jié
huì

sān
zāi
shì

lèi

míng
dōu
shuài
tuó
tiān
xīn

yìng

xíng
shì


héng
chén
shí

wèi

jiáo


mìng
zhōng
zhī
hòu

shēng
yuè
huàshì

lèi

míng

biàn
huà
tiān


shì
jiān
xīn

tóng
shì
xíng
shì


xíng
shì
jiāo

liǎo
rán
chāo
yuè

mìng
zhōng
zhī
hòu

biàn
néng
chū
chāo

huà

huà
jìng


shì

lèi

míng

huà

zài
tiān

ā
nán


shì
liù
tiān

xíng
suī
chū
dòng

xīn

shàng
jiāo
huán

míng
wéi

jiè