地藏经全文网
地藏经全文网
楞严经原文 楞严经译文 楞严经注音 楞严经经典 楞严经视频
主页/ 楞严经注音/ 文章正文

楞严经(卷二)注音

导读:尔时。阿难及诸大众。闻佛示诲。身心泰然。念无始来。失却本心。妄认缘尘。分别影事。今日开悟。如失乳儿。忽遇慈母。...

楞严经(卷二)注音

ěr
shí
ā
nán


zhū

zhòng

wén

shì
huì

shēn
xīn
tài
rán

niàn

shǐ
lái

shī
què
běn
xīn

wàng
rèn
yuán
chén

fēn
bié
yǐng
shì

jīn

kāishī

érzhǎngyuàn
wén

lái
xiǎn
chū
shēn
xīn

zhēn
wàng

shí

xiàn
qián
shēng
mièshēng
miè

èr

míng
xìng

shíwángbái
wèi
chéng
zhū

huì
chì

jiàn
jiā
zhān
yán


luó
zhī


xián
yán


shēn

hòu
duàn
miè

míng
wéi
niè
pán


suī
zhí


jīn
yóuyún


huī

zhèng
zhī

xīn


shēng
miè


jīn


zhòng
zhū
yǒu
lòu
zhě

xián
jiē
yuàn
wén


gào

wáng


shēn
xiàn
zài

jīn

wèn
ròu
shēn
wéi
tóng
jīn
gāng
cháng
zhù

xiǔ

wéi

biàn
huì

shì
zūn


jīn

shēn
zhōng
cóng
biàn
miè


yán


wáng


wèi
céng
miè

yún

zhī
miè

shì
zūn
cháng
biàn
huì
zhī
shēn

suī
wèi
céng
miè


guān
xiàn
qián

niàn
niàn
qiān
xiè

xīn
xīn

zhù


huǒ
chéng
huī

jiàn
jiàn
xiāo
yǔn

yǔn
wángjué
zhī

shēn

dāng
cóng
miè
jìn


yán


shì


wáng


jīn
shēng
líng

cóng
shuāi
lǎo

yán
mào


tóng

zhī
shí

shì
zūnháicòu
rùn


nián
zhì
zhǎng
chéng

xuè

chōng
mǎn

ér
jīn
tuí
líng


shuāi
mào

xíng


cuì

jīng
shén
hūn
mèi


bái
miàn
zhòu

dǎi
jiāng

jiǔjiàn

chōng
shèng
zhī
shí


yán


wáng


zhī
xíng
róng

yīng

dùn
xiǔ

wáng
yán

shì
zūn

biàn
huà
chéng

jué

hán
shǔ
qiān
liú

jiàn
zhì
nián
èr
shí

suī
hào
nián
shào

yán
mào

lǎo
chū
shí
suì
shí

sān
shí
zhī
nián
yòu
shuāi
èr
shí


jīn
liù
shí

yòu
guò

èr

guān

shí
shí

wǎn
rán
qiáng
zhuàng

shì
zūn


jiànsuī


luò


jiān
liú


qiě
xiàn
shí
nián

ruò

lìng

wēi


wéi


biàn
níng
wéi


èr


shí
wéi
nián
biàn


wéi
nián
biàn


jiān
yuè
huà


zhí
yuè
huà

jiān
yòu

qiān

shěn


guān

chà

chà


niàn
niàn
zhī
jiāntíng
zhù


zhī

shēn
zhōng
cóng
biàn
miè


gào

wáng


jiàn
biàn
huà

qiān
gǎi

tíng


zhī

mièmiè
shí


zhī
shēn
zhōng

yǒu

miè

wáng


zhǎng
báishí

zhī


yán


jīn
shì


shēng
miè
xìng


wáng


nián

shí

jiàn
héng

shuǐ

wáng
yán


shēng
sān
suìxié
tiān

jīng
guò

liú

ěr
shí

zhī
shì
héng

shuǐ


yán


wángsuǒ
shuō

èr
shí
zhī
shí
shuāi

shí
suì

nǎi
zhì
liù
shí


yuè
suì
shí
niàn
niàn
qiān
biànsān
suì
jiàn


shí

zhì
nián
shí
sān


shuǐ
yún


wáng
yán


sān
suì
shí

wǎn
ránnǎi
zhì

jīn

nián
liù
shí
èryǒuyán


jīn

shāng

bái
miàn
zhòu


miàn

dìng
zhòu

tóng
niánjīn
shí

guān

héng
tóng
shí
guān

zhī
jiàn

yǒu
tóng
mào
fǒu

wáng
yán

fǒu


shì
zūn


yán


wáng


miàn
suī
zhòu

ér

jiàn
jīng

xìng
wèi
céng
zhòu

zhòu
zhě
wéi
biàn


zhòu
fēi
biàn

biàn
zhě
shòu
mièbiàn
zhě

yuán

shēng
miè

yún


zhōng
shòu

shēng


ér
yóu
yǐn


qié

děng

dōu
yán

shēn

hòu
quán
miè

wáng
wén
shì
yán

xìn
zhī
shēn
hòu

shě
shēng

shēng


zhū

zhòng

yǒng
yuè
huanwèi
céng
yǒu

ā
nán

cóng
zuò

zhǎng

cháng
guì
bái


shì
zūn

ruò

jiàn
wén


shēng
miè

yún

shì
zūn

míng

děng
bèi


shī
zhēn
xìng

diān
dǎo
xíng
shì

yuàn
xīng

bēichén
gòu


shí

lái
chuí
jīnlún
shǒu
xià
zhǐ

shì
ā
nán
yán


jīn
jiàn


tuó
luó
shǒu

wéi
zhèng
wéi
dào

ā
nán
yán

shì
jiān
zhòng
shēngwéi
dào

ér


zhī

shuí
zhèng
shuí
dào


gào
ā
nán

ruò
shì
jiān
rén


wéi
dào


shì
jiān
rén

jiāng

wéi
zhèng

ā
nán
yán


lái
shù


dōu
luó
mián
shǒu

shàng
zhǐ

kōng


míng
wéi
zhèngshù


gào
ā
nán
yán

ruò

diān
dǎo

shǒu
wěi
xiāng
huàn

zhū
shì
jiān
rén

bèi
zhān
shì


zhī

shēn


zhū

lái
qīng
jìng

shēn


lèi

míng


lái
zhī
shēn

míng
zhèng
biàn
zhī


děng
zhī
shēn

hào
xìng
diān
dǎo

suí


guān


shēn

shēn

chēng
diān
dǎo
zhě

míng


chù

hào
wéi
diān
dǎo


shí
ā
nán

zhū

zhòng

dèng
méng
zhānjīng

shùn


zhī
shēn
xīn
diān
dǎo
suǒ
zài


xīng

bēi

āi
mǐn
ā
nán

zhū

zhòng


hǎi
cháo
yīn

biàn
gào
tóng
huì

zhū
shàn
náncháng
shuō
yán


xīn
zhū
yuán


xīn
suǒ
shǐ
使

zhū
suǒ
yuán


wéi
xīn
suǒ
xiàn


shēn

xīn

jiē
shì
miào
míng
zhēn
jīng
miào
xīn
zhōng
suǒ
xiàn


yún


děng


shī
běn
miào
yuán
miào
míng
xīn

bǎo
míng
miào
xìng

rèn

zhōng


huì
mèi
wéi
kōng

kōng
huì
àn
zhōng

jié
àn
wéi
wàng
xiǎng

xiǎng
xiàng
wéi
shēn


yuán
nèi
yáo


wài
bēn


hūn
rǎo
rǎo
xiàng


wéi
xīn
xìngwéi
xīn

jué
dìng
huò
wéi

shēn
zhī
nèi


zhī

shēn

wài

shān


kōngxián
shì
miào
míng
zhēn
xīn
zhōng
chéng
qīng
bǎi
qiān

hǎi


zhī

wéi
rèn


ōuwéi
quán
cháo

qióng
jìn
yíngděng

shì

zhōng
bèi
rénchuí
shǒu

děng

chà
bié


lái
shuō
wéi

lián
mǐn
zhě

ā
nán
chéng

bēi
jiù
shēn
huì

chuí

chā
shǒu
ér
bái

yán


suī
chéng


shì
miào
yīn


miào
míng
xīn

yuán
suǒ
yuán
mǎn

cháng
zhù
xīn


érxiàn
shuō

yīn

xiàn

yuán
xīn

yǔn
suǒ
zhān
yǎng


huò

xīn

wèi
gǎn
rèn
wéi
běn
yuán
xīn


yuàn

āi
mǐn

xuān
shì
yuán
yīn
gēn

guī

shàng
dào


gào
ā
nán


děng
shàng

yuán
xīn
ting

yuán

fēi
děi

xìng


rén

shǒu

zhǐ
yuè
shì
rén


rén
yīn
zhǐ

dāng
yīng
kàn
yuè

ruò

guān
zhǐ

wéi
yuèrén

wéi
wáng
shī
yuè
lún


wáng

zhǐ


suǒ
biāo
zhǐ

wéi
míng
yuèwéi
wáng
zhǐ
shí
míng
zhī

ànzhǐ


wéi
yuè
míng
xìng

míng
àn
èr
xìng


suǒ
liǎo

shì

ruò

fēn
bié

shuō

yīn

wéi

xīn
zhě


xīn

yīng

fēn
bié
yīn

yǒu
fēn
bié
xìngyǒu
宿

tíng

zàn
zhǐ
biàn
便


zhōng

cháng
zhù

ér
zhǎng
tíng
rén

dōu

suǒ


míng
wéi
tíng
zhǔ
shì

ruò
zhēn

xīnsuǒ


yún


shēng

fēn
bié
xìng
wéi
shēng
fēn
bié
xīn

fēn
bié

róng


zhū

xiàng


fēn
bié
xìng


shì
nǎi
zhì
fēn
bié
dōu


fēi

fēi
kōng


shě

děng
mèi
wéi
míngzhū

yuán


fēn
bié
xìngxīn
xìng

yǒu
suǒ
huán

yún

wéi
zhǔ

ā
nán
yán

ruò

xīn
xìng

yǒu
suǒ
huánlái
shuō
miào
míng
yuán
xīn

yún


huán

wéi
chuí
āi
mǐn

wèi

xuān
shuō


gào
ā
nán

qiě

jiàn


jiàn
jīng
míng
yuán


jiàn
suī
fēi
miào
jīng
míng
xīnèr
yuè

fēi
shì
yuè
yǐng


yīng

ting

jīn
dāng
shì


suǒ
huán


ā
nánjiǎng
táng

dòng
kāi
dōng
fāng


lún
shēng
tiān


yǒu
míng
yào
耀

zhōng

hēi
yuè

yún

huì
mínghūn
àn


yǒu
zhījiàn
tōng

qiáng

zhī
jiān


guān
yōng

fēn
bié
zhī
chù


jiàn
yuán

wán

zhī
zhōng
biàn
shì
kōng
xìng


bèi
zhī
xiàng


hūn
chén

chéng

liǎn
fēn

yòu
guān
qīng
jìng

ā
nán


xián
kàn

zhū
biàn
huà
xiàng


jīn

huán
běn
suǒ
yīn
chù

yún

běn
yīn

ā
nán


zhū
biàn
huà

míng
huán

lún
míng

míng
yīn
shǔ


shì

huán


àn
huán
hēi
yuè

tōng
huán

yǒu

yōng
huán
qiáng


yuán
huán
fēn
bié

wán

huán
kōng


bèi
huán
chén

qīng
míng
huánzhū
shì
jiān

qiè
suǒ
yǒu


chū

lèi


jiàn

zhǒng
jiàn
jīng
míng
xìng

dāng

shuí
huán

ruò
huán

míngmíng
shíjiàn
àn

suī
míng
àn
děng

zhǒng
zhǒng
chà
bié

jiàn

chà
bié

zhū

huán
zhě


rán
fēi
huán
zhě

fēi

ér
shuí


zhī

xīn
běn
miào
míng
jìng
mèn
sàng
běn
shòu
lún


shēng

zhōng

cháng
bèi
piāo


shì


lái

míng

lián
mǐn

ā
nán
yán


suī
shí

jiàn
xìng

huán

yún


zhī
shì

zhēn
xìng


gào
ā
nán


jīn
wèn


jīn

wèi


lòu
qīng
jìng

chéng

shén


jiàn

chū
chánzhàng
ài

ér
ā


jiàn
yán
guān
zhǎng
zhōng
yǎn

luó
guǒ

zhū


děng

jiàn
bǎi
qiān
jiè

shí
fāng

lái

qióng
jìn
wēi
chén
qīng
jìng
guósuǒ

zhǔ

zhòng
shēng
dòng
shì

guò
fēn
cun

ā
nán

qiě
guān

tiān
wáng
suǒ
zhù
gōng
diàn
殿

zhōng
jiān
biàn
lǎn
shuǐ

kōng
xíng

suī
yǒu
hūn
míng
zhǒng
zhǒng
xíng
xiàng


fēi
qián
chén
fēn
bié
liú
ài


yīng


fēn
biéjīn

jiāngjiàn
zhōng

shuí
shìshuí
wéi

xiàng

ā
nánjiàn
yuán

cóng

yuè
gōng

shì

fēi


zhì

jīn
shān

zhōu
biàn

guān

suī
zhǒng
zhǒng
guāngfēi


jiàn
jiàn
gèng
guān

yún
téng
niǎo
fēi

fēng
dòng
chén


shù

shān
chuān

cǎo
jiè
rén
chù

xián

fēi


ā
nán

shì
zhū
jìn
yuǎn
zhū
yǒu

xìng

suī

chà
shū

tóng

jiàn
jīng
qīng
jìng
suǒ
zhǔ


zhū

lèi

yǒu
chà
bié

jiàn
xìng

shū


jīng
miào
míng

chéng

jiàn
xìng

ruò
jiàn
shì


jiàn

zhī
jiàn

ruò
tóng
jiàn
zhě

míng
wéi
jiàn
jiàn
shíjiàn


jiàn
zhī
chù

ruò
jiàn

jiàn


rán
fēi


jiàn
zhī
xiàng

ruò

jiàn


jiàn
zhīrán
fēi


yún

fēi


yòu


jīn
jiàn

zhī
shíjiàn
jiànxìng
fēn


bìng
zhū
shì
jiān

chéng
ān


ā
nán

ruò

jiàn
shí

shì

fēi


jiàn
xìng
zhōu
biàn

fēi

ér
shuí

yún
zhī
zhēn
xìng

xìng


zhēnqiú
shí

ā
nán
bái

yán

shì
zūn

ruò

jiàn
xìng


fēi

lái
guān

tiān
wáng
shèng
zàng
bǎo
diàn
殿yuè
gōng


jiàn
zhōu
yuán
biàn
suō

guó

tuì
退
guī
jīng
shě


jiàn
qié
lán

qīng
xīn

táng

dàn
zhān
yán


shì
zūn


jiàn

shìběn
lái
zhōu
biàn

jiè

jīn
zài
shì
zhōng

wéi
mǎn

shì

wéi


jiàn
suō

wéi
xiǎo

wéi
dāng
qiáng

jiá
lìng
duàn
jué


jīn

zhī


suǒ
zài

yuàn
chuí
hóng


wèi


yǎn


gào
ā
nán


qiè
shì
jiān

xiǎo
nèi
wài

zhū
suǒ
shì


shǔ
qián
chén


yīng
shuō
yán
jiàn
yǒu
shū
suōfāng


zhōng
jiàn
fāng
kōngwèn


fāng

zhōng
suǒ
jiàn
fāng
kōng

wéi

dìng
fāng

wéi

dìng
fāng

ruò
dìng
fāng
zhě

bié
ān
yuán


kōng
yīng

yuán

ruò

dìng
zhě

zài
fāng

zhōng

yīng

fāng
kōng


yán

zhī


suǒ
zài


xìng

shì

yún

wéi
zài

ā
nán

ruò


lìng


fāng
yuán

dàn
chú

fāng

kōng


fāng


yīng
shuō
yán

gèng
chú

kōng
fāng
xiàng
suǒ
zài

ruò


wèn


shì
zhī
shí

suō
jiàn
lìng
xiǎo

yǎng
guān

shíwǎn
jiànmiàn

ruò
zhù
qiáng


néng
jiá
jiàn
duàn

chuān
穿
wéi
xiǎo
dòu

níng
shì


rán

qiè
zhòng
shēng

cóng

shǐ
láiwéi


shī

běn
xīn

wéi

suǒ
zhuǎnshì
zhōng

guān

guān
xiǎo

ruò
néng
zhuǎntóng

lái

shēn
xīn
yuán
míng


dòng
dào
chǎngmáo
duān

biàn
néng
hán
shòu
shí
fāng
guó


ā
nán
bái

yán

shì
zūn

ruò

jiàn
jīngmiào
xìng

jīn

miào
xìng

xiàn
zài

qián

jiàn


zhēn


jīn
shēn
xīn


shìér
jīn
shēn
xīn
fēn
bié
yǒu
shí


jiàn

bié
fēn
biàn

shēn

ruò
shí

xīn

lìng

jīn
jiàn

jiàn
xìng
shí


ér
shēn
fēishū

lái
xiān
suǒ
nán
yán


néng
jiàn


wéi
chuíkāi

wèigào
ā
nán

jīn

suǒ
yán

jiàn
zài

qián

shì

fēi
shí

ruò
shí

qián


shí
jiàn
zhějiàn
jīng


yǒu
fāng
suǒ

fēi

zhǐ
shì

qiě
jīn


zuò

tuó
lín

biàn
guān
lín
diàn
殿
táng

shàng
zhì

yuè

qián
duì
héngjīn


shī

zuò
qián

ju
shǒu
zhǐ
chén

shì
zhǒng
zhǒng
xiàng

yīn
zhě
shì
lín

míng
zhě
shì


ài
zhě
shì


tōng
zhě
shì
kōng


shì
nǎi
zhì
cǎo
shù
xiān
háo


xiǎo
suī
shū

dàn

yǒu
xíngzhǐ
zhuó

ruò


jiàn

xiàn
zài

qián


yīng

shǒu
què
shí
zhǐ
chén


zhě
shì
jiàn

ā
nán
dāng
zhī
ruò
kōng
shì
jiànchéng
jiàn


zhě
shì
kōng

ruò

shì
jiànshì
jiàn


zhě
wéi
wēi


bāo
wàn
xiàng


chū
jīng
míng
jìng
miào
jiàn
yuán

zhǐ
chén
shì


tóng

zhū


fēn
míng

huò

ā
nán
yán


jīn


chóng

jiǎng
táng

yuǎn

héng


shàng
guān

yuè

ju
shǒu
suǒ
zhǐ

zòng

suǒ
guān

zhǐ
jiē
shìshì
jiàn
zhě

shì
zūnsuǒ
shuō

kuàng

yǒu
lòu
chū
xué
shēng
wén

nǎi
zhì

néng

wàn

xiàng
qián

pōu
chū
jīng
jiànqiè


bié
yǒu

xìng


yán


shì

shìgào
ā
nánsuǒ
yán


yǒu
jiàn
jīngqiè


bié
yǒu

xìngsuǒ
zhǐ
shì

zhī
zhōng


shì
jiàn
zhě

jīn

gào

lái

zuò

tuó
lín

gèng
guān
lín
yuàn

nǎi
zhì

yuè

zhǒng
zhǒng
xiàng
shūjiàn
jīng
shòu

suǒ
zhǐ


yòu

míng

zhū

zhōng


zhě
fēi
jiàn

ā
nán
yán


shí
biàn
jiàn


tuó
lín


zhī
shì
zhōng


zhě
fēi
jiàn

ruò
shù
fēi
jiàn

yún

jiàn
shù

ruò
shù

jiàn


yún

shù


shì
nǎi
zhì
ruò
kōng
fēi
jiàn

yún

jiàn
kōng

ruò
kōng

jiàn


yún

kōng


yòu

wéi

shì
wàn
xiàng
zhōng

wēi


míng


fēi
jiàn
zhě


yán


shì

shì


shì

zhòng
fēi

xué
zhě

wén


yán

máng
rán

zhī
shì

zhōng
shǐ


shí
huáng
sǒng

shī

suǒ
shǒu


lái
zhī

hún

biàn
shè

xīn
shēng
lián
mǐn

ān
wèi
ā
nán


zhū

zhòng

zhū
shàn
nánshàng

wáng

shì
zhēn
shísuǒ

shuō


kuáng

wàng

fēi

qié


zhǒng


jiǎo
luàn
lùn

wéi


tiǎn
āi


shì
shí
wén
shū
shī


wáng


mǐn
zhū

zhòng

zài

zhòng
zhōng


cóng
zuò


dǐng

zhǎng
gōng
jìng

ér
bái

yán

shì
zūn


zhū

zhòng
lái

míng
èr
zhǒng
jīng
jiàn

kōng

shì
fēi
shì


shì
zūn

ruò

qián
yuán


kōng
děng
xiàng

ruò
shì
jiàn
zhě

yīng
yǒu
suǒ
zhǐ

ruò
fēi
jiàn
zhě

yīng

suǒ
zhǔ

ér
jīn

zhī
shì

suǒ
guī


yǒu
jīng


fēi
sh&igigrave;
chóu

shàn
gēn
qīng
xiǎn

wéi
yuàn

láimíng


zhū

xiàngjiàn
jīng

yuán
shì

zhōng
jiān


shì
fēi
shì


gào
wén
shū


zhū

zhòng

shí
fāng

lái

zhù
sān


zhōng

jiàn

jiàn
yuán

bìng
suǒ
xiǎng
xiàngkōng
huá

běn

suǒ
yǒu


jiàn

yuán

yuán
shì


miào
jìng
míng


yún


zhōng
yǒu
shì
fēi
shì

wén
shū


jīn
wèn
wén
shū

gèng
yǒu
wén
shū

shì
wén
shū
zhě

wéi

wén
shū


shì

shì
zūn


zhēn
wén
shū


shì
wén
shū

ruò
yǒu
shì
zhě


èr
wén
shū

rán

jīn


fēi

wén
shū


zhōng
shí

shì
fēi
èr
xiàng


yán


jiàn
miào
míng


zhū
kōng
chén
shì

běn
shì
miào
míng

shàng


jìng
yuán
zhēn
xīn

wàng
wéi

kōngwén
jiànèr
yuè

shuí
wéi
shì
yuè

yòu
shuí
fēi
yuè

wén
shū

dàn

yuè
zhēn

zhōng
jiān


shì
yuè
fēi
yuè

shì


jīn
guān
jiàn

chén

zhǒng
zhǒng

míng

míng
wéi
wàng
xiǎng


néng

zhōng
chū
shì
fēi
shì

yóu
shì
zhēn
jīng
miào
jué
míng
xìng


néng
lìng

chū
zhǐ
fēi
zhǐ

ā
nán
bái

yán

shì
zūn

chéng


wáng
suǒ
shuō
jué
yuán

biàn
shí
fāng
jiè

zhàn
rán
cháng
zhù

xìng
fēi
shēng
miè


xiān
fàn
zhì
suō

jiā
luó

suǒ
tán
míngtóu
huī
děng
zhū
wài
dào
zhǒng

shuō
yǒu
zhēn


biàn
mǎn
shí
fāng

yǒu

chà
bié

shì
zūn

céng

léng
qié
shān

wèi

huì
děng


yǎn
wài
dào
děng

cháng
shuō

rán


shuō
yīn
yuán

fēi

jìng
jiè


jīn
guān

jué
xìng

rán

fēi
shēng
fēi
miè

yuǎn


qiè

wàng
diān
dǎo


fēi
yīn
yuán
rán

yún

kāi
shìqún
xié

huò
zhēn
shí
xīn

miào
jué
míng
xìng


gào
ā
nán


jīn

shì
kāi
shì
fāng
biàn
便

zhēn
shí
gàoyóu
wèi


huò
wéi

rán

ā
nán

ruò


ránzhēn
míng
yǒu

ránqiě
guān

miào
míng
jiàn
zhōngwéijiàn
wéi


míng
wéiàn
wéikōng
wéisāi
wéi


ā
nán

ruò
míng
wéi


yīng

jiàn
àn

ruò


kōng
wéi


zhě
yīng

jiàn
sāi


shì
nǎi
zhì
zhū
àn
děng
xiàng


wéi

zhěmíng
shí

jiàn
xìng
duàn
miè

yún

jiàn
míng

ā
nán
yánmiào
jiàn

xìng
fēi

rán


jīn

míng
shì
yīn
yuán
shēng

xīn
yóu
wèi
míng


xún

lái

shì

yún


yīn
yuán
xìng


yán


yán
yīn
yuánwènjīn
yīn
jiàn

jiàn
xìng
xiàn
qián


jiàn
wéi

yīn
míng
yǒu
jiàn

yīn
àn
yǒu
jiàn

yīn
kōng
yǒu
jiàn

yīn
sāi
yǒu
jiàn

ā
nán

ruò
yīn
míng
yǒu

yīng

jiàn
àn


yīn
àn
yǒu

yīng

jiàn
míng


shì
nǎi
zhì
yīn
kōng
yīn
sāi

tóng

míng
ànā
nán


jiàn
yòu

yuán
míng
yǒu
jiàn

yuán
àn
yǒu
jiàn

yuán
kōng
yǒu
jiàn

yuán
sāi
yǒu
jiàn

ā
nán

ruò
yuán
kōng
yǒu

yīng

jiàn
sāi

ruò
yuán
sāi
yǒu

yīng

jiàn
kōng


shì
nǎi
zhì
yuán
míng
yuán
àn

tóng

kōng
sāi

dāng
zhī

shì
jīng
jué
miào
míng

fēi
yīn
fēi
yuán


fēi

rán

fēi


rán


fēi

fēi


shì
fēi
shìqiè
xiàngqièjīn
yún


zhōng
cuò
xīn


zhū
shì
jiān

lùn
míng
xiàng

ér

fēn
biéshǒu
zhǎng

cuō


kōng
láo


kōng
yún

suí

zhí
zhuō

ā
nán
bái

yán

shì
zūn


miào
jué
xìng

fēi
yīn
fēi
yuán

shì
zūn
yún

cháng


qiū

xuān
shuō
jiàn
xìng


zhǒng
yuán

suǒ
wèi
yīn
kōng

yīn
míng

yīn
xīn

yīn
yǎn

shì

yúnyán

ā
nán


shuō
shì
jiān
zhū
yīn
yuán
xiàng

fēi
ā
nánwèn


zhū
shì
jiān
rén

shuō

néng
jiàn

yún

míng
jiàn

yún


jiàn

ā
nán
yán

shì
rén
yīn


yuè
dēng
guāng

jiàn
zhǒng
zhǒng
xiàng

míng
zhī
wéi
jiàn

ruòsān
zhǒng
guāng
míngnéng
jiàn

ā
nán

ruò

míng
shí

míng

jiàn
zhě

yīng

jiàn
àn

ruò

jiàn
àn


dàn

míng

yún


jiàn

ā
nán

ruò
zài
àn
shí


jiàn
míng


míng
wéi

jiàn

jīn
zài
míng
shí


jiàn
àn
xiàng

huán
míng

jiàn


shì
èr
xiàng


míng

jiàn

ruò

èr
xiàng

xiāng
líng
duó

fēi

jiàn
xìng

zhōng
zànshì

zhī
èr

míng
jiàn

yún


jiàn

shì

ā
nán


jīn
dāng
zhī
jiàn
míng
zhī
shí

jiàn
fēi
shì
míng

jiàn
àn
zhī
shí

jiàn
fēi
shì
àn

jiàn
kōng
zhī
shí

jiàn
fēi
shì
kōng

jiàn
sāi
zhī
shí

jiàn
fēi
shì
sāichéng
jiùyīng
zhī

jiàn
jiàn
zhī
shí

jiàn
fēi
shì
jiàn

jiàn
yóu

jiàn

jiàn

néng


yún


shuō
yīn
yuán

rán
xiàng


děng
shēng
wén

xiá
liè

shí


néng
tōng

qīng
jìng
shí
xiàng


jīn
huì


dāng
shàn

wéi
dài

miào
ā
nán
bái

yán

shì
zūnshì
zūn
wèi

děng
bèi

xuān
shuō
yīn
yuán
rán

zhū


xiàng


xīn
yóu
wèi
kāi

ér
jīn
gèng
wén
jiàn
jiàn
fēi
jiàn

chóng
zēng

mèn


yuàn
hóng


shī

huì


kāi
shì

děng
jué
xīn
míng
jìng

zuò
shìbēi
lèi
dǐng


chéng
shòu
shèng
zhǐ

ěr
shí
shì
zūn

lián
mǐn
ā
nán


zhū

zhòng

jiāng


yǎn

tuó
luó


zhū
sānmiào
xiū
xíng


gào
ā
nán
yán


suī
qiáng


dàn

duō
wén


shēwēi

guān
zhào

xīn
yóu
wèi
liǎo


jīn

ting


dāng
wèi

fēn
bié
kāi
shì


lìng
jiāng
lái
zhū
yǒu
lòu
zhě
huò


guǒ

ā
nán


qiè
zhòng
shēng

lún
huí
shì
jiān

yóu
èr
diān
dǎo
fēn
bié
jiàn
wàng

dāng
chù

shēng

dāng

lún
zhuǎn

yún

èr
jiàn


zhě

zhòng
shēng
bié

wàng
jiàn

èr
zhě

zhòng
shēng
tóng
fēn
wàng
jiàn

yún

míng
wéi
bié

wàng
jiàn

ā
nán


shì
jiān
rén


yǒu
chì
shěng


jiàn
dēng
guāng

bié
yǒu
yuán
yǐngchóng
diéyún
dēng
míng
suǒ
xiàn
yuán
guāng
wéi
shì
dēng


wéi
dāng
jiàn


ā
nán


ruò
dēngfēi
shěng
rén


tóng
jiàn

ér

yuán
yǐng
wéi
shěng
zhī
guān

ruò
shì
jiàn


jiàn

chéng
shěng
rén
jiàn
yuán
yǐng
zhě

míng
wéi

děngā
nán

ruò

yuán
yǐng


dēng
bié
yǒupáng
guān
píng
zhàng

yán

yǒu
yuán
yǐng
chū


jiàn
bié
yǒu

yīng
fēi
yǎn
zhǔ

yún

shěng
rén

jiàn
yuán
yǐng

shì

dāng
zhī

shí
zài
dēng

jiàn
bìng
wéi
yǐng

yǐng
jiàn

shěng

jiàn
shěng
fēi
bìng

zhōng

yīng
yán
shì
dēng
shì
jiàn


shì
zhōng
yǒu
fēi
dēng
fēi
jiànèr
yuè
fēi

fēi
yǐng


èr
zhī
guān

niē
suǒ
chéng


zhū
yǒu
zhì
zhě


yīng
shuō
yán

niē
gēn
yuán

shì
xíng
fēi
xíng


jiàn
fēi
jiàn
shì


shěng
suǒ
chéng

jīn

míng
shuí
shì
dēng
shì
jiàn


kuàng
fēn
bié
fēi
dēng
fēi
jiàn

yún

míng
wéi
tóng
fēn
wàng
jiàn

ā
nán


yán


chú

hǎi
shuǐ

zhōng
jiàn
píng


yǒu
sān
qiān
zhōu

zhèng
zhōng

zhōu

dōng

西
kuò
liàng


guó
fán
yǒu
èr
qiān
sān
bǎixiǎo
zhōu
zài
zhū
hǎi
zhōng


jiàn
huò
yǒu
sān
liǎng
bǎi
guó

huò

huò
èr
zhì

sān
shí

shí

shí

ā
nán

ruò


zhōng

yǒu

xiǎo
zhōu

zhǐ
yǒu
liǎng
guó

wéi

guó
rén

tóng
gǎn
è
yuánxiǎo
zhōu
dāng

zhòng
shēng


zhū

qiè

xiáng
jìng
jiè

huò
jiàn
èr


huò
jiàn
liǎng
yuè


zhōng
nǎi
zhì
yùn
shì
pèi
jué

huì
bèi
fēi
liú


ěr
hóng


zhǒng
zhǒng
è
xiàng

dàn

guó
jiàn


guó
zhòng
shēng
běn
suǒ

jiàn
wén

ā
nán


jīn
wèi
èr
shì

jìn
tuì
退

míng

ā
nánzhòng
shēng

bié

wàng
jiàn

zhǔ
dēng
guāng
zhōng
suǒ
xiàn
yuán
yǐng

suī

qián
jìng

zhōng

jiàn
zhě

shěng
suǒ
chéng

shěng

jiàn
láo

fēi

suǒ
zào

rán
jiàn
shěng
zhě
zhōng

jiàn
jiùjīnguān
jiàn
shān

guózhū
zhòng
shēng

jiē
shì

shǐ
jiàn
bìng
suǒ
chéng

jiàn

jiàn
yuán


xiàn
qián
jìng

yuán

jué
míng
jiàn
suǒ
yuán
shěng

jué
jiàn

shěng

běn
jué
míng
xīn

jué
yuán
fēi
shěng

jué
suǒ
jué
shěng

jué
fēi
shěng
zhōng


shí
jiàn
jiàn

yún


míng
jué
wén
zhī
jiàn

shì


jīn
jiàn
bìng
zhū
shì
jiān
shí
lèi
zhòng
shēng

jiē

jiàn
shěng
fēi
jiàn
shěng
zhě


jiàn
zhēn
jīng

xìng
fēi
shěng
zhěmíng
jiàn

ā
nánzhòng
shēng
tóng
fēn
wàng
jiànwàng
jiàn
bié


rén


b&iigrave;ng

rén
tóng


guó


jiàn
yuán
yǐng

shěng
wàng
suǒ
shēng


zhòng
tóng
fēn
suǒ
jiàn

xiáng

tóng
jiàn

zhōng
zhàng
è
suǒshì

shǐ
jiàn
wàng
suǒ
shēng


yán


sān
qiān
zhōu
zhōng
jiān


hǎi

suō

shì
jiè

bìng

shí
fāng
zhū
yǒu
lòu
guó


zhū
zhòng
shēng

tóng
shì
jué
míng

lòu
miào
xīn

jiàn
wén
jué
zhī

wàng
bìng
yuánwàng
shēngwàng


ruò
néng
yuǎn

zhū


yuán
miè
chú
zhū
shēng

yīn

yuán
mǎnshēng
miè
xìng

qīng
jìng
běn
xīn

běn
jué
cháng
zhù

ā
nán


suī
xiān

běn
jué
miào
míng

xìng
fēi
yīn
yuán

fēi

rán
xìng

ér
yóu
wèi
míng

shì
jué
yuán

fēi


shēng


ā
nán


jīn


qián
chén
wènjīn
yóu


qiè
shì
jiān
wàng
xiǎngzhū
yīn
yuán
xìng

ér


huò

zhèng


xīnzhějīn
zhě
miào
jìng
jiàn
jīng

wéi

míng


wéi

àn


wéi

tōng


wéi

sāi


ruò
míng

zhě

qiě

guān
míng

dāng
míng
xiàn
qián


chù

jiàn

jiàn
xiàng

biànxíng
xiàng

ruò
fēi
jiàn
zhě

yún

jiàn
míng

ruò

jiàn
zhě

yún

jiàn
jiàn


jiàn
yuán
mǎn


chù

míng

ruò
míng
yuán
mǎnjiàn


jiàn


míngshī

xìng
míng
míngshī
míng
xìng


míng
fēiàn

tōng

zhū
qún
sāishìā
nán

yòu

jīn
zhě
miào
jìng
jiàn
jīng
wéi

míng


wéi

àn


wéi

tōng


wéi

sāi


ruò
míng

zhě

zhì

àn
shí

míng
xiàng

miè


jiànzhū
àn


yún

jiàn
àn

ruò
jiàn
àn
shíànmíng

zhě

yīng
fēi
jiàn
míngjiàn
míng

yún

míng


liǎo
míng
fēi
àn


àn

tōng


zhū
qún
sāi
shì

ā
nán
bái

yán

shì
zūn
wéi


miào
jué
yuán


zhū
yuán
chén


xīn
niàn


fēi

yán


jīn
yòu
yán
jué
fēi

wènmiào
jiàn
jīng
fēi


zhě

wéi
fēi
míng


wéi
fēi
àn


wéi
fēi
tōng


wéi
fēi
sāi


ruò
fēi
míngjiàn

míng


yǒu
biān
pàn


qiě

guān


chù
shì
míng


chù
shì
jiàn

zài
jiàn
zài
míngwéi
pàn

ā
nán

ruò
míng

zhōng


jiàn
zhěxiāng
zhī

míng
xiàng
suǒ
zài

pàn
yún

chéng


àn

tōng


zhū
qún
sāishì

yòu
miào
jiàn
jīng
fēi


zhě

wéi
fēi
míng


wéi
fēi
àn


wéi
fēi
tōng


wéi
fēi
sāi


ruò
fēi
míngjiàn

míng
xìng
xiàng
guāi
jiǎo


ěr

míng

liǎo

xiāng
chù

jiàn
qiě

zhī
míng
xiàng
suǒ
zài

yún

zhēn
míng

fēi
àn

tōng


zhū
qún
sāi
shì

ā
nán


yóu
wèi
míng

qiè

chén

zhū
huàn
huà
xiàng

dāng
chù
chū
shēng

suí
chù
miè
jìn

huàn
wàng
chēng
xiàng


xìng
zhēn
wéi
miào
jué
míngshì
nǎi
zhì

yīn
liù


cóng
shí
èr
chù

zhì
shí

jiè

yīn
yuán
wàng
yǒu
shēng

yīn
yuán
biéwàng
míng
miè

shū

néng
zhī
shēng
miè

lái

běn

lái
zàng

cháng
zhù
miào
míng


dòng
zhōu
yuán

miào
zhēn

xìng

xìng
zhēn
cháng
zhōng

qiú


lái


shēng


liǎo

suǒ


ā
nán

yún


yīn

běn

lái
zàng
miào
zhēn

xìng

ā
nányǒu
rén


qīng
jìng


guān
qíng
míng
kōng

wéi

qíng


jiǒng

suǒ
yǒu


rén
dòng

jīng

dèng


láo
kōng
bié
jiàn
kuáng
huá


yǒu

qiè
kuáng
luàn
fēi
xiàng


yīn
dāng
zhīshì

ā
nán

shì
zhū
kuáng
huá

fēi
cóng
kōng
lái

fēi
cóng

chū


shì
ā
nán

ruò
kōng
lái
zhě


cóng
kōng
lái

huán
cóng
kōng


ruò
yǒu
chūfēi

kōng

kōng
ruò
fēi
kōngróng

huá
xiāng

miè


ā
nán


róng
ā
nán

ruò

chū
zhě


cóng

chū

huán
cóng

huá
xìng
cóng

chū


dāng

yǒu
jiàn

ruò
yǒu
jiàn
zhěhuá
kōng

xuán

jiàn
yǎn

ruò

jiàn
zhě

chū


kōng

xuán
dāng

yǎn

yòu
jiàn
huá
shí


yīngyún

jīng
kōng

hào
qīng
míng
yǎn

shì

dāng
zhī

yīn

wàng

běn
fēi
yīn
yuán

fēi

rán
xìng

ā
nányǒu
rén

shǒu

yàn
ān

bǎi
hái
tiáo
shìwàng
shēng

xìng

wéi
shùn


rén
èr
shǒu
zhǎng


kōng
xiāngèr
shǒu
zhōng

wàng
shēng

huá
lěng

zhū
xiàng

shòu
yīn
dāng
zhīshì

ā
nán

shì
zhū
huàn
chù


cóng
kōng
lái


cóng
zhǎng
chū


sh&iigrave;
ā
nán

ruò
kōng
lái
zhě


néng
chù
zhǎngchù
shēn


yīng

kōng
xuàn

lái
chù

ruò
cóng
zhǎng
chū

yīng
fēi
dài


yòu
zhǎng
chū
zhǎng
zhīchùwàn

suǐ
yīng

jué
zhī

shí
zōngyǒu
jué
xīn

zhī
chū
zhīyǒushēn
zhōng
wǎng
lái


dài

zhī

yào
míng
wéi
chù

shì

dāng
zhī
shòu
yīn

wàng

běn
fēi
yīn
yuán

fēi

rán
xìng

ā
nányǒu
rén
tán
shuō
zuò
méi

kǒu
zhōng
shuǐ
chūxuánxīn
suān


xiǎng
yīn
dāng
zhīshì

ā
nán


shì
zuò
shuō


cóng
méi
shēng

fēi
cóng
kǒushì
ā
nán

ruò
méi
shēng
zhě

méi


tán


dài
rén
shuō

ruò
cóng
kǒu
kǒu
wéndài
ěr

ruò

ěr
wén


shuǐ


ěr
zhōng
ér
chūxuánshuō
xiāng
lèi

shì

dāng
zhī
xiǎng
yīn

wàng

běn
fēi
yīn
yuán

fēi

rán
xìng

ā
nán
liú

làng
xiāng


qián

hòu


xiāng

yuè

xíng
yīn
dāng
zhīshì

ā
nán


shì
liú
xìng


yīn
kōng
shēng


yīn
shuǐ
yǒu


fēi
shuǐ
xìng

fēi

kōng
shuǐ


shì
ā
nán

ruò
yīn
kōng
shēng


zhū
shí
fāng

jìn

kōng

chéng

jìn
liú

shì
jiè

rán

shòu
lún


ruò
yīn
shuǐ
yǒu
liú
xìng
yīng
fēi
shuǐ

yǒu
suǒ
yǒu
xiàng

jīn
yīng
xiàn
zài

ruò

shuǐ
xìng


chéng
qīng
shí

yīng
fēi
shuǐ


ruò

kōng
shuǐ

kōng
fēi
yǒu
wài

shuǐ
wài

liú

shì

dāng
zhī
xíng
yīn

wàng

běn
fēi
yīn
yuán

fēi

rán
xìng

ā
nányǒu
rén

pín
qié
píng

sāi

liǎng
kǒng

mǎn
zhōng
qíng
kōng

qiān

yuǎn
xíng

yòng
xiǎng

guó

shí
yīn
dāng
zhīshì

ā
nán


shì

kōng
fēi

fāng
lái

fēi

fāngshì
ā
nán

ruò

fāng
lái


běn
píng
zhōng

zhù
kōngběn
píng


yīng
shǎo

kōng

ruò

fāng


kāi
kǒng
dào
píng

yīng
jiàn
kōng
chū

shì

dāng
zhī
shí
yīn

wàng

běn
fēi
yīn
yuán

fēi

rán
xìng