地藏经全文网
地藏经全文网
地藏经全文 地藏经译文 地藏经注音 地藏经讲解 金刚经
主页/ 地藏经注音/ 文章正文

《地藏经》第十卷 校量布施功德缘品注音

导读:ěrshídìzànɡpúsàmóhēsà,chénɡfówēishén,cónɡ尔时地藏菩萨摩诃萨,承佛威神,从...

《地藏经》第十卷 校量布施功德缘品注音

校量布施功德缘品第十

ěrshídìzànɡpúsàmóhēsà,chénɡfówēishén,cónɡ

尔时地藏菩萨摩诃萨,承佛威神,从

zuòérqǐ,húɡuìhézhǎnɡbáifóyán:shìzūn,wǒ

座而起,胡跪合掌白佛言:世尊,我

ɡuānyèdàozhònɡshēnɡ,jiàoliànɡbùshī,yǒuqīnɡyǒuzhònɡ,

观业道众生,校量布施,有轻有重,

yǒuyīshēnɡshòufú,yǒushíshēnɡshòufú,yǒubǎishēnɡ

有一生受福,有十生受福,有百生

qiānshēnɡshòudàfúlìzhě。shìshìyúnhé,wéiyuàn

千生受大福利者。是事云何,唯愿

shìzūnwèiwǒshuōzhī。

世尊为我说之。

ěrshífóɡàodìzànɡpúsà:wújīnyúdāolìtiānɡōnɡ

尔时佛告地藏菩萨:吾今于忉利天宫

yīqièzhònɡhuì,shuōyánfútíbùshījiàoliànɡɡōnɡ

一切众会,说阎浮提布施较量功

déqīnɡzhònɡ,rǔdānɡdìtīnɡ,wúwèirǔshuō。

德轻重,汝当谛听,吾为汝说。

dìzànɡbáifóyán:wǒyíshìshì,yuànyàoyùwén。

地藏白佛言:我疑是事,愿乐欲闻。

fóɡàodìzànɡpúsà:nányánfútí,yǒuzhūɡuówánɡ

佛告地藏菩萨:南阎浮提,有诸国王

、zǎifǔdàchén、dàzhǎnɡzhě、dàchàlì、dàpó

、宰辅大臣、大长者、大刹利、大婆

luóménděnɡ,ruòyùzuìxiàpínqiónɡ,nǎizhìlónɡcányīn

罗门等,若遇最下贫穷,乃至癃残喑

yǎ,lónɡchīwúmù,rúshìzhǒnɡzhǒnɡbùwánjùzhě。

哑,聋痴无目,如是种种不完具者。

shìdàɡuówánɡděnɡyùbùshīshí,ruònénɡjùdàcíbēi

是大国王等欲布施时,若能具大慈悲

xiàxīnhánxiào,qīnshǒubiànbùshī,huòshǐrénshī,

下心含笑,亲手遍布施,或使人施,

ruǎnyánwèiyù,shìɡuówánɡděnɡsuǒhuòfúlì,rúbù

软言慰喻,是国王等所获福利,如布

shībǎihénɡhéshāfóɡōnɡdézhīlì。héyǐɡù。yuán

施百恒河沙佛功德之利。何以故。缘

shìɡuówánɡděnɡ,yúshìzuìpínjiànbèijíbùwánjùzhě

是国王等,于是最贫贱辈及不完具者

,fādàcíxīn,shìɡùfúlìyǒurúcǐbào。bǎiqiānshēnɡ

,发大慈心,是故福利有如此报。百千生

zhōnɡ,chánɡdéqībǎojùzú,hékuànɡyīshíshòuyònɡ。

中,常得七宝具足,何况衣食受用。

fùcìdìzànɡ:ruòwèiláishì,yǒuzhūɡuówánɡ,zhì

复次地藏:若未来世,有诸国王,至

póluóménděnɡ,yùfótǎsì,huòfóxínɡxiànɡ,nǎizhì

婆罗门等,遇佛塔寺,或佛形像,乃至

púsàshēnɡwénpìzhīfóxiànɡ,ɡōnɡzìyínɡbànɡònɡyǎnɡ

菩萨声闻辟支佛像,躬自营办供养

bùshī。shìɡuówánɡděnɡ,dānɡdésānjiéwéidìshìshēn

布施。是国王等,当得三劫为帝释身

,shòushènɡmiàolè。ruònénɡyǐcǐbùshīfúlì,huí

,受胜妙乐。若能以此布施福利,回

xiànɡfǎjiè,shìdàɡuówánɡděnɡ,yúshíjiézhōnɡ,

向法界,是大国王等,于十劫中,

chánɡwéidàfàntiānwánɡ。

常为大梵天王。

fùcìdìzànɡ:ruòwèiláishì,yǒuzhūɡuówánɡ,zhì

复次地藏:若未来世,有诸国王,至

póluóménděnɡ,yùxiānfótǎmiào,huòzhìjīnɡxiànɡ,

婆罗门等,遇先佛塔庙,或至经像,

huǐhuàipòluò,nǎinénɡfāxīnxiūbǔ。shìɡuówánɡděnɡ

毁坏破落,乃能发心修补。是国王等

,huòzìyínɡbàn,huòquàntārén,nǎizhìbǎiqiānrén

,或自营办,或劝他人,乃至百千人

děnɡbùshījiéyuán。shìɡuówánɡděnɡ,bǎiqiānshēnɡzhōnɡ

等布施结缘。是国王等,百千生中

chánɡwéizhuǎnlúnwánɡshēn。rúshìtāréntónɡbùshīzhě,

常为转轮王身。如是他人同布施者,

bǎiqiānshēnɡzhōnɡchánɡwéixiǎoɡuówánɡshēnɡènɡnénɡyú

百千生中常为小国王身,更能于

tǎmiàoqián,fāhuíxiànɡxīn。rúshìɡuówánɡnǎijízhū

塔庙前,发回向心。如是国王乃及诸

rén,jìnchénɡfódào,yǐcǐɡuǒbàowúliànɡwúbiān。

人,尽成佛道,以此果报无量无边。

fùcìdìzànɡ:wèiláishìzhōnɡ,yǒuzhūɡuówánɡjípó

复次地藏:未来世中,有诸国王及婆

luóménděnɡ,jiànzhūlǎobìnɡjíshēnɡchǎnfùnǚ,ruò

罗门等,见诸老病及生产妇女,若

yīniànjiān,jùdàcíxīn,bùshīyīyàoyǐnshíwòjù

一念间,具大慈心,布施医药饮食卧具

,shǐlìnɡānlè。rúshìfúlìzuìbùsīyì,yī

,使令安乐。如是福利最不思议,一

bǎijiézhōnɡchánɡwéijìnɡjūtiānzhǔ,èrbǎijiézhōnɡ

百劫中常为净居天主,二百劫中

chánɡwéiliùyùtiānzhǔ,bìjìnɡchénɡfó,yǒnɡbúduò

常为六欲天主,毕竟成佛,永不堕

èdào,nǎizhìbǎiqiānshēnɡzhōnɡ,ěrbùwénkǔshēnɡ。

恶道,乃至百千生中,耳不闻苦声。

fùcìdìzànɡ:ruòwèiláishìzhōnɡ,yǒuzhūɡuówánɡjí

复次地藏:若未来世中,有诸国王及

póluóménděnɡ,nénɡzuòrúshìbùshī,huòfúwúliànɡ

婆罗门等,能作如是布施,获福无量

。ɡènɡnénɡhuíxiànɡ,búwènduōshǎo,bìjìnɡchénɡfó,

。更能回向,不问多少,毕竟成佛,

hékuànɡshìfànzhuǎnlúnzhībào。shìɡùdìzànɡ,pǔ

何况释梵转轮之报。是故地藏,普

quànzhònɡshēnɡdānɡrúshìxué。

劝众生当如是学。

fùcìdìzànɡ:wèiláishìzhōnɡ,ruòshànnánzǐshànnǚ

复次地藏:未来世中,若善男子善女

rén,yúfófǎzhōnɡ,zhǒnɡshǎoshànɡēn,máofāshāchén

人,于佛法中,种少善根,毛发沙尘

děnɡxǔ,suǒshòufúlì,bùkěwéiyù。

等许,所受福利,不可为喻。

fùcìdìzànɡ:wèiláishìzhōnɡ,ruòyǒushànnánzǐshàn

复次地藏:未来世中,若有善男子善

nǚrén,yùfóxínɡxiànɡ、púsàxínɡxiànɡ、pìzhīfó

女人,遇佛形像、菩萨形像、辟支佛

xínɡxiànɡ、zhuǎnlúnwánɡxínɡxiànɡ,bùshīɡònɡyǎnɡdé

形像、转轮王形像,布施供养得

wúliànɡfú,chánɡzàiréntiānshòushènɡmiàolè。ruò

无量福,常在人天受胜妙乐。若

nénɡhuíxiànɡfǎjiè,shìrénfúlìbùkěwéiyù。

能回向法界,是人福利不可为喻。

fùcìdìzànɡ:wèiláishìzhōnɡ,ruòyǒushànnánzǐshàn

复次地藏:未来世中,若有善男子善

nǚrén,yùdàchénɡjīnɡdiǎn,huòtīnɡwényījìyījù

女人,遇大乘经典,或听闻一偈一句

,fāyīnzhònɡxīn,zàntànɡōnɡjìnɡ,bùshīɡònɡyǎnɡ。

,发殷重心,赞叹恭敬,布施供养。

shìrénhuòdàɡuǒbào,wúliànɡwúbiān。ruònénɡhuí

是人获大果报,无量无边。若能回

xiànɡfǎjiè,qífúbùkěwéiyù。

向法界,其福不可为喻。

fùcìdìzànɡ:ruòwèiláishìzhōnɡ,yǒushànnánzǐshàn

复次地藏:若未来世中,有善男子善

nǚrén,yùfótǎsì,dàchénɡjīnɡdiǎn。xīnzhěbù

女人,遇佛塔寺,大乘经典。新者布

shīɡònɡyǎnɡ,zhānlǐzàntàn,ɡōnɡjìnɡhézhǎnɡ。ruòyù

施供养,瞻礼赞叹,恭敬合掌。若遇

ɡùzhě,huòhuǐhuàizhě,xiūbǔyínɡlǐ,huòdúfā

故者,或毁坏者,修补营理,或独发

xīn,huòquànduōréntónɡɡònɡfāxīn。rúshìděnɡbèi,

心,或劝多人同共发心。如是等辈,

sānshíshēnɡzhōnɡchánɡwéizhūxiǎoɡuówánɡ,tányuè

三十生中常为诸小国王,檀越

zhīrén,chánɡwéilúnwánɡ,háiyǐshànfǎjiàohuàzhū

之人,常为轮王,还以善法教化诸

xiǎoɡuówánɡ。fùcìdìzànɡ:wèiláishìzhōnɡ,ruòyǒu

小国王。复次地藏:未来世中,若有

shànnánzǐshànnǚrén,yúfófǎzhōnɡsuǒzhǒnɡshànɡēn

善男子善女人,于佛法中所种善根

,huòbùshīɡònɡyǎnɡ,huòxiūbǔtǎsì,huòzhuānɡlǐ

,或布施供养,或修补塔寺,或装理

jīnɡdiǎn,nǎizhìyīmáoyīchén,yīshāyīdī。

经典,乃至一毛一尘,一沙一渧。

rúshìshànshì,dànnénɡhuíxiànɡfǎjiè,

如是善事,但能回向法界,

shìrénɡōnɡdé,bǎiqiānshēnɡzhōnɡshòushànɡmiàolè。

是人功德,百千生中受上妙乐。

rúdànhuíxiànɡzìjiājuànshǔ,huòzìshēnlìyì,

如但回向自家眷属,或自身利益,

rúshìzhīɡuǒ,jísānshēnɡshòulè,shěyīdéwànbào。

如是之果,即三生受乐,舍一得万报。

shìɡùdìzànɡ,bùshīyīnyuán,qíshìrúshì。

是故地藏,布施因缘,其事如是。


相关知识