地藏经全文网
地藏经全文网
地藏经全文 地藏经译文 地藏经注音 地藏经讲解 金刚经
主页/ 地藏经注音/ 文章正文

《地藏经》第六卷 如来赞叹品注音

导读:尔时世尊举身放大光明,遍照百千万亿恒河沙等诸佛世界。出大音声,普告诸佛世界一切诸菩萨...

《地藏经》第六卷 如来赞叹品注音

ěrshíshìzūnjǔshēnfànɡdàɡuānɡmínɡ,biànzhàobǎi

尔时世尊举身放大光明,遍照百

qiānwànyìhénɡhéshāděnɡzhūfóshìjiè。chūdà

千万亿恒河沙等诸佛世界。出大

yīnshēnɡ,pǔɡàozhūfóshìjièyīqièzhūpúsà

音声,普告诸佛世界一切诸菩萨

móhēsà,jítiān、lónɡ、ɡuǐ、shén、rén、

摩诃萨,及天、龙、鬼、神、人、

fēirénděnɡ。tīnɡwújīnrìchēnɡyánɡzàntàndì

非人等。听吾今日称扬赞叹地

zànɡpúsàmóhēsà,yúshífānɡshìjiè,xiàn

藏菩萨摩诃萨,于十方世界,现

dàbùkěsīyìwēishéncíbēizhīlì,jiùhù

大不可思议威神慈悲之力,救护

yīqièzuìkǔzhīshì。wúmièdùhòu,rǔděnɡ

一切罪苦之事。吾灭度后,汝等

zhūpúsàdàshì,jítiānlónɡɡuǐshénděnɡ,ɡuǎnɡ

诸菩萨大士,及天龙鬼神等,广

zuòfānɡbiàn,wèihùshìjīnɡ,lìnɡyīqièzhònɡshēnɡ

作方便,卫护是经,令一切众生

zhènɡnièpánlè。

证涅槃乐。

shuōshìyǔyǐ,huìzhōnɡyǒuyīpúsà,mínɡyuē

说是语已,会中有一菩萨,名曰

pǔɡuǎnɡ,hézhǎnɡɡōnɡjìnɡérbáifóyán:jīnjiàn

普广,合掌恭敬而白佛言:今见

shìzūnzàntàndìzànɡpúsà,yǒurúshìbùkě

世尊赞叹地藏菩萨,有如是不可

sīyìdàwēishéndé,wéiyuànshìzūnwéiwèilái

思议大威神德,唯愿世尊为未来

shìmòfǎzhònɡshēnɡ,xuānshuōdìzànɡpúsàlìyì

世末法众生,宣说地藏菩萨利益

réntiānyīnɡuǒděnɡshì,shǐzhūtiānlónɡbábù,

人天因果等事,使诸天龙八部,

jíwèiláishìzhònɡshēnɡ,dǐnɡshòufóyǔ。

及未来世众生,顶受佛语。

ěrshíshìzūnɡàopǔɡuǎnɡpúsàjísìzhònɡděnɡ:

尔时世尊告普广菩萨及四众等:

dìtīnɡdìtīnɡ!wúdānɡwèirǔluèshuōdìzànɡpú

谛听谛听!吾当为汝略说地藏菩

sàlìyìréntiānfúdézhīshì。

萨利益人天福德之事。

pǔɡuǎnɡbáiyán:wéirán!shìzūn,yuànyàoyùwén。

普广白言:唯然!世尊,愿乐欲闻。

fóɡàopǔɡuǎnɡpúsà:wèiláishìzhōnɡ,ruòyǒu

佛告普广菩萨:未来世中,若有

shànnánzǐ、shànnǚrén,wénshìdìzànɡpúsà

善男子、善女人,闻是地藏菩萨

móhēsàmínɡzhě,huòhézhǎnɡzhě、zàntànzhě

摩诃萨名者,或合掌者、赞叹者

、zuòlǐzhě、liànmùzhě,shìrénchāoyuèsān

、作礼者、恋慕者,是人超越三

shíjiézuì。

十劫罪。

pǔɡuǎnɡ,ruòyǒushànnánzǐ、shànnǚrén,huò

普广,若有善男子、善女人,或

cǎihuàxínɡxiànɡ,huòtǔshíjiāoqī,jīnyíntónɡ

彩画形像,或土石胶漆,金银铜

tiě、zuòcǐpúsà,yīzhānyīlǐzhě,shì

铁、作此菩萨,一瞻一礼者,是

rénbǎifǎnshēnɡyúsānshísāntiān,yǒnɡbúduòyú

人百返生于三十三天,永不堕于

èdào。jiǎrútiānfújìnɡù,xiàshēnɡrénjiān,

恶道。假如天福尽故,下生人间,

yóuwéiɡuówánɡ,bùshīdàlì。

犹为国王,不失大利。

ruòyǒunǚrén,yànnǚrénshēn,jìnxīnɡònɡyǎnɡ

若有女人,厌女人身,尽心供养

dìzànɡpúsàhuàxiànɡ,jítǔshíjiāoqītónɡtiě

地藏菩萨画像,及土石胶漆铜铁

děnɡxiànɡ,rúshìrìrìbútuì,chánɡyǐhuāxiānɡ

等像,如是日日不退,常以华香

、yǐnshí、yīfu、zēnɡcǎi、chuánɡfān、qián

、饮食、衣服、缯彩、幢幡、钱

、bǎowùděnɡɡònɡyǎnɡ。shìshànnǚrén,jìncǐ

、宝物等供养。是善女人,尽此

yībàonǚshēn,bǎiqiānwànjié,ɡènɡbùshēnɡyǒu

一报女身,百千万劫,更不生有

nǚrénshìjiè,hékuànɡfùshòu。chúfēicíyuàn

女人世界,何况复受。除非慈愿

lìɡù,yàoshòunǚshēn,dùtuōzhònɡshēnɡ,chénɡ

力故,要受女身,度脱众生,承

sīɡònɡyǎnɡdìzànɡlìɡù,jíɡōnɡdélì,bǎi

斯供养地藏力故,及功德力,百

qiānwànjiébúshòunǚshēn。

千万劫不受女身。

fùcìpǔɡuǎnɡ:ruòyǒunǚrén,yànshìchǒulòu

复次普广:若有女人,厌是丑陋

,duōjíbìnɡzhě,dànyúdìzànɡxiànɡqián,zhì

,多疾病者,但于地藏像前,志

xīnzhānlǐ,shíqǐnɡzhījiān。shìrénqiānwànjié

心瞻礼,食顷之间。是人千万劫

zhōnɡ,suǒshòushēnɡshēn,xiànɡmàoyuánmǎn。shìchǒu

中,所受生身,相貌圆满。是丑

lòunǚrén,rúbúyànnǚshēn,jíbǎiqiānwàn

陋女人,如不厌女身,即百千万

yìshēnɡzhōnɡ,chánɡwéiwánɡnǚ,nǎijíwánɡfēi,

亿生中,常为王女,乃及王妃,

zǎifǔdàxìnɡ,dàzhǎnɡzhěnǚ,duānzhènɡshòushēnɡ

宰辅大姓,大长者女,端正受生

,zhūxiànɡyuánmǎn。yóuzhìxīnɡù,zhānlǐdì

,诸相圆满。由志心故,瞻礼地

zànɡpúsà,huòfúrúshì。

藏菩萨,获福如是。

fùcìpǔɡuǎnɡ:ruòyǒushànnánzǐ、shànnǚrén

复次普广:若有善男子、善女人

,nénɡduìpúsàxiànɡqián,zuòzhūjìyuè,jí

,能对菩萨像前,作诸伎乐,及

ɡēyǒnɡzàntàn,xiānɡhuāɡònɡyǎnɡ,nǎizhìquànyú

歌咏赞叹,香华供养,乃至劝于

yīrénduōrén。rúshìděnɡbèi,xiànzàishìzhōnɡ

一人多人。如是等辈,现在世中

jíwèiláishì,chánɡdébǎiqiānɡuǐshénrìyèwèi

及未来世,常得百千鬼神日夜卫

hù,búlìnɡèshìzhéwénqíěr,hékuànɡqīn

护,不令恶事辄闻其耳,何况亲

shòuzhūhènɡ。

受诸横。

fùcìpǔɡuǎnɡ:wèiláishìzhōnɡ,ruòyǒuèrén

复次普广:未来世中,若有恶人

jíèshénèɡuǐ,jiànyǒushànnánzǐ、shànnǚ

及恶神恶鬼,见有善男子、善女

rén,ɡuījìnɡɡònɡyǎnɡzàntànzhānlǐdìzànɡpúsà

人,归敬供养赞叹瞻礼地藏菩萨

xínɡxiànɡ,huòwànɡshēnɡjīhuǐ,bànɡwúɡōnɡdéjí

形像,或妄生讥毁,谤无功德及

lìyìshì,huòlùchǐxiào,huòbèimiànfēi,

利益事,或露齿笑,或背面非,

huòquànrénɡònɡfēi,huòyīrénfēi,huòduōrén

或劝人共非,或一人非,或多人

fēi,nǎizhìyīniànshēnɡjīhuǐzhě。rúshìzhī

非,乃至一念生讥毁者。如是之

rén,xiánjiéqiānfómièdù,jīhuǐzhībào,

人,贤劫千佛灭度,讥毁之报,

shànɡzàiābídìyùshòujízhònɡzuì。ɡuòshìjié

尚在阿鼻地狱受极重罪。过是劫

yǐ,fānɡshòuèɡuǐ。yòujīnɡqiānjié,fùshòu

已,方受饿鬼。又经千劫,复受

chùshenɡ。yòujīnɡqiānjié,fānɡdérénshēn。zònɡ

畜生。又经千劫,方得人身。纵

shòurénshēn,pínqiónɡxiàjiàn,zhūɡēnbújù,

受人身,贫穷下贱,诸根不具,

duōbèièyèláijiéqíxīn。bùjiǔzhījiān,

多被恶业来结其心。不久之间,

fùduòèdào。shìɡùpǔɡuǎnɡ,jīhuǐtārén

复堕恶道。是故普广,讥毁他人

ɡònɡyǎnɡ,shànɡhuòcǐbào,hékuànɡbiéshēnɡèjiàn

供养,尚获此报,何况别生恶见

huǐmiè。

毁灭。

fùcìpǔɡuǎnɡ:ruòwèiláishì,yǒunánzǐnǚ

复次普广:若未来世,有男子女

rén,jiǔchùchuánɡzhěn,qiúshēnɡqiúsǐ,liǎobú

人,久处床枕,求生求死,了不

kědé。huòyèmènɡèɡuǐ,nǎijíjiāqīn、

可得。或夜梦恶鬼,乃及家亲、

huòyóuxiǎndào、huòduōyǎnmèi、ɡònɡɡuǐshényóu。

或游险道、或多魇寐、共鬼神游。

rìyuèsuìshēn,zhuǎnfùwānɡzhài,miánzhōnɡjiào

日月岁深,转复尪瘵,眠中叫

kǔ,cǎnqībúlèzhě。cǐjiēshìyèdàolùn

苦,惨凄不乐者。此皆是业道论

duì,wèidìnɡqīnɡzhònɡ,huònánshěshòu、huòbú

对,未定轻重,或难舍寿、或不

déyù,nánnǚsúyǎn,búbiànshìshì。

得愈,男女俗眼,不辨是事。

dàndānɡduìzhūfópúsàxiànɡqián,ɡāoshēnɡzhuǎndú

但当对诸佛菩萨像前,高声转读

cǐjīnɡyībiàn。huòqǔbìnɡrénkěàizhīwù,

此经一遍。或取病人可爱之物,

huòyīfu、bǎobèi,zhuānɡyuán、shězhái,duì

或衣服、宝贝,庄园、舍宅,对

bìnɡrénqián,ɡāoshēnɡchànɡyán:wǒmǒujiǎděnɡ,

病人前,高声唱言:我某甲等,

wèishìbìnɡrénduìjīnɡxiànɡqiánshězhūděnɡwù,huò

为是病人对经像前舍诸等物,或

ɡònɡyǎnɡjīnɡxiànɡ、huòzàofópúsàxínɡxiànɡ、huò

供养经像、或造佛菩萨形像、或

zàotǎsì、huòrányóudēnɡ、huòshīchánɡzhù。

造塔寺、或燃油灯、或施常住。

rúshìsānbáibìnɡrén,qiǎnlìnɡwénzhī。

如是三白病人,遣令闻知。

jiǎlìnɡzhūshífēnsàn,zhìqìjìnzhě,nǎizhì

假令诸识分散,至气尽者,乃至

yīrì、èrrì、sānrì、sìrìzhìqírì

一日、二日、三日、四日至七日

yǐlái。dànɡāoshēnɡbái,ɡāoshēnɡdújīnɡ。shì

以来。但高声白,高声读经。是

rénmìnɡzhōnɡzhīhòu。sùyānɡzhònɡzuì,zhìyúwǔ

人命终之后。宿殃重罪,至于五

wújiànzuì,yǒnɡdéjiětuō,suǒshòushēnɡchù,

无间罪,永得解脱,所受生处,

chánɡzhīsùmìnɡ。hékuànɡshànnánzǐshànnǚrénzì

常知宿命。何况善男子善女人自

shūcǐjīnɡhuòjiāorénshū、huòzìsùhuàpúsà

书此经或教人书、或自塑画菩萨

xínɡxiànɡnǎizhìjiāorénsùhuà。suǒshòuɡuǒbào,

形像乃至教人塑画。所受果报,

bìhuòdàlì。

必获大利。

shìɡùpǔɡuǎnɡ,ruòjiànyǒuréndúsònɡshìjīnɡ,

是故普广,若见有人读诵是经,

nǎizhìyīniànzàntànshìjīnɡ,huòɡōnɡjìnɡzhě。

乃至一念赞叹是经,或恭敬者。

rǔxūbǎiqiānfānɡbiàn,quànshìděnɡrén,qínxīn

汝须百千方便,劝是等人,勤心

mòtuì,nénɡdéwèilái、xiànzàiqiānwànyìbú

莫退,能得未来、现在千万亿不

kěsīyìɡōnɡdé。

可思议功德。

fùcìpǔɡuǎnɡ:ruòwèiláishìzhūzhònɡshēnɡděnɡ,

复次普广:若未来世诸众生等,

huòmènɡhuòmèi,jiànzhūɡuǐshénnǎijízhūxínɡ,

或梦或寐,见诸鬼神乃及诸形,

huòbēi、huòtí、huòchóu、huòtàn、huòkǒnɡ

或悲、或啼、或愁、或叹、或恐

、huòbù。cǐjiēshìyīshēnɡshíshēnɡbǎishēnɡqiān

、或怖。此皆是一生十生百生千

shēnɡɡuòqùfùmǔ、nánnǚdìmèi、fūqījuàn

生过去父母、男女弟妹、夫妻眷

shǔ,zàiyúèqù,wèidéchūlí,wúchù

属,在于恶趣,未得出离,无处

xīwànɡfúlìjiùbá,dānɡɡàosùshìɡǔròu,

希望福力救拔,当告宿世骨肉,

shǐzuòfānɡbiàn,yuànlíèdào。

使作方便,愿离恶道。

pǔɡuǎnɡ,rǔyǐshénlì,qiǎnshìjuànshǔ,lìnɡ

普广,汝以神力,遣是眷属,令

duìzhūfópúsàxiànɡqián,zhìxīnzìdúcǐjīnɡ

对诸佛菩萨像前,志心自读此经

,huòqǐnɡréndú,qíshùsānbiànhuòqíbiàn。

,或请人读,其数三遍或七遍。

rúshìèdàojuànshǔ,jīnɡshēnɡbìshìbiànshù,

如是恶道眷属,经声毕是遍数,

dānɡdéjiětuō,nǎizhìmènɡmèizhīzhōnɡ,yǒnɡbú

当得解脱,乃至梦寐之中,永不

fùjiàn。

复见。

fùcìpǔɡuǎnɡ:ruòwèiláishì,yǒuzhūxiàjiàn

复次普广:若未来世,有诸下贱

děnɡrén,huònúhuòbì,nǎizhìzhūbúzìyóu

等人,或奴或婢,乃至诸不自由

zhīrén,juézhīsùyè,yàochànhuǐzhě。zhì

之人,觉知宿业,要忏悔者。志

xīnzhānlǐdìzànɡpúsàxínɡxiànɡ,nǎizhìyīqī

心瞻礼地藏菩萨形像,乃至一七

rìzhōnɡ,niànpúsàmínɡ,kěmǎnwànbiàn。rú

日中,念菩萨名,可满万遍。如

shìděnɡrén,jìncǐbàohòu,qiānwànshēnɡzhōnɡ,

是等人,尽此报后,千万生中,

chánɡshēnɡzūnɡuì,ɡènɡbùjīnɡsānèdàokǔ。

常生尊贵,更不经三恶道苦。

fùcìpǔɡuǎnɡ:ruòwèiláishìzhōnɡ,yánfútí

复次普广:若未来世中,阎浮提

nèi,chàlì、póluómén、zhǎnɡzhě、jūshì

内,刹利、婆罗门、长者、居士

、yīqièrénděnɡ,jíyìxìnɡzhǒnɡzú,yǒuxīn

、一切人等,及异姓种族,有新

chǎnzhě,huònánhuònǚ,qírìzhīzhōnɡ,zǎo

产者,或男或女,七日之中,早

yǔdúsònɡcǐbùkěsīyìjīnɡdiǎn,ɡènɡwèiniàn

与读诵此不可思议经典,更为念

púsàmínɡ,kěmǎnwànbiàn。shìxīnshēnɡzǐ,

菩萨名,可满万遍。是新生子,

huònánhuònǚ,sùyǒuyānɡbào,biàndéjiětuō

或男或女,宿有殃报,便得解脱

,ānlèyìyǎnɡ,shòumìnɡzēnɡzhǎnɡ。ruòshìchénɡ

,安乐易养,寿命增长。若是承

fúshēnɡzhě,zhuǎnzēnɡānlè,jíyǔshòumìnɡ。

福生者,转增安乐,及与寿命。

fùcìpǔɡuǎnɡ:ruòwèiláishìzhònɡshēnɡ,yúyuè

复次普广:若未来世众生,于月

yīrì、bárì、shísìrì、shíwǔrì、

一日、八日、十四日、十五日、

shíbárì、èrshísān、èrshísì、èrshí

十八日、二十三、二十四、二十

bā、èrshíjiǔrì、nǎizhìsānshírì,shì

八、二十九日、乃至三十日,是

zhūrìděnɡ,zhūzuìjiéjí,dìnɡqíqīnɡzhònɡ。

诸日等,诸罪结集,定其轻重。

nányánfútízhònɡshēnɡ,jǔzhǐdònɡniàn,wúbú

南阎浮提众生,举止动念,无不

shìyè,wúbúshìzuì,hékuànɡzìqínɡshāhài

是业,无不是罪,何况恣情杀害

、qièdào、xiéyín、wànɡyǔ、bǎiqiānzuìzhuànɡ

、窃盗、邪淫、妄语、百千罪状

。nénɡyúshìshízhāirì,duìfópúsà、zhūxián

。能于是十斋日,对佛菩萨、诸贤

shènɡxiànɡqián,dúshìjīnɡyībiàn,dōnɡxīnánběi

圣像前,读是经一遍,东西南北

bǎiyóuxúnnèi,wúzhūzāinàn。

百由旬内,无诸灾难。

dānɡcǐjūjiā,ruòchánɡruòyòu,xiànzàiwèilái

当此居家,若长若幼,现在未来

bǎiqiānsuìzhōnɡ,yǒnɡlíèqù。nénɡyúshízhāi

百千岁中,永离恶趣。能于十斋

rìměizhuǎnyībiàn,xiànshìlìnɡcǐjūjiāwúzhū

日每转一遍,现世令此居家无诸

hènɡbìnɡ,yīshífēnɡyì。shìɡùpǔɡuǎnɡ,dānɡ

横病,衣食丰溢。是故普广,当

zhīdìzànɡpúsàyǒurúshìděnɡbùkěshuōbǎiqiān

知地藏菩萨有如是等不可说百千

wànyìdàwēishénlì,lìyìzhīshì。

万亿大威神力,利益之事。

yánfúzhònɡshēnɡ,yúcǐdàshìyǒudàyīnyuán。

阎浮众生,于此大士有大因缘。

shìzhūzhònɡshēnɡ,wénpúsàmínɡ,jiànpúsàxiànɡ

是诸众生,闻菩萨名,见菩萨像

,nǎizhìwénshìjīnɡsānzìwǔzì,huòyījì

,乃至闻是经三字五字,或一偈

yījùzhě,xiànzàishūmiàoānlè,wèiláizhī

一句者,现在殊妙安乐,未来之

shì,bǎiqiānwànshēnɡ,chánɡdéduānzhènɡ,shēnɡzūn

世,百千万生,常得端正,生尊

ɡuìjiā。

贵家。

ěrshípǔɡuǎnɡpúsàwénfórúláichēnɡyánɡzàntàn

尔时普广菩萨闻佛如来称扬赞叹

dìzànɡpúsàyǐ,húɡuìhézhǎnɡfùbáifóyán

地藏菩萨已,胡跪合掌复白佛言

:shìzūn,wǒjiǔzhīshìdàshìyǒurúcǐbú

:世尊,我久知是大士有如此不

kěsīyìshénlì,jídàshìyuànlì,wèiwèi

可思议神力,及大誓愿力,为未

láizhònɡshēnɡqiǎnzhīlìyì,ɡùwènrúlái,wéi

来众生遣知利益,故问如来,唯

rándǐnɡshòu。

然顶受。

shìzūn,dānɡhémínɡcǐjīnɡ,shǐwǒyúnhéliúbù?

世尊,当何名此经,使我云何流布?

fóɡàopǔɡuǎnɡ:cǐjīnɡyǒusānmínɡ:yīmínɡdì

佛告普广:此经有三名:一名地

zànɡběnyuàn,yìmínɡdìzànɡběnxínɡ,yìmínɡdì

藏本愿,亦名地藏本行,亦名地

zànɡběnshìlìjīnɡ。yuáncǐpúsà,jiǔyuǎnjié

藏本誓力经。缘此菩萨,久远劫

lái,fādàzhònɡyuàn,lìyìzhònɡshēnɡ,shìɡù

来,发大重愿,利益众生,是故

rǔděnɡ,yīyuànliúbù。

汝等,依愿流布。

pǔɡuǎnɡwényǐ,hézhǎnɡɡōnɡjìnɡzuòlǐértuì。

普广闻已,合掌恭敬作礼而退。


相关知识