《地藏经》第四卷 阎浮众生业感品注音

地藏经全文网

《地藏经》第四卷 阎浮众生业感品注音

阎浮众生业感品第四

ěrshídìzànɡpúsàmóhēsàbáifóyán:

尔时地藏菩萨摩诃萨白佛言:

shìzūn,wǒchénɡfórúláiwēishénlìɡù,

世尊,我承佛如来威神力故,

biànbǎiqiānwànyìshìjiè,fēnshìshēnxínɡ,

遍百千万亿世界,分是身形,

jiùbáyīqièyèbàozhònɡshēnɡ。ruòfēirúlái

救拔一切业报众生。若非如来

dàcílìɡù,jíbùnénɡzuòrúshìbiànhuà

大慈力故,即不能作如是变化

。wǒjīnyòuménɡfófùzhǔ,zhìāyìduō

。我今又蒙佛付嘱,至阿逸多

chénɡfóyǐlái,liùdàozhònɡshēnɡ,qiǎnlìnɡdù

成佛以来,六道众生,遣令度

tuō。wéiránshìzūn,yuànbùyǒulǜ。

脱。唯然世尊,愿不有虑。

ěrshífóɡàodìzànɡpúsà:yīqièzhònɡshēnɡ

尔时佛告地藏菩萨:一切众生

wèijiětuōzhě,xìnɡshíwúdìnɡ,èxíjié

未解脱者,性识无定,恶习结

yè,shànxíjiéɡuǒ。wéishànwéiè,zhú

业,善习结果。为善为恶,逐

jìnɡérshēnɡ。lúnzhuǎnwǔdào,zànwúxiūxi

境而生。轮转五道,暂无休息

,dònɡjīnɡchénjié,míhuòzhànɡnàn。rúyú

,动经尘劫,迷惑障难。如鱼

yóuwǎnɡ。jiānɡshìchánɡliú,tuōrùzànchū,

游网。将是长流,脱入暂出,

yòufùzāowǎnɡ。yǐshìděnɡbèi,wúdānɡyōu

又复遭网。以是等辈,吾当忧

niàn。rǔjìbìshìwǎnɡyuàn,lèijiézhònɡshì

念。汝既毕是往愿,累劫重誓

,ɡuǎnɡdùzuìbèi,wúfùhélǜ。

,广度罪辈,吾复何虑。

shuōshìyǔshí,huìzhōnɡyǒuyīpúsàmóhē

说是语时,会中有一菩萨摩诃

sà,mínɡdìnɡzìzàiwánɡ,báifóyán:shì

萨,名定自在王,白佛言:世

zūn,dìzànɡpúsàlèijiéyǐlái,ɡèfā

尊,地藏菩萨累劫以来,各发

héyuàn,jīnménɡshìzūnyīnqínzàntàn。wéi

何愿,今蒙世尊殷勤赞叹。唯

yuànshìzūn,luèérshuōzhī。

愿世尊,略而说之。

ěrshíshìzūnɡàodìnɡzìzàiwánɡpúsà:dì

尔时世尊告定自在王菩萨:谛

tīnɡdìtīnɡ!shànsīniànzhī!wúdānɡwèirǔ

听谛听!善思念之!吾当为汝

fēnbiéjiěshuō。nǎiwǎnɡɡuòqùwúliànɡāsēnɡ

分别解说。乃往过去无量阿僧

qínuóyóutābùkěshuōjié,ěrshíyǒufó

祗那由他不可说劫,尔时有佛

,hàoyīqièzhìchénɡjiùrúlái,yìnɡɡònɡ、

,号一切智成就如来,应供、

zhènɡbiànzhī、mínɡxínɡzú、shànshì、shìjiān

正遍知、明行足、善逝、世间

jiě、wúshànɡshì、tiáoyùzhànɡfu、tiānrén

解、无上士、调御丈夫、天人

shī、fó、shìzūn,qífóshòumìnɡliùwàn

师、佛、世尊,其佛寿命六万

jié。wèichūjiāshíwéixiǎoɡuówánɡ,yǔyī

劫。未出家时为小国王,与一

línɡuówánɡwéiyǒu,tónɡhánɡshíshàn,ráoyì

邻国王为友,同行十善,饶益

zhònɡshēnɡ。qílínɡuónèisuǒyǒurénmín,duō

众生。其邻国内所有人民,多

zàozhònɡè。èrwánɡyìjì,ɡuǎnɡshèfānɡbiàn

造众恶。二王议计,广设方便

。yīwánɡfāyuàn,zǎochénɡfódào,dānɡdù

。一王发愿,早成佛道,当度

shìbèi,lìnɡshǐwúyú。yīwánɡfāyuàn,

是辈,令使无余。一王发愿,

ruòbùxiāndùzuìkǔ,lìnɡshìānlè,dé

若不先度罪苦,令是安乐,得

zhìpútí,wǒzhōnɡwèiyuànchénɡfó。fóɡào

至菩提,我终未愿成佛。佛告

dìnɡzìzàiwánɡpúsà:yīwánɡfāyuànzǎochénɡ

定自在王菩萨:一王发愿早成

fózhě,jíyīqièzhìchénɡjiùrúláishì。

佛者,即一切智成就如来是。

yīwánɡfāyuànyǒnɡdùzuìkǔzhònɡshēnɡ,wèiyuàn

一王发愿永度罪苦众生,未愿

chénɡfózhě,jídìzànɡpúsàshì。

成佛者,即地藏菩萨是。

fùyúɡuòqùwúliànɡāsēnɡqíjié,yǒufó

复于过去无量阿僧祗劫,有佛

chūshì,mínɡqīnɡjìnɡliánhuāmùrúlái,qí

出世,名清净莲华目如来,其

fóshòumìnɡsìshíjié。xiànɡfǎzhīzhōnɡ,yǒu

佛寿命四十劫。像法之中,有

yīluóhàn,fúdùzhònɡshēnɡ。yīncìjiàohuà

一罗汉,福度众生。因次教化

,yùyīnǚrén,zìyuēɡuānɡmù,shèshí

,遇一女人,字曰光目,设食

ɡònɡyǎnɡ。luóhànwènzhī:yùyuànhéděnɡ?

供养。罗汉问之:欲愿何等?

ɡuānɡmùdáyuē:wǒyǐmǔwánɡzhīrì,zī

光目答曰:我以母亡之日,资

fújiùbá,wèizhīwǒmǔshēnɡchùhéqù?

福救拔,未知我母生处何趣?

luóhànmǐnzhī,wèirùdìnɡɡuān,jiànɡuānɡmù

罗汉愍之,为入定观,见光目

nǚmǔduòzàièqù,shòujídàkǔ。luó

女母堕在恶趣,受极大苦。罗

hànwènɡuānɡmùyán:rǔmǔzàishēnɡ,zuòhé

汉问光目言:汝母在生,作何

xíngyè?jīnzàièqù,shòujídàkǔ。

行业?今在恶趣,受极大苦。

ɡuānɡmùdāyán:wǒmǔsuǒxí,wéihàoshí

光目答言:我母所习,唯好食

dànyúbiēzhīshǔ。suǒshíyúbiē,duōshí

啖鱼鳖之属。所食鱼鳖,多食

qízǐ,huòchǎohuòzhǔ,zìqínɡshídàn,

其子,或炒或煮,恣情食啖,

jìqímìnɡshù,qiānwànfùbèi。zūnzhěcí

计其命数,千万复倍。尊者慈

mǐn,rúhéāijiù?luóhànmǐnzhī,wèi

愍,如何哀救?罗汉愍之,为

zuòfānɡbiàn,quànɡuānɡmùyán:rǔkězhìchénɡ

作方便,劝光目言:汝可志诚

niànqīnɡjìnɡliánhuāmùrúlái,jiānsùhuàxínɡ

念清净莲华目如来,兼塑画形

xiànɡ,cúnwánɡhuòbào。ɡuānɡmùwényǐ,jí

像,存亡获报。光目闻已,即

shěsuǒài,xúnhuàfóxiànɡérɡònɡyǎnɡzhī,

舍所爱,寻画佛像而供养之,

fùɡōnɡjìnɡxīn,bēiqìzhānlǐ。hūyúyè

复恭敬心,悲泣瞻礼。忽于夜

hòu,mènɡjiànfóshēnjīnsèhuǎnɡyào,rúxū

后,梦见佛身金色晃耀,如须

míshān,fànɡdàɡuānɡmínɡ。érɡàoɡuānɡmù:

弥山,放大光明。而告光目:

rǔmǔbùjiǔdānɡshēnɡrǔjiā,cáijúejīhán

汝母不久当生汝家,才觉饥寒

,jídānɡyánshuō。qíhòujiānèibìshēnɡyī

,即当言说。其后家内婢生一

zǐ,wèimǎnsānrì,érnǎiyánshuō。qǐ

子,未满三日,而乃言说。稽

shǒubēiqì,ɡàoyúɡuānɡmù:shēnɡsǐyèyuán

首悲泣,告于光目:生死业缘

,ɡuǒbàozìshòu,wúshìrǔmǔ,jiǔchù

,果报自受,吾是汝母,久处

ànmínɡ。zìbiérǔlái,lèiduòdàdìyù

暗冥。自别汝来,累堕大地狱

。ménɡrǔfúlì,fānɡdéshòushēnɡ。wéixià

。蒙汝福力,方得受生。为下

jiànrén,yòufùduǎnmìnɡ。shòuniánshísān,

贱人,又复短命。寿年十三,

ɡènɡluòèdào。rǔyǒuhéjì,lìnɡwútuō

更落恶道。汝有何计,令吾脱

miǎn?ɡuānɡmùwénshuō,zhīmǔwúyí,ɡěnɡ

免?光目闻说,知母无疑,哽

yèbēitíérbáibìzǐ:jìshìwǒmǔ,

咽悲啼而白婢子:既是我母,

hézhīběnzuì,zuòhéxíngyè,duòyúè

合知本罪,作何行业,堕于恶

dào。bìzǐdāyán:yǐshāhàihuǐmàèr

道。婢子答言:以杀害毁骂二

yèshòubào。ruòfēiménɡfú,jiùbáwúnàn

业受报。若非蒙福,救拔吾难

,yǐshìyèɡù,wèihéjiětuō。ɡuānɡmù

,以是业故,未合解脱。光目

wènyán:dìyùzuìbào,qíshìyúnhé?

问言:地狱罪报,其事云何?

bìzǐdāyán:zuìkǔzhīshì,bùrěnchēnɡ

婢子答言:罪苦之事,不忍称

shuō,bǎiqiānsuìzhōnɡ,zúbáinánjìnɡ。ɡuānɡ

说,百千岁中,卒白难竟。光

mùwényǐ,tílèiháoqìérbáikōnɡjiè:

目闻已,啼泪号泣而白空界:

yuànwǒzhīmǔ,yǒnɡtuōdìyù,bìshísān

愿我之母,永脱地狱,毕十三

suì,ɡènɡwúzhònɡzuì,jílìèdào。shí

岁,更无重罪,及历恶道。十

fānɡzhūfócíāimǐnwǒ,tīnɡwǒwèimǔsuǒ

方诸佛慈哀愍我,听我为母所

fāɡuǎnɡdàshìyuàn。ruòdéwǒmǔyǒnɡlísān

发广大誓愿。若得我母永离三

tújísīxiàjiàn,nǎizhìnǚrénzhīshēnyǒnɡ

途及斯下贱,乃至女人之身永

jiébúshòuzhě。yuànwǒzìjīnrìhòu,duì

劫不受者。愿我自今日后,对

qīnɡjìnɡliánhuāmùrúláixiànɡqián,quèhòubǎi

清净莲华目如来像前,却后百

qiānwànyìjiézhōnɡ,yīnɡyǒushìjiè,suǒyǒu

千万亿劫中,应有世界,所有

dìyùjísānèdàozhūzuìkǔzhònɡshēnɡ,shì

地狱及三恶道诸罪苦众生,誓

yuànjiùbá,lìnɡlídìyùèqù,chùshenɡ

愿救拔,令离地狱恶趣,畜生

èɡuǐděnɡ,rúshìzuìbàoděnɡrén,jìnchénɡ

饿鬼等,如是罪报等人,尽成

fójìnɡ,wǒránhòufānɡchénɡzhènɡjúe。fāshì

佛竟,我然后方成正觉。发誓

yuànyǐ,jùwénqīnɡjìnɡliánhuāmùrúláiér

愿已,具闻清净莲华目如来而

ɡàozhīyuē:ɡuānɡmù,rǔdàcímǐn,shàn

告之曰:光目,汝大慈愍,善

nénɡwèimǔfārúshìdàyuàn。wúɡuānrǔmǔ

能为母发如是大愿。吾观汝母

shísānsuìbì,shěcǐbàoyǐ,shēnɡwéifàn

十三岁毕,舍此报已,生为梵

zhì,shòuniánbǎisuì。ɡuòshìbàohòu,dānɡ

志,寿年百岁。过是报后,当

shēnɡwúyōuɡuótǔ,shòumìnɡbùkějìjié。

生无忧国土,寿命不可计劫。

hòuchénɡfóɡuǒ,ɡuǎnɡduóréntiān,shùrúhénɡhéshā。

后成佛果,广度人天,数如恒河沙。

fóɡàodìnɡzìzàiwánɡ:ěrshíluóhànfúdù

佛告定自在王:尔时罗汉福度

ɡuānɡmùzhě,jíwújìnyìpúsàshì。ɡuānɡ

光目者,即无尽意菩萨是。光

mùmǔzhě,jíxiètuōpúsàshì,ɡuānɡmù

目母者,即解脱菩萨是,光目

nǚzhějídìzànɡpúsàshì。ɡuòqùjiǔyuǎn

女者即地藏菩萨是。过去久远

jiézhōnɡ,rúshìcímǐn,fāhénɡhéshāyuàn

劫中,如是慈愍,发恒河沙愿

,ɡuǎnɡdùzhònɡshēnɡ。wèiláishìzhōnɡ,ruòyǒu

,广度众生。未来世中,若有

nánzǐnǚrén,bùxínɡshànzhěxínɡèzhě,

男子女人,不行善者行恶者,

nǎizhìbúxìnyīnɡuǒzhě,xiéyínwànɡyǔzhě

乃至不信因果者,邪淫妄语者

,liǎnɡshéèkǒuzhě,huǐbànɡdàchénɡzhě,

,两舌恶口者,毁谤大乘者,

rúshìzhūyèzhònɡshēnɡ,bìduòèqù。ruò

如是诸业众生,必堕恶趣。若

yùshànzhīshí,quànlìnɡyītánzhǐjiān,ɡuī

遇善知识,劝令一弹指间,归

yīdìzànɡpúsà,shìzhūzhònɡshēnɡ,jídé

依地藏菩萨,是诸众生,即得

jiětuōsānèdàobào。ruònénɡzhìxīnɡuījìnɡ

解脱三恶道报。若能志心归敬

jízhānlǐzàntàn,xiānɡhuāyīfu,zhǒnɡzhǒnɡ

及瞻礼赞叹,香华衣服,种种

zhēnbǎo,huòfùyǐnshí,rúshìfènɡshìzhě

珍宝,或复饮食,如是奉事者

。wèiláibǎiqiānwànyìjiézhōnɡ,chánɡzàizhū

。未来百千万亿劫中,常在诸

tiānshòushènɡmiàolè。ruòtiānfújìn,xiàshēnɡ

天受胜妙乐。若天福尽,下生

rénjiān,yóubǎiqiānjiéchánɡwéidìwánɡ,nénɡ

人间,犹百千劫常为帝王,能

yìsùmìnɡyīnɡuǒběnmò。

忆宿命因果本末。

dìnɡzìzàiwánɡ!rúshìdìzànɡpúsàyǒurú

定自在王!如是地藏菩萨有如

cǐbùkěsīyìdàwēishénlì,ɡuǎnɡlìzhònɡ

此不可思议大威神力,广利众

shēnɡrǔděnɡzhūpúsàdānɡjìshìjīnɡɡuǎnɡxuānliú

生汝等诸菩萨当记是经广宣流

bù。dìnɡzìzàiwánɡbáifóyán:shìzūn,

布。定自在王白佛言:世尊,

yuànbùyǒulǜ。wǒděnɡqiānwànyìpúsàmó

愿不有虑。我等千万亿菩萨摩

hēsà,bìnénɡchénɡfówēishénɡuǎnɡyǎnshìjīnɡ

诃萨,必能承佛威神广演是经

,yúyánfútílìyìzhònɡshēnɡ。dìnɡzìzài

,于阎浮提利益众生。定自在

wánɡpúsàbáishìzūnyǐ,hézhǎnɡɡōnɡjìnɡzuòlǐértuì。

王菩萨白世尊已,合掌恭敬作礼而退。

ěrshísìfānɡtiānwánɡjùcónɡzuòqǐ,hézhǎnɡ

尔时四方天王俱从座起,合掌

ɡōnɡjìnɡbáifóyán:shìzūn,dìzànɡpúsà

恭敬白佛言:世尊,地藏菩萨

yújiǔyuǎnjiélái,fārúshìdàyuàn,yún

于久远劫来,发如是大愿,云

hézhìjīnyóudùwèijué,ɡènɡfāɡuǎnɡdàshì

何至今犹度未绝,更发广大誓

yán。wéiyuànshìzūnwèiwǒděnɡshuō。

言。唯愿世尊为我等说。

fóɡàosìtiānwánɡ:shànzāishànzāi!wújīn

佛告四天王:善哉善哉!吾今

wèirǔjíwèiláixiànzàitiānrénzhònɡděnɡ,ɡuǎnɡ

为汝及未来现在天人众等,广

lìyìɡù,shuōdìzànɡpúsàyúsuōpóshì

利益故,说地藏菩萨于娑婆世

jiè,yánfútínèishēnɡsǐdàozhōnɡ,cíāi

界,阎浮提内生死道中,慈哀

jiùbá,dùtuōyīqièzuìkǔzhònɡshēnɡfānɡbiàn

救拔,度脱一切罪苦众生方便

zhīshì。sìtiānwánɡyán:wéiránshìzūn,

之事。四天王言:唯然世尊,

yuànyàoyùwén。

愿乐欲闻。

fóɡàosìtiānwánɡ:dìzànɡpúsàjiǔyuǎnjié

佛告四天王:地藏菩萨久远劫

lái,qìzhìyújīn,dùtuōzhònɡshēnɡ,yóu

来,迄至于今,度脱众生,犹

wèibìyuàn,címǐncǐshìzuìkǔzhònɡshēnɡ。

未毕愿,慈愍此世罪苦众生。

fùɡuānwèiláiwúliànɡjiézhōnɡ,yīnmànbúduàn

复观未来无量劫中,因蔓不断

,yǐshìzhīɡù,yòufāzhònɡyuàn。rúshì

,以是之故,又发重愿。如是

púsàyúsuōpóshìjiè,yánfútízhōnɡ,

菩萨于娑婆世界,阎浮提中,

bǎiqiānwànyìfānɡbiàn,érwèijiàohuà。sì

百千万亿方便,而为教化。四

tiānwánɡ,dìzànɡpúsàruòyùshāshēnɡzhě,

天王,地藏菩萨若遇杀生者,

shuōsùyānɡduǎnmìnɡbào。ruòyùqièdàozhě,

说宿殃短命报。若遇窃盗者,

shuōpínqiónɡkǔchǔbào。ruòyùxiéyínzhě,

说贫穷苦楚报。若遇邪淫者,

shuōquèɡēyuānyānɡbào。ruòyùèkǒuzhě,

说雀鸽鸳鸯报。若遇恶口者,

shuōjuànshǔdòuzhēngbào。ruòyùhuǐbànɡzhě,

说眷属斗诤报。若遇毁谤者,

shuōwúshéchuānɡkǒubào。ruòyùchēnhuìzhě,

说无舌疮口报。若遇嗔恚者,

shuōchǒulòulónɡcánbào。ruòyùqiānlìnzhě,

说丑陋癃残报。若遇悭吝者,

shuōsuǒqiúwéiyuànbào。ruòyùyǐnshíwúdù

说所求违愿报。若遇饮食无度

zhě,shuōjīkěyānbìnɡbào。ruòyùtiánliè

者,说饥渴咽病报。若遇畋猎

zìqínɡzhě,shuōjīnɡkuánɡsànɡmìnɡbào。ruòyù

恣情者,说惊狂丧命报。若遇

bèinìfùmǔzhě,shuōtiāndìzāishābào。

悖逆父母者,说天地灾杀报。

ruòyùshāoshānlínmùzhě,shuōkuánɡmíqǔsǐ

若遇烧山林木者,说狂迷取死

bào。ruòyùqiánhòufùmǔèdúzhě,shuō

报。若遇前后父母恶毒者,说

fǎnshēnɡbiāntàxiànshòubào。ruòyùwǎnɡbǔshēnɡ

返生鞭挞现受报。若遇网捕生

chúzhě,shuōɡǔròufēnlíbào。ruòyùhuǐ

雏者,说骨肉分离报。若遇毁

bànɡsānbǎozhě,shuōmánɡlónɡyīnyǎbào。ruò

谤三宝者,说盲聋喑哑报。若

yùqīnɡfǎmànjiāozhě,shuōyǒnɡchùèdàobào

遇轻法慢教者,说永处恶道报

。ruòyùpòyònɡchánɡzhùzhě,shuōyìjiélún

。若遇破用常住者,说亿劫轮

huídìyùbào。ruòyùwūfànwūsēnɡzhě,

回地狱报。若遇污梵诬僧者,

shuōyǒnɡzàichùshenɡbào。ruòyùtānɡhuǒzhǎnzhuó

说永在畜生报。若遇汤火斩斫

shānɡshēnɡzhě,shuōlúnhuídìchánɡbào。ruòyù

伤生者,说轮回递偿报。若遇

pòjièfànzhāizhě,shuōqínshòujīèbào。

破戒犯斋者,说禽兽饥饿报。

ruòyùfēilǐhuǐyònɡzhě,shuōsuǒqiúquējué

若遇非理毁用者,说所求阙绝

bào。ruòyùwúwǒɡònɡɡāozhě,shuōbēishǐ

报。若遇吾我贡高者,说卑使

xiàjiànbào。ruòyùliǎnɡshédǒuluànzhě,shuō

下贱报。若遇两舌斗乱者,说

wúshébǎishébào。ruòyùxiéjiànzhě,shuō

无舌百舌报。若遇邪见者,说

biāndìshòushēnɡbào。rúshìděnɡyánfútízhònɡ

边地受生报。如是等阎浮提众

shēnɡ,shēnkǒuyìyè,èxíjiéɡuǒ,bǎi

生,身口意业,恶习结果,百

qiānbàoyìnɡ,jīncūluèshuō。rúshìděnɡyán

千报应,今粗略说。如是等阎

fútízhònɡshēnɡyèɡǎnchābié,dìzànɡpúsà

浮提众生业感差别,地藏菩萨

bǎiqiānfānɡbiànérjiàohuàzhī。shìzhūzhònɡshēnɡ

百千方便而教化之。是诸众生

,xiānshòurúshìděnɡbào,hòuduòdìyù,

,先受如是等报,后堕地狱,

dònɡjīnɡjiéshù,wúyǒuchūqī。shìɡùrǔ

动经劫数,无有出期。是故汝

děnɡhùrénhùɡuó,wúlìnɡshìzhūzhònɡyèmí

等护人护国,无令是诸众业迷

huòzhònɡshēnɡ。

惑众生。

sìtiānwánɡwényǐ,tìlèibēitànhézhǎnɡértuì。

四天王闻已,涕泪悲叹合掌而退。

您可能还会对下面的文章感兴趣:

相关文章