地藏经全文网
地藏经全文网
地藏经全文 地藏经译文 地藏经注音 地藏经讲解 金刚经
主页/ 地藏经注音/ 文章正文

《地藏经》第七卷 利益存亡品注音

导读:ěrshídìzànɡpúsàmóhēsàbáifóyán:shì尔时地藏菩萨摩诃萨白佛言:世...

《地藏经》第七卷 利益存亡品注音

利益存亡品第七

ěrshídìzànɡpúsàmóhēsàbáifóyán:shì

尔时地藏菩萨摩诃萨白佛言:世

zūn,wǒɡuānshìyánfúzhònɡshēnɡ,jǔxīndònɡniàn

尊,我观是阎浮众生,举心动念

,wúfēishìzuì。tuōhuòshànlì,duōtuìchū

,无非是罪。脱获善利,多退初

xīn。ruòyùèyuán,niànniànzēnɡyì。shìděnɡ

心。若遇恶缘,念念增益。是等

bèirén,rúlǚnítú,fùyúzhònɡshí,jiàn

辈人,如履泥涂,负于重石,渐

kùnjiànzhònɡ,zúbùshēnsuì。ruòdéyùzhīshi

困渐重,足步深邃。若得遇知识

,tìyǔjiǎnfù,huòquányǔfù。shìzhīshi

,替与减负,或全与负。是知识

yǒudàlìɡù,fùxiānɡfúzhù,quànlìnɡláojiǎo

有大力故,复相扶助,劝令牢脚

。ruòdápínɡdì,xūxǐnɡèlù,wúzàijīnɡlì。

。若达平地,须省恶路,无再经历。

shìzūn,xíèzhònɡshēnɡ,cónɡxiānháojiān,biàn

世尊,习恶众生,从纤毫间,便

zhìwúliànɡ。shìzhūzhònɡshēnɡyǒurúcǐxí,lín

至无量。是诸众生有如此习,临

mìnɡzhōnɡshí,fùmǔjuànshǔ,yíwéishèfú,

命终时,父母眷属,宜为设福,

yǐzīqiánlù。huòxuánfānɡàijírányóudēnɡ。

以资前路。或悬幡盖及燃油灯。

huòzhuǎndúzūnjīnɡ、huòɡònɡyǎnɡfóxiànɡjízhūshènɡ

或转读尊经、或供养佛像及诸圣

xiànɡ,nǎizhìniànfópúsà,jípìzhīfómínɡ

像,乃至念佛菩萨,及辟支佛名

zì,yīmínɡyīhào,lìlínzhōnɡréněrɡēn,

字,一名一号,历临终人耳根,

huòwénzàiběnshí。shìzhūzhònɡshēnɡsuǒzàoèyè

或闻在本识。是诸众生所造恶业

,jìqíɡǎnɡuǒ,bìduòèqù,yuánshìjuàn

,计其感果,必堕恶趣,缘是眷

shǔwèilínzhōnɡrénxiūcǐshènɡyīn,rúshìzhònɡzuì

属为临终人修此圣因,如是众罪

,xījiēxiāomiè。

,悉皆消灭。

ruònénɡɡènɡwèishēnsǐzhīhòu,qīqírìnèi,

若能更为身死之后,七七日内,

ɡuǎnɡzàozhònɡshàn。nénɡshǐshìzhūzhònɡshēnɡyǒnɡlíè

广造众善。能使是诸众生永离恶

qù,déshēnɡréntiān,shòushènɡmiàolè,xiànzài

趣,得生人天,受胜妙乐,现在

juànshǔ,lìyìwúliànɡ。

眷属,利益无量。

shìɡùwǒjīnduìfóshìzūn,jítiānlónɡbábù

是故我今对佛世尊,及天龙八部

rénfēirénděnɡ,quànyúyánfútízhònɡshēnɡlínzhōnɡ

人非人等,劝于阎浮提众生临终

zhīrì,shènwùshāhài,jízàoèyuán,bài

之日,慎勿杀害,及造恶缘,拜

jìɡuǐshén,qiúzhūwǎnɡliǎnɡ。

祭鬼神,求诸魍魉。

héyǐɡù?ěrsuǒshāhàinǎizhìbàijì,wú

何以故?尔所杀害乃至拜祭,无

xiānháozhīlì,lìyìwánɡrén,dànjiézuìyuán

纤毫之力,利益亡人,但结罪缘

,zhuǎnzēnɡshēnzhònɡ。jiǎshǐláishìhuòxiànzàishēnɡ

,转增深重。假使来世或现在生

,déhuòshènɡfēn,shēnɡréntiānzhōnɡ。yuánshìlín

,得获圣分,生人天中。缘是临

zhōnɡbèizhūjuànshǔzàoshìèyīn,yìlìnɡshìmìnɡ

终被诸眷属造是恶因,亦令是命

zhōnɡrényānɡlěiduìbiàn,wǎnshēnɡshànchù。hékuànɡ

终人殃累对辩,晚生善处。何况

línmìnɡzhōnɡrén,zàishēnɡwèicénɡyǒushǎoshànɡēn,

临命终人,在生未曾有少善根,

ɡèjùběnyè,zìshòuèqù,hérěnjuànshǔ

各据本业,自受恶趣,何忍眷属

ɡènɡwéizēnɡyè。

更为增业。

pìrúyǒuréncónɡyuǎndìlái,juéliánɡsānrì,

譬如有人从远地来,绝粮三日,

suǒfùdānwù,qiánɡɡuòbǎijīn,hūyùlínrén

所负担物,强过百斤,忽遇邻人

,ɡènɡfùshǎowù,yǐshìzhīɡù,zhuǎnfùkùnzhònɡ。

,更附少物,以是之故,转复困重。

shìzūn,wǒɡuānyánfúzhònɡshēnɡ,dànnénɡyúzhū

世尊,我观阎浮众生,但能于诸

fójiàozhōnɡ,nǎizhìshànshì,yīmáoyīdī,

佛教中,乃至善事,一毛一渧,

yīshāyīchén,rúshìlìyì,xījiēzìdé。

一沙一尘,如是利益,悉皆自得。

shuōshìyǔshí,huìzhōnɡyǒuyīzhǎnɡzhě,mínɡyuē

说是语时,会中有一长者,名曰

dàbiàn,shìzhǎnɡzhějiǔzhènɡwúshēnɡ,huàdùshí

大辩,是长者久证无生,化度十

fānɡ,xiànzhǎnɡzhěshēn,hézhǎnɡɡōnɡjìnɡ,wèndì

方,现长者身,合掌恭敬,问地

zànɡpúsàyán:dàshì,shìnányánfútízhònɡ

藏菩萨言:大士,是南阎浮提众

shēnɡ,mìnɡzhōnɡzhīhòu,xiǎodàjuànshǔ,wèixiū

生,命终之后,小大眷属,为修

ɡōnɡdé,nǎizhìshèzhāi,zàozhònɡshànyīn,shì

功德,乃至设斋,造众善因,是

mìnɡzhōnɡrén,dédàlìyìjíjiětuōfǒu?

命终人,得大利益及解脱不?

dìzànɡdāyán:zhǎnɡzhě,wǒjīnwèiwèiláixiàn

地藏答言:长者,我今为未来现

zàiyīqièzhònɡshēnɡ,chénɡfówēilì,luèshuōshì

在一切众生,承佛威力,略说是

shì。zhǎnɡzhě,wèiláixiànzàizhūzhònɡshēnɡděnɡ,

事。长者,未来现在诸众生等,

línmìnɡzhōnɡrì,déwényīfómínɡ、yīpúsà

临命终日,得闻一佛名、一菩萨

mínɡ、yīpìzhīfómínɡ,búwènyǒuzuìwúzuì

名、一辟支佛名,不问有罪无罪

,xīdéjiětuō。ruòyǒunánzǐnǚrén,zài

,悉得解脱。若有男子女人,在

shēnɡbùxiūshànyīnduōzàozhònɡzuì。mìnɡzhōnɡzhīhòu

生不修善因多造众罪。命终之后

,juànshǔxiǎodà,wèizàofúlìyīqièshènɡshì

,眷属小大,为造福利一切圣事

,qīfēnzhīzhōnɡérnǎihuòyī,liùfēnɡōnɡdé

,七分之中而乃获一,六分功德

,shēnɡzhězìlì。yǐshìzhīɡù,wèiláixiàn

,生者自利。以是之故,未来现

zàishànnánnǚděnɡ,wénjiànzìxiū,fēnfēnjǐ

在善男女等,闻健自修,分分己

huò。wúchánɡdàɡuǐ,bùqīérdào,mínɡmínɡ

获。无常大鬼,不期而到,冥冥

yóushén,wèizhīzuìfú。qīqírìnèi,rú

游神,未知罪福。七七日内,如

chīrúlónɡ,huòzàizhūsībiànlùnyèɡuǒ。shěn

痴如聋,或在诸司辩论业果。审

dìnɡzhīhòu,jùyèshòushēnɡ。wèicèzhījiān,

定之后,据业受生。未测之间,

qiānwànchóukǔ,hékuànɡduòyúzhūèqùděnɡ。

千万愁苦,何况堕于诸恶趣等。

shìmìnɡzhōnɡrén,wèidéshòushēnɡ,zàiqīqírì

是命终人,未得受生,在七七日

nèi,niànniànzhījiān,wànɡzhūɡǔròujuànshǔ,

内,念念之间,望诸骨肉眷属,

yǔzàofúlìjiùbá。ɡuòshìrìhòu,suíyè

与造福力救拔。过是日后,随业

shòubào。ruòshìzuìrén,dònɡjīnɡqiānbǎisuìzhōnɡ

受报。若是罪人,动经千百岁中

,wújiětuōrì。ruòshìwǔwújiànzuì,duò

,无解脱日。若是五无间罪,堕

dàdìyù,qiānjiéwànjié,yǒnɡshòuzhònɡkǔ。

大地狱,千劫万劫,永受众苦。

fùcìzhǎnɡzhě:rúshìzuìyèzhònɡshēnɡ,mìnɡzhōnɡ

复次长者:如是罪业众生,命终

zhīhòu,juànshǔɡǔròu,wèixiūyínɡzhāi,zī

之后,眷属骨肉,为修营斋,资

zhùyèdàowèizhāishíjìnɡ,jíyínɡzhāizhīcì,

助业道未斋食竟,及营斋之次,

mǐɡāncàiyè,búqìyúdì,nǎizhìzhūshí

米泔菜叶,不弃于地,乃至诸食

wèixiànfósēnɡ,wùdéxiānshí。rúyǒuwéishí

未献佛僧,勿得先食。如有违食

,jíbùjīnɡqín,shìmìnɡzhōnɡrén,liǎobùdé

,及不精勤,是命终人,了不得

lì。rújīnɡqínhùjìnɡfènɡxiànfósēnɡ,shìmìnɡ

力。如精勤护净奉献佛僧,是命

zhōnɡrén,qīfēnhuòyī。shìɡùzhǎnɡzhě,yán

终人,七分获一。是故长者,阎

fúzhònɡshēnɡ,ruònénɡwèiqífùmǔnǎizhìjuànshǔ

浮众生,若能为其父母乃至眷属

,mìnɡzhōnɡzhīhòu,shèzhāiɡònɡyǎnɡ,zhìxīnqín

,命终之后,设斋供养,志心勤

kěn。rúshìzhīrén,cúnwánɡhuòlì。

恳。如是之人,存亡获利。

shuōshìyǔshí,dāolìtiānɡōnɡ,yǒuqiānwànyì

说是语时,忉利天宫,有千万亿

nuóyóutāyánfúɡuǐshén,xīfāwúliànɡpútí

那由他阎浮鬼神,悉发无量菩提

zhīxīn,dàbiànzhǎnɡzhězuòlǐértuì。

之心,大辩长者作礼而退。


相关知识